Bønn

Morgen

Fader vår, du som er i himmelen. Du er hellig, og vi er alle syndige. Ingen av oss har fortjent å få være hos deg i din herlighet. Men i din nåde har du lovet og gitt oss din enbårne Sønn, Jesus Kristus, som har gjenløst oss fra synden og fordømmelsen. Hvilken glede og hvilket privilegium vi kristne har. Kjærlig innbyr du oss til å be til deg som dine kjære barn. Velsign vår gudstjeneste i dag, i Jesu navn. Amen.

Kveld

Kjære himmelske Far, jeg er ikke verd å kalles ditt barn. Men evangeliet forkynner din kjærlighet til syndere. Du har sendt din enbårne Sønn, Jesus, for å frelse meg. Han levde et fullkomment liv i mitt sted, døde i mitt sted og stod opp fra de døde fordi han hadde vunnet tilgivelse for meg. Hjelp meg å leve, be og holde gudstjeneste i tillit til at jeg er ditt barn ved troen på Kristus Jesus. Amen.

Morgen

La ditt navn holdes hellig. Kjære Far, la ditt ord bli forkynt rett og rent. La oss som dine takknemlige, frikjøpte barn, leve i helliggjørelse med ditt ord som ledestjerne. Velsign oss i dette, kjære Far. La oss aldri lære eller leve mot ditt ord. La oss aldri vanhellige ditt navn. Himmelske Far, bevar oss for all synd, i Jesu navn. Amen.

Kveld

Kjære Far i himmelen, jeg bekjenner at jeg ikke har helliget ditt navn. Jeg har ikke levd hellig etter ditt ord. Men jeg vet at hos deg fins tilgivelse. Jeg stoler alene på Jesus, min Frelser, på hans fortjeneste og død. Hjelp meg å elske ditt ord mer og mer for hver dag. Bevar meg og hjelp meg å være trofast mot deg inntil du tar imot meg i ditt himmelske rike. Amen.

 Morgen

La ditt rike komme. Kjære himmelske Far, send din Hellige Ånd så vi ved din nåde tror ditt hellige ord. Du har erklært oss fri fra synd og evig straff på grunn av Jesus vår stedfortreders fullkomne liv og forsoningsdød. Gi oss som er dine barn, kraft ved troen på dine løfter til å leve gudfryktig her i tiden, og ta til sist imot oss i himmelen. Hør oss for Jesu skyld. Amen.

Kveld

Jeg takker deg, kjære Herre, fordi du styrer denne verden til din kirkes beste. Jeg vet at du styrer mitt liv slik at det tjener til mitt evige vel. Fortsett å styre mitt hjerte hver dag ved at jeg hører og stoler på ditt ord. Bevar meg i den frelsende troen inntil du fører meg til mitt hjem hos deg i himmelen. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.

Morgen

La din vilje skje på jorden som i himmelen. Treenige Gud, la din gode og nådige vilje skje blant oss og i våre liv. Bryt ned og forhindre enhver ond vilje fra djevelen, verden og vår syndige natur. Styrk og bevar vår tro ved ditt ord. Bevar oss trofaste inntil enden i troen på vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Amen.

Kveld

Ved slutten av enda en dag priser jeg deg, Herre, for din nåde og beskyttelse. Jeg angrer de synder jeg har gjort i dag. Tilgi de synder som plager min samvittighet og også mine skjulte feil. Gi meg hvile i natt i kropp og sjel. Hold djevelen langt borte fra meg. Send dine hellige engler for å beskytte meg og mine nære og kjære. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.

Morgen

Gi oss i dag vårt daglige brød. Kjære himmelske Far, du sparte ikke din egen Sønn, men gav ham for oss alle. Skulle du da ikke sammen med ham av nåde også gi oss alt annet? Lær oss å ta imot vårt daglige brød i takknemlighet. Takk for at du gir oss mat og drikke, klær og sko, hus og hjem, ektefelle, barn, fred, helse, venner og alt vi trenger. Amen.

Kveld

Takk for at du gir meg alt jeg trenger for å leve. Uten din nåde, kjære Far, ville jeg ikke hatt noen Frelser. Uten min Frelser Jesus Kristus ville jeg vært evig fortapt. Uten Den Hellige Ånds kraft i ordet ville jeg ikke hatt noen tro og ingen plass i himmelen. Treenige Gud, takk for disse gaver og for at du sørger for alt jeg trenger her på jorden. Amen.

Morgen

Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Kjære Far i himmelen, se ikke på våre synder. Avvis ikke vår bønn selv om vi ikke er verd at du hører oss, for vi synder mye hver dag og fortjener ikke noe annet enn straff. Men Kristus har levd og dødt for oss, og i hans oppstandelse har du erklært at vi er tilgitt. Hjelp oss å tilgi andre slik som du har tilgitt oss. Amen.

Kveld

Kjære Herre, ved slutten av enda en dag takker jeg deg for din tilgivelse. La meg aldri bli slik som den utakknemlige tjeneren som fikk mye tilgitt, men ikke ville tilgi sin medtjener en liten ting. La meg aldri sovne med en følelse av motvilje og uvilje mot å tilgi min neste. Gi meg kraft å tilgi slik som jeg selv er blitt tilgitt – fritt, barmhjertig og kjærlighetsfullt, for Jesu skyld. Amen.

