Den Hellige Ånds gjerning

Joh 14,15-21: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir […]

Hør preken

Jesus lærer oss å be

Preken på bønnesøndagen av pastor T.J. Welde Matteus 6,5-13: Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt […]

Hør preken

Kristus er veien

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når […]

Hør preken

Den gode gjeteren

«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg […]

Hør preken

Oppstått – med kropp og sjel

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor T.J. Welde Lukas 24,36-43: Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner […]

Hør preken

Preken på 1. påskedag av pastor T.J. Welde Matteus 28,1-8: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet […]

Hør preken

En herlig død

Preken på Palmesøndag, av pastor David Edvardsen Tekst: Johannes 12,20-33 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa […]

Hør preken

Min sjel opphøyer Herren

Preken på Maria budskapsdag av pastor T.J. Welde Lukas 1,46-55: Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, […]

Hør preken

Slik at dere skal leve og mange bli berget (1 Mos 45,7) Preken på midtfastesøndag av pastor T.J. Welde 1 Mos 41,25-36: Da sa Josef til farao: «Farao har hatt en og samme drøm. Gud har latt farao få vite hva han vil gjøre. De sju gode kuene er sju år, og de sju gode aksene […]

Hør preken

Den som blir i Guds ord

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Joh 8,31-45 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams […]

Hør preken

Den store nødhjelperen

Preken på 2. søndag i faste, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 5,1-14 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme […]

Hør preken

Djevelen er beseiret

Preken på 1. søndag i faste, av pastor T.J. Welde Lukas 10,17-20: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til […]

Hør preken

Se, for en kjærlighet

Preken av pastor David Edvardsen Tekst: Jesaja 53,1-12 «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt […]

Hør preken

Herren, vår stolthet

Preken på Vingårdssøndag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Jer 9,23-24 Så sier Herren: Den vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette: at han […]

Hør preken

Vi skal få se Jesu herlighet

  Preken på Kristi forklarelsesdag av pastor T. J. Welde Matteus 17,9-13: På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia skal nok komme og […]

Hør preken

Kristus tar imot syndere 

Preken av pastor T.J. Welde  Lukas‬ ‭19‬,1-10: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i […]

Hør preken

Kristi åpenbaring

Preken av pastor T.J. Welde Matteus 2,1-12 : Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da […]

Hør preken

En sann Jesus

Preken på 1. juledag, av pastor David Edvardsen Matteus 1,21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Hør preken

Han er vår fred

Julaftenpreken av pastor T.J. Welde Lukas 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da […]

Hør preken

Skriften vitner om Kristus

Preken på 4. søndag i advent, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Joh 5,30-39 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.  Dersom jeg vitner om meg selