-

Hva er det som kjennetegner Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK)?

LBK er en bekjennelseskirke. Det betyr at medlemmene i enighet bekjenner seg til Kristus og alt Bibelen lærer. Fra kirkens prekestoler lyder den samme bibelske forkynnelsen. LBKs medlemmer er ikke bedre enn andre mennesker, vi er alle syndere. Men nettopp derfor er vi helt avhengige av Guds rene og livgivende undervisning. Gjennom forkynnelsen av Jesu forsoningsverk får vi tilgivelse, blir reist opp igjen og fornyet, og eier samme tro, glede og håp for evigheten.

Det er en trygghet at vi ikke bygger på mennesketanker, men på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen (Ef 2,20). Bibelen inneholder ikke menneskelige myter om Gud og hans gjerninger, men forteller om noe som virkelig har funnet sted for øynene på mange vitner. Det Gud har åpenbart, sagt og gjort, har han også latt skrive ned. «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» (2 Tim 3,16 -17) Bibelen er Guds inspirerte ord og uten feil.

LBK er en evangelisk kirke. Det betyr at evangeliet står i sentrum. Gud har gitt hele verden gledesbudskapet om Jesus Kristus, som av naturen er sann Gud, men som for vår skyld ble menneske. Han levde uten synd, led og døde i vårt sted, og sto opp igjen fra de døde. Han har forsont oss med Gud. Ved troen tar vi imot denne forsoningen, får tilgivelse for våre synder og har et løfte om evig liv sammen med Gud. Troen er ikke en menneskelig følelse eller tanke som gjør at Gud elsker oss mer enn andre. Troen er den tomme hånden som mottar Guds nåde.

LBK er en luthersk kirke. Vi mener at de lutherske bekjennelsesskriftene, dvs. alle de ti skriftene som ble samlet i Konkordieboken av 1580, gir en rett presentasjon av hva som er bibelsk kristendom. Som lutheranere sammenfatter vi ofte det vi tror på med ordene «nåden alene, troen alene og Skriften alene».

Vårt formål som kirke er at mennesker skal få lære å kjenne den dype kjærlighet Gud har til alle syndere. Det er da viktig at både Guds lov og Guds evangelium forkynnes, uten å blandes sammen. Ved Guds lov lærer vi å kjenne Guds vilje og at vi på mange måter har forbrutt oss mot den. Ved evangeliet lærer vi å kjenne vår eneste redning, tilgivelsen vi får som en ufortjent gave på grunn av Jesus Kristus. Gud skaper troen i oss gjennom sine livgivende og styrkende nådemidler: evangeliet i Ordet, avløsningen, dåpen og nattverden. Til sist skal vi i den evige saligheten, sammen med alle troende, få synge lovsanger til Jesus Kristus, Guds Sønn, vår og hele verdens frelser.

LBK deler tro og kirkefellesskap med Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK), som består av ca. 30 kirker rundt om i verden. Her i Norge har vi foreløpig menigheter i Stavanger og på Karmøy, og det feires også regelmessig gudstjenester i Bergen. Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets tekster, bønner og salmer.

VELKOMMEN!