Denne siden inneholder bibelforedrag og artikler om forskjellige aktuelle og sentrale bibelske emner. Artikler uten forfatterangivelse er skrevet av pastor Egil Edvardsen.

1 Mos 1-3 som fundament for bibeltolkning og teologi

Foredrag av professor John Brug

 

«Tusenårsriket»

Av Keith Wessel, WELS

 

Rettferdiggjørelsen – en trøsterik sannhet for alle

Av pastor Tor Jakob Welde

Temaet for denne bibeltimen er kjent og veldig kjært for oss i LBK, et tema som vi liker godt å høre om og trenger å høre om ofte: nemlig rettferdiggjørelsen. Dette er jo «den læren som kirken står eller faller med» (M. Luther). Det er en lære som gir oss stor trøst; vi ser at troen vår hviler på noe som er fast og visst, vi står på en sikker grunn.

 

Den kristne tro – visdom eller dårskap?

Det er ikke merkelig at den kristne troen er dårskap for så mange, for det er jo så mye i det kristne budskapet som er så uforståelig og paradoksalt. Det fins så mye i Bibelen som aldri blir besvart. Det er så mange ting i kristendommen som ingen av oss kan forklare. Alle som vil prøve å forklare forsoningens mysterier ved hjelp av logiske resonnementer, er dømt til å mislykkes. Alle som vil forsøke å svare på alle de fornuftige spørsmål som melder seg når det gjelder læren om Guds fullkomne hellighet på den ene side, og Guds fullkomne kjærlighet på den andre side, vil kjøre hodet mot veggen.

 

Da Vinci-koden og Bibelen

Av Seth Erlandsson

Er da Da Vinci-kodens påstander om Bibelen, Jesus, kristendommen, Maria Magdalena, den hellige gral, Prieuré de Sion mm holdbare? Langt ifra. De er tvert imot eksempler på usedvanlig grove forvrengninger av fakta.

 

Kristus – vår stedfortreder

Det er kanskje ingenting som er så viktig å holde fast ved i kristendommen, som dette at Kristus var vår stedfortreder. Tar vi det bort, faller hele forsoningen og rettferdiggjørelsen. Alt det kristendommen lærer om hvordan et menneske blir frelst, faller. Alt arbeid kirken driver med å forkynne evangeliet og drive misjon, blir meningsløst uten dette. Hele vår frelse avhenger av at han var vår stedfortreder, at han gikk i stedet for oss.

 

Kristi to naturer og forholdet mellom naturenes egenskaper

Av Edward W. A. Koehler.
Er det rett å si at det var Gud som døde da Kristus døde på korset? Hvordan skal vi forstå at Kristus i det ene øyeblikk kan tale med en slik guddommelig autoritet at de bevæpnede mennene som kommer for å ta ham til fange i Getsemane, faller til jorden, mens de i det neste øyeblikk uten problemer kan gripe ham og binde ham som et svakt menneske? Hvordan kan Skriften på ett sted si om ham at han vet alt, mens han selv på et annet sted sier at tidspunktet for den ytterste dagen kjenner ikke Sønnen, men bare Faderen? Hvordan skal vi kunne forklare forholdet mellom den guddommelige og den menneskelige naturen i Kristus? De lutherske dogmatikerne har ut fra klare skriftsteder gitt en oversiktig og systematisk framstilling av læren om Kristi to naturer og forholdet mellom naturenes egenskaper.

 

Bibelens ufeilbarhet

Av Siegbert W Becker.

Moderne konservative teologer mener at Bibelen er Guds ord, men de er likevel uvillig til å tale om Bibelen som ufeilbar. Forfatteren av dette foredraget viser at det både er bibelsk og luthersk å si at Bibelen er ufeilbar i alle stykker.

 

Verbalinspirasjonen

Av Siegbert W Becker.

Hva menes med at Bibelen er Guds Ord? Hva sier Bibelen selv om sin tilkomst? Hva betyr det for en kristen prest og legmann at hvert ord i Skriften er inspirert av Gud?

 

Bibelens opprinnelse og formål

Av Seth Erlandsson.

En av bibelkritikkens ulykksalige følger er at bruken av Bibelen kjennes mindre nødvendig. For hvorfor skulle et menneske anse det for livsviktig å lese Bibelen når man får lære at den bare inneholder menneskelige trosforestillinger som er mer eller mindre bristfeldige?

 

Får jeg lov å være sikker på min frelse?

Kan jeg ha frelsesvisshet? Kan jeg virkelig tro fullt og fast at jeg skal få det evige livet? Bør jeg ikke heller være litt usikker? Ja, er det ikke rett og slett frommere å være litt usikker? Det fins et uttrykk som heter «hellig uro». Bør ikke alle kristne ha en slik «hellig uro» når det gjelder frelsen? Er det ikke farlig å bli for sikker?

 

Guds nåde og omsorg i 25 år

Foredrag til 25 års-jubileet for den første menighet til Den lutherske bekjennelseskirke i Norge, 7. juni 2003.

 

De utvalgte i den hellige staden

Johannes Åpenbaring kapittel 21.

 

Om kirken og dens embete

Læredokument utarbeidet av Den lutherske bekjennelseskirkes lærekommisjon og godkjent av kirkens årsmøte 1988.

 

Utvalgt av nåde

Læren om utvelgelsen inneholder evangeliets sanne trøst til alle syndere. I dette foredraget blir klare skriftsteder løftet fram som viser at en troende er utvalgt av Gud av bare nåde før verdens grunnvoll ble lagt.

 

Kristent forvalterskap – vår del i Guds plan –

Fordi Gud fremdeles eier alt det han gir, er det tale om et forvalterskap. Alle som får av Gud, er forvaltere. Og fordi alle får, er også alle forvaltere.

 

Luthersk bekjennelseskirke

Hva er en luthersk bekjennelseskirke? Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke? Hva skiller den fra folkekirken?

 

Hvorfor er det så viktig med læren?

Den falske lære er som en surdeig. Den rene lære – for frelsens skyld!

 

Nådens midler – Guds verktøy

Trenger den Hellige Ånd verktøy for å omvende mennesker? Nådemidlenes nødvendighet og virkning. Evangeliets vesen og kraft. Uten evangeliet dør kirken!

 

Guds Nei og Guds Ja

Forholdet mellom loven og evangeliet. Hva har lov og evangelium til felles, og hvordan skiller de seg fra hverandre? Hvorfor er det så viktig å skille rett mellom lov og evangelium i forkynnelsen?

 

En er død for alle

Bibelstudium over 2 Kor 5,14-21.

 

«At de alle må være ett»

– om kirkens enhet og kirkefellesskap

 

«Et kongelig presteskap»

– om det allmenne prestedømmet

 

Læren om dåpen

Er dåpen nødvendig til frelse? Hvorfor mener lutheranere at også spebarn skal døpes? Kan små barn tro? Har små barn synd som de trenger å bli frelst fra?

 

Bønn – troens hjerteslag

Hvordan skal vi be? Kan vi be om alle ting? Hører Gud alle bønner? Hva er en bønn i Jesu navn? Bønnens løfter og virkning.

 

Under Guds beskyttelse

Korsets teologi og herlighetsteologien. Advarslene mot frafall og løftene om å bli bevart i troen. Hvordan kan vi forklare at frelsen er Guds verk alene når det samtidig er fullt og helt menneskets egen skyld at det går fortapt?