«Et barn er oss født»

Preken på 1. juledag av pastor Egil Edvardsen Jesaja 9,6-7 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre […]

Til innlegget

En veldig glad nyhet

Julaftenpreken av pastor T.J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro […]

Til innlegget

Johannes’ bekjennelse

Preken på 4. søndag i advent, av pastor David Edvardsen  Joh1,19-28 Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» […]

Til innlegget

Salig er den som ikke støter seg på Jesus

Preken på 3. søndag i advent av pastor Egil Edvardsen Matt 11,2-6 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, […]

Til innlegget

Herrens gjenkomst nærmer seg

Preken på 2. søndag i advent, av pastor T.J. Welde. Lukas 21,25-36: «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens […]

Til innlegget

Kongen kommer hit!      

Preken på 1. søndag i advent, av pastor T. J. Welde. Matteus 21,1-9: Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en […]

Til innlegget

Kan et menneske være rettferdig?

Preken på Domssøndag, av pastor David Edvardsen  Matteus 13,47-50 «På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. Slik […]

Til innlegget

«Kom, Herre Jesus!»

Preken på søndag før Domssøndag av pastor Egil Edvardsen Åp 22,10-21 Så sa han til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den […]

Til innlegget

Lampen på en holder

Preken på 22. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Mark 4,21-25 Han sa til dem: «Når en kommer inn med en oljelampe, blir den da satt under et kar eller under sengen? Settes ikke lampen på en holder? For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det skal […]

Til innlegget

Preken på reformasjonsdagen, av pastor Tor Jakob Welde Romerne‬ ‭3,19-28‬: Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer […]

Til innlegget

«Syndene dine er tilgitt!»

Preken på 19. søndag etter Treenighetssøndag av pastor Egil Edvardsen Matt 9,1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine […]

Til innlegget

Hvem kan bli frelst?

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Markus 10,17-27 «Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det […]

Til innlegget

Å bli som barn

Preken på 17. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T. J. Welde. Matteus 18,1-7: Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer […]

Til innlegget

En reddende engel

Preken på Den hellige Mikaels dag, av pastor T. J. Welde   Apostlenes gjerninger 12,1-19:    På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fór hardt fram mot dem.  Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd.  Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og fikk grepet Peter også. Det […]

Til innlegget

Hjertet følger skatten

Preken på 14. søndag etter Treenighetssøndag av pastor Egil Edvardsen Matt 6,19-23 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil […]

Til innlegget

Jesus blir avvist i Nasaret

  Preken på 14. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Lukas 4,23-30 Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» Og han la til: «Sannelig, […]

Til innlegget

Om kjærlighet

  Preken på 13. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde 1 Kor 13,1-13: Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg […]

Til innlegget

Alt han har gjort, er godt

Preken på 12. søndag etter Treenighetssøndag av pastor Egil Edvardsen Mark 7,31-37 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort […]

Til innlegget

Preken på 11. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Matteus 23,1-12 Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og […]

Til innlegget

Du har det evige livs ord

Preken på 10. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde Johannes 6,66-71: Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi […]

Til innlegget

Et klokt fokus

Preken på 9. søndag etter Treenighetssøndag av pastor Egil Edvardsen Luk 16,1-9 Jesus sa til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa: ‘Hva er det jeg hører om deg? Legg fram regnskap over driften, […]

Til innlegget

Forgjeves gudsdyrkelse

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen   Markus 7,5-15   Derfor spurte fariseerne og de skriftlærde ham: «Hvorfor følger ikke disiplene dine overleveringen fra de gamle, men spiser med urene hender?»  Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene,  men hjertet er […]

Til innlegget

En tro uten gjerninger?

Preken av pastor T.J. Welde Jakob‬ ‭2,8-17‬: Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har […]

Til innlegget

Preken på Aposteldagen, av pastor T.J. Welde Matteus‬ ‭16,13-19‬: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da […]

Til innlegget

Døm ikke!

Preken på 4. søndag etter Treenighetssøndag av pastor Egil Edvardsen Matt 7,1-6 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men […]

Til innlegget

Jesus tar imot syndere

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag av pastor David Edvardsen Matteus 9,9-13 Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen […]

Til innlegget

Martyren Johannes

Preken av pastor T.J. Welde Mark 6,14-29‬: Kong Herodes fikk høre om Jesus, for navnet hans var nå blitt kjent. Noen sa: «Døperen Johannes er blitt reist opp fra de døde, derfor virker slike krefter i ham.» Andre sa: «Han er Elia.» Og noen sa: «Han er en profet, som en av de gamle profetene.» […]

Til innlegget

Jesu kors og vårt kors

Preken på 1. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 16,24-27 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal […]

Til innlegget

En nåderik befaling

Preken på Treenighetssøndag av pastor David Edvardsen   Matteus 28,16-20 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og […]

Til innlegget

Innhøstingsfest

Pinsepreken av pastor T. J. Welde Apg 2,32-41: «Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David fór ikke […]

Til innlegget