Den gamle og den nye pakt

Preken over Matt 26,17-30 – Palmesøndag Når noe er gammelt, erstatter vi det med noe nytt. Når noe er utslitt, erstatter vi det med noe ubrukt. Det samme gjorde Gud. Han erstattet den gamle pakten som han inngikk med Israelsfolket i Det gamle testamentets tid, med en ny pakt. I...

Les innlegget

Barnet i mors liv

«Alle må få ha kontroll over egen kropp,» sies det ofte i våre dager. Og dette høres i utgangspunktet svært rimelig ut. Likevel er det villedende språkbruk, når det handler om abort. Fordi abort jo direkte berører TO kropper, to menneskeliv, to individer. Men den ene av de to skal...

Les innlegget

BØNN for UKRAINA

 Verdens øyne er rettet mot Ukraina etter at krigen brøt ut. Fra Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK) kommer denne bønnen for Ukraina, med spesiell omtanke for medlemmene i vår søsterkirke i KELK – Den ukrainske lutherske kirken.   Barmhjertige himmelske Far! Du har fortalt oss at det kommer til å...

Les innlegget

Hjelp til å finne fram i Bibelen

– når du føler deg mismodig, les Jes 40 og Salme 43.– når du gleder deg over dine eiendeler, les 5 Mos 8.– når din tro er blitt svak, les Hebr 11. – når alt synes å gå deg imot, les Salme 27.– for å få lyst til å gå...

Les innlegget

Ingen «pride» ved korsets fot

Sosiale medier er for tiden fulle av regnbuesymbol og artikler om LHBT-mennesker og -markeringer. Bedrifter hopper på toget for å selge mer elektronikk, øl, klær, bøker, musikk osv. Juni er blitt «pridemåneden». Det innebærer også at kristne verdier og kristen undervisning blir hånet, avvist eller hysjet ned. Apostelen Paulus advarer...

Les innlegget

Reformasjonshilsen fra våre søsken i Wisconsinsynoden

31. oktober 2020 Til Den Lutherske Bekjennelseskirke  Kjære brødre og søstre i vår Herre Jesus Kristus, Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme slår han dem med redsel: «Det er jeg som har innsatt min konge på...

Les innlegget

Hva er det som kjennetegner Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK)?

LBK er en bekjennelseskirke. Det betyr at medlemmene i enighet bekjenner seg til Kristus og alt Bibelen lærer. Fra kirkens prekestoler lyder den samme bibelske forkynnelsen. LBKs medlemmer er ikke bedre enn andre mennesker, vi er alle syndere. Men nettopp derfor er vi helt avhengige av Guds rene og livgivende...

Les innlegget

Rettferdiggjørelsen – en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag. Foredrag av pastor Tor Jakob Welde: Temaet for denne bibeltimen er kjent og veldig kjært for oss i...

Les innlegget

Mannens og kvinnens roller i familien

Foredrag ved KELK-møtet i Durres, Albania, 24. mai 2019 I vår tid, i de fleste europeiske land, er tradisjonelle kjønnsroller betraktet som noe «så 1950-talls» og «middelaldersk». Kjønnsnøytralitet og likestilling er in. I Skandinavia fins det nå barnehager hvor barna oppfordres til ikke å bruke ord som «gutt» og «jente»,...

Les innlegget

Den athanasianske trosbekjennelse

1 Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. 2 Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt. 3 Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i...

Les innlegget

Gudstjenesten

I Bibelen fins det flere ord for «gudstjeneste». I Rom 12,1 tales det om hverdagens gudstjeneste (gresk latreia) der en kristen tjener Gud og sin neste i hverdagen ved gode gjerninger. Som verb (gr. latreuein) brukes ordet om hele det kristne livet i tjeneste for Gud (Luk 1,74; Apg 24,14;...

Les innlegget

Kraften i forkynnelsen

Dersom vi måler suksess ved hjelp av tall i stedet for renhet i læren, da må Skriften forandres, utvannes og forvrenges slik at den kan ha størst mulig appell i vår tid… Kraften i Guds ord, som sekteristene ikke kan forstå, kommer fra ordet alene. Vi behøver ikke gjøre ordet...

Les innlegget

En kirke som holder fast ved bibelske normer

Av Mark G. Schroeder, president i WELS, LBKs søsterkirke i USA Vi lever i en kultur der det ser ut som normene endres hele tiden. Dette inntrykk får vi ikke minst i nyhetene og i underholdningsprogram som ikke bare forteller om kulturelle strømninger, men som også prøver å påvirker dem....

Les innlegget

Medarbeidere for sannheten

  Johannes gir oss en av de beste definisjoner på kirkefellesskap når han sier at hensikten med hans brev er at han og hans lesere skal «være medarbeidere for sannheten» (3 Joh 8). Denne definisjonen på kirkefellesskap er spesielt viktig fordi den viser at kirkefellesskap først og fremst er noe...

Les innlegget

Hva er luthersk tro?

31. oktober 1517 publiserte Martin Luther de 95 tesene mot den katolske kirkens avlatshandel. Dette ga på mange måter startskuddet til det som etter hvert utviklet seg til en luthersk reformasjon. I 2017 feiret vi derfor 500-årsjubileet for reformasjonen. Denne boken inneholder fire foredrag som hver for seg viser at...

Les innlegget

Apostelen Bartolomeus

Minnedag: 24. august Bartolomeus (navnet er trolig en gresk form av arameiske Bar Talmai – «sønn av Talmai») var en av de tolv. I apostelfortegnelsene hos evangelistene Matteus, Markus og Lukas nevnes han alltid som den sjette, etter Filip. At han kobles med Filip, gjør det sannsynlig at Bartolomeus er...

Les innlegget

Forførelsen – et tegn på Jesu gjenkomst

Når vi i Jesu tale om de siste ting (Matt 24 og 25) stadig støter på formaningen til å våke, og advarselen mot å falle i søvn, står disse ikke minst i sammenheng med talen om forførelsen. Forførelsen kommer til å bli en dominerende faktor i alt menneskelig åndsliv, en...

Les innlegget

40-årsjubileum

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år 1978. Etter veiledning og undervisning av dr. Siegbert Becker, USA og dr. Seth Erlandsson, Sverige, ble en gruppe som tidligere hadde tilhørt Norsk Luthersk Lekmannsmisjon overbevist av Guds ord om at utmelding av Den norske kirke var det rette å gjøre. For...

Les innlegget

Ny vin i nye sekker

Overskriften for dette kapitlet er hentet fra Jesu ord i Mark 2,22: «Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!» Disse ordene finner vi også igjen i Matt 9,17 og Luk 5,37-38....

Les innlegget

Enighet og splittelse i Skriftens lys

Når vi taler om enighet, tenker vi vanligvis først på vårt forhold til mennesker. Men ifølge Skriften må vi først og fremst tenke på vårt forhold til Gud om vi vil oppnå en rett enighet med våre medmennesker. Før syndefallet var det enighet og fellesskap med Gud. Mennesket levde et...

Les innlegget

Når blir iver for renlærighet ubibelsk?

Fariseerne var nøye med å holde læren absolutt ren. Nå var ikke fariseernes lære den rene bibelske læren. Men det ligger i sakens natur at de anså sin lære for å være den rette. De lærte feil om mennesket, om loven og løftene, om Messias og om frelsen. Men den...

Les innlegget

Nittifem teser for det 21. århundre

INNLEDNING Den 31. oktober 1517 delte Martin Luther sine 95 teser med verden. Det ble fortalt at han spikret tesene sine opp på døren til slottskirken i Wittenberg i Tyskland, for å invitere folk til en debatt. Luthers 95 teser presenterte ikke den modne og ferdige læren til det som...

Les innlegget

Skapelsens under

Et voksent menneske består av cirka ett hundre tusen milliarder celler. Hver eneste celle er som en velorganisert liten industribedrift. Den informasjonen som finnes i DNA-molekylet hos en enkelt celle tilsvarer teksten i en 20 meter lang bokhylle – helt fylt med bibler. Hvis vi kunne skjøte sammen alle DNA-molekylene...

Les innlegget

Dronning Ester og purimfesten

Den årlige jødiske purimfesten feires de fleste steder på den fjortende dagen av måneden adar, som i 2017 faller på 12. mars. Purim er til minne om en hendelse det fortelles om i den gammeltestamentlige Esters bok. Store deler av jødefolket var blitt bortført til riket i øst, og Haman,...

Les innlegget

Aktuelt i vår tid

  SIEGBERT W. BECKER Skriften og saligheten Slik har Herren talt © Forlaget Scriptura – 2016 ISBN 978-82-7517-034-5   For nettbrett og smarttelefon: Last ned Skriften og saligheten som e-bok (ePub) På enheter med iOS (iPhone og iPad) åpnes e-boken i programmet iBooks På enheter med Android må der først installeres en e-bokleser som f.eks. Ebook...

Les innlegget

Evangelisten Lukas

Minnedag 18. oktober Lukas, «vår kjære lege» (Kol 4,14), var en trofast følgesvenn og medarbeider av apostelen Paulus. I vanskelige tider, da andre skilte lag med apostelen (2 Tim 4,11), forble Lukas ved hans side. Han kom antagelig fra Antiokia i Syria, et tidlig sentrum for hedningekristne og en by...

Les innlegget

Helse og liv

Av Petr Krakora I bønnen Fadervår ber vi om «vårt daglige brød». I dette ligger en bønn om alt vi trenger for vår eksistens her på jorden. Selve livet er, akkurat som helsen, en gave fra oven. Men er det på noen måte mulig også å se på sykdom som...

Les innlegget