Tygel, spegel, regel

Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 5,38-48 Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil […]

Til innlegget

Døpt til døden med Jesus

Preken på 12. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Rom 6,1-11.23 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?  Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?  Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus […]

Til innlegget

Nei eller Ja?

Preken på 11. søndag etter treenighetsdag, av pastor T. J. Welde Matteus 21,28-31 «Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ‘Min sønn, i dag skal du gå og arbeide i vingården.’ ‘Nei, jeg vil ikke’, svarte han. Men senere angret han og gikk. Faren gikk så […]

Til innlegget

Forakt ikke Guds nåde!

Preken på 10. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen   Matt 11,20-24: Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi de ikke hadde vendt om: «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og […]

Til innlegget

Mat i rett tid

Luk 12,42-48 Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at […]

Til innlegget

Erklært rettferdig

  Preken på 7. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Romerne 3,21-31 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler […]

Til innlegget

Kom og se!

Preken på Apostelsøndagen, av pastor Egil Edvardsen ‭Joh‬ ‭1,43-51‬ Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, […]

Til innlegget

Den grenseløse kjærligheten

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Luk 15,11-24 Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et […]

Til innlegget

Virkelig liv

Preken på 1. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Luk 12,13-21: En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare for […]

Til innlegget

Elsk hverandre!

Preken på Treenighetssøndag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Joh 15,12-17 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren […]

Til innlegget

Be, så skal dere få

Preken av Tor Jakob Welde 6. søndag etter påske Lukas 11,5-13: Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød! En venn som er på reise, er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.’ Tror dere […]

Til innlegget

Bønnen – et herlig privilegium

Preken på Bønnesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 16,23-30: På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, […]

Til innlegget

I verden, men ikke av verden

  I verden, men ikke av verden Preken på 4. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Johannes 17,9-17: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt […]

Til innlegget

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Hebr 4,14-16: Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt […]

Til innlegget

Følg den gode gjeteren! 

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde    Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier […]

Til innlegget

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor David Edvardsen Joh 21,1-14: Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: […]

Til innlegget

Graven er tom! Kristus lever! 

Påskepreken av pastor T.J. Welde.  Lukas 24,1-9: Ved daggry den første dag i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var veltet bort fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu legeme. De visste ikke hva […]

Til innlegget

«Det er fullbrakt!»

Preken på Langfredag, av pastor Egil Edvardsen   Joh 19,30 Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.                      

Til innlegget

Se, kongen din

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Johannes 12,9-26: Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. For […]

Til innlegget

Preken på 5. søndag i faste, av pastor T.J. Welde 4 Mos 21,4-9:  Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø […]

Til innlegget

«Du  har funnet nåde hos Gud»

Preken på Maria budskapsdag, av pastor Egil Edvardsen Luk 1, 26-38: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og […]

Til innlegget

Hva er dette for slags tale?

Preken på 3. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Lukas 4,31-37: Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte […]

Til innlegget

«Din tro har frelst deg.»

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Lukas 7,36-50: En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til […]

Til innlegget

Kampen mot fristeren

  Kampen mot fristeren Preken på 1. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Matteus 16,21-23: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og […]

Til innlegget

Jesu dåp

Preken på Fastelavnssøndag, av pastor Egil Edvardsen Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle […]

Til innlegget

Vi forkynner en korsfestet Kristus 

Preken på Såmannssøndag, av pastor T. J. Welde 1 Kor 1,20-25: Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved […]

Til innlegget

Bare fordeler

Preken på Vingårdssøndag, av pastor David Edvardsen Matt 19,27-30: Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også […]

Til innlegget

Kristi forklarelse

KRISTI FORKLARELSE Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor T. J. Welde 2 Peter 1,16-21: Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang […]

Til innlegget