Å være disippel koster alt

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 14,25-35 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke […]

Hør preken

Å være rik i Gud

Preken på 1. søndag etter Treenighetssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 12,13-21 En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare […]

Hør preken

Den kristne nestekjærligheten

Preken på Treenighetsdagen, av pastor Egil Edvardsen Joh 15,12-17 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke […]

Hør preken

Greiner på vintreet

Preken på 1. pinsedag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 15,1-11 «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg […]

Hør preken

En perfekt venn og far

Preken på 6. søndag etter påske, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 11,5-13 Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød! En venn som er på reise, er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.’ Tror dere han da […]

Hør preken

At de alle må være ett

Preken på Bønnesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 17,18-23 Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle […]

Hør preken

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 17,1-8 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du […]

Hør preken

Herren er min hyrde

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor Tor Jakob Welde Salme 23 En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. […]

Hør preken

Den oppstandne gir kraft og håp

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: «Jeg […]

Hør preken

Han er stått opp!

Preken på 1. påskedag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 24,1-9 Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De […]

Hør preken

Hosianna!

Preken på Palmesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 12,1-16 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom […]

Hør preken

Et gledelig besøk

Preken på Maria budskapsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 1,39-45 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og […]

Hør preken

«Jeg er livets brød»

Preken på Midtfastesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 6,24-36 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, […]

Hør preken

Kampen mot ondskapen

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen  Luk 4,31-37 Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte […]

Hør preken

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Luk 7,36-50 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå […]

Hør preken

Kampen om vår sjel

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han […]

Hør preken

For å oppfylle all rettferdighet

Preken på Fastelavnssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 3,13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre […]

Hør preken

Er korset nok?

Preken på Såmannssøndag, av pastor Egil Edvardsen 1 Kor 1,18-25 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise, hvor […]

Hør preken

Bare nåde

Preken på Vingårdssøndagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 20,1-16 «For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han […]

Hør preken

Når jeg er svak, da er jeg sterk

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Tor Jakob Welde 2 Kor 12,7-10 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den […]

Hør preken

Hvor har Jesus sin lære fra?

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen  Joh 7,14-18 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer […]

Hør preken

Å finne Jesus

  Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da […]

Hør preken

Preken på 1. juledag, av pastor Tor Jakob Welde Jesaja 9,6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.                 © Depositphotos

Hør preken

Julens nåde

Preken på julaften, av pastor Egil Edvardsen Lul 2,1-20 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. […]

Hør preken

Det rette Kristus-vitnesbyrdet

Preken på 4. søndag i Advent, av pastor Egil Edvardsen Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, […]

Hør preken

Herrens forløper

Preken på 3. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 11,11-15 «Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, […]

Hør preken

Mens vi venter på at Herren skal komme

Preken på 2. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen  Luk 12,35-40 Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han […]

Hør preken

En annerledes konge

Preken på 1. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen  Joh 18,36-37 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg […]

Hør preken

Fram for Guds domstol

Preken på Domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 25,31-46 «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på […]

Hør preken