Morgen

Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Kjære himmelske Far, bevar oss og beskytt oss slik at djevelen, verden og vår egen syndige natur ikke får føre oss vill i en falsk tro eller drive oss til synd. Befri oss fra alt ondt både til kropp og sjel. Bevar oss i den frelsende troen ved evangeliet. Hjelp dine troende barn å bære frukt til din ære. Amen.

Kveld

For riket er ditt og makten og æren i evighet. Jeg priser deg, himmelske Far, for din styrende makt og evige ære. Takk for at du i Kristus tilgir mine synder. Jeg lengter etter den dagen du fører meg til den himmelske hvilen. Jeg vet at du hører og besvarer mine bønner etter ditt løfte i min mellommann, Jesus Kristus. Amen, amen, det er sant og visst, slik skal det bli. Amen.

Kjære himmelske Far, du har i din godhet lovet oss ved Jesus Kristus, vår kjære bror, at vi frimodig kan be deg om alt vi trenger. Kjære Far, tenk på oss som er dine barn. Vi er ennå ikke i vårt rette hjemland. Og her på jorden møter vi sorg og ufred. Gi oss av din rikdom alt vi trenger til kropp og sjel. La vårt arbeid lykkes. Velsign oss med din faderlige velsignelse, du som er en allmektig Gud i evighet. Amen.

Etter Olavus Petri

O Gud, du har lovet meg at jeg aldri skal bli prøvet mer enn jeg kan klare. I min svakhet vender jeg meg til deg og ber om styrke til å stå imot og overvinne fristelsene som djevelen, verden og min egen syndige natur sender i min vei. Lær meg ved ditt hellige ord å ville det som er rett i dine øyne. Hjelp meg å leve mitt liv i daglig omvendelse. Hjelp meg så jeg vender meg til Jesus for tilgivelse og styrke. Amen.

Fra »Meditations»

Himmelske Far, takk for mitt hjem og min familie, for kjærlighet og vennlighet, for gaven å dele glede og sorg, for daglig brød. Hjelp meg å ta vare på alle dine gaver og glede meg over din godhet. Må din fred være med oss og ditt nærvær beskytte oss. Amen.

Fra »Christian Worship»

Herre, gi meg et omtenksomt sinn, så jeg elsker og søker de fortapte. Overvinn min redsel og gi meg mot til å dele mitt håp om frelse med dem som ikke har noe håp. Gjør meg trofast i mitt daglige liv slik at alt jeg gjør og sier, blir til din ære. Amen.

Fra »Christian Worship»

Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, for Jesu Kristi skyld, så jeg av ditt hellige ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et liv i rettferd og hellighet. Amen

Fra Landstads salmebok

Herre, jeg takker deg for at du har lært meg hva du vil at jeg skal tro og gjøre. Hjelp meg nå, min Gud, ved din Hellige Ånd for Jesu Kristi skyld, så jeg kan bevare ditt ord i et rent hjerte, styrkes ved det i troen, forbedre meg hver dag i et liv i rettferd og hellighet og ha trøst av det i liv og død. I Jesu navn, amen.

Fra Landstads salmebok

Herre, jeg er ikke verdig å være gjest ved ditt hellige bord. Men du er synderes venn og vil ikke forkaste meg. Dette brød er ditt hellige legeme som bar mine synder opp på korsets tre. Denne vin er ditt blod som renser meg fra all skyld. På din innbydelse kommer jeg med glede. Ta imot meg, kjære Frelser. Amen.

Fra »Christian Worship»

Takk, Herre Jesus Kristus, for at du i dette sakramentet har mettet meg med ditt legeme og blod. Du har gitt meg tilgivelse, liv og salighet. La meg alltid bli i deg som greinen forblir i vintreet. Send meg ut i din hellige Ånds kraft til å leve og arbeide til din ære. Amen.

Fra »Christian Worship»

Herre, vi takker deg for at du har opprettet din kirke blant oss. Der blir evangeliet forkynt og sakramentene forvaltet etter din innstiftelse. Men fra alle kanter møter vi fristelser til å gi avkall på den sannhet du har gitt oss. Herre, gi mot og visdom til dem som leder kirken, til prester og lærere. Oppvekk i ungdommers hjerte en vilje til å forberede seg for tjenesten å forkynne ditt ord. Gjør oss utholdende og ivrige i bønn og offervilje for ditt rike, og bevar oss faste i bekjennelsen av ditt hellige navn inntil enden. Amen.

Fra »Meditations»

Kjære Herre Gud, gi velsignelse og frelse til din kirke som er Kristi rike. Send oss trofaste og gudfryktige lærere som åpenbarer ditt navn for verden, forkynner at du er nådig og barmhjertig og at du tilgir oss våre synder for din Sønns skyld og vil gi oss evig liv, slik at alle mennesker kan sette sin lit til din nåde og barmhjertighet, påkalle deg og gi deg takk og ære. Vern oss mot alle menneskelærer, og la Kristus alene være vår Konge, som hersker ved sitt evangelium og gjør oss til sine tjenere. Amen.

Fra »Luther’s Prayers»