Troen er ingen betingelseDet finnes dem som mener at når bare en predikant forkynner at mennesket blir rettferdiggjort og salig ved troen på Kristus, må han åpenbart være en ekte evangelisk predikant. For hva mer kan man vente? Det er jo den innerste kjernen i evangeliet og Guds ord. Ja, hvis dette virkelig skjer, er det bra. Men dette viser seg ikke bare ved å uttale ordene: «Mennesket blir rettferdiggjort ved troen alene». Man må også bruke ordene i den rette betydning, slik at man med tro mener det samme som den hellige Skrift når den taler om tro. Men her feiles det ofte. Med tro mener man noe helt annet enn det apostlene og Herren Jesus mente. Rasjonalistene vil jeg ikke engang tale om. De forkynte nemlig: «Mennesket blir naturligvis salig ved troen.» Men hva mente de med tro? Jo, at troen på Jesus ikke var noe annet enn det å ta imot de herlige dyder som Jesus forkynte. Tar man bare imot denne dydlære, er man en rett Herrens disippel, og dermed rettferdig og salig. Dere kan bare ta fram en ekte radikal, rasjonalistisk lærebok fra den tiden, så vil dere se at slik prekte man i den vulgære rasjonalismens tid.

Heller ikke papistene er uvillige til å si: «Bare troen rettferdiggjør og frelser.» Men hva mener de med tro? Jo, tro er den såkalte fides formata, dvs. en tro som er formet av kjærlighet. Og så kan de si mange herlige ting om troen, og allikevel mene det rakt motsatte av det den hellige Skrift lærer om tro.

Selv moderne liberale teologer lærer i sine andakts- og oppbyggelsesbøker at mennesket blir salig og rettferdig for Gud ved troen alene. Men hva mener så disse med tro? Ikke annet enn noe mennesket selv presterer, m.a.o. et produkt av menneskelig kraft og besluttsomhet. Dermed har man enda engang kullkastet evangeliet.

Når derimot Skriften forteller at mennesket blir salig og rettferdig ved troen alene, vil den dermed ha sagt at mennesket ikke blir salig ved egne gjerninger og eget verk, men bare gjennom det som vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, gjorde for oss, han som er hele verdens gjenløser.

Mot dette innvender de moderne teologer: «Det gis to slags verk. For det første er det nødvendig at Gud gjør noe. Han må gjøre det vanskeligste, nemlig selve gjenløsningsverket. Men siden kreves også noe fra menneskets side. For det er ikke slik at vi uten videre kan komme inn i himlenes rike. Nei, også vi må gjøre noe, og i tillegg noe stort – vi må tro!» – Men dermed er hele evangeliet kullkastet. Ofte taler de moderne teologer så vakkert i sine prekener, men siden viser det seg at de mener noe helt annet. Skriften lærer klart og tydelig at vi ikke blir salige ved det vi selv gjør eller presterer, men bare ved det Gud gjør.

Fra «Nåden alene»,

av C. F. W. Walther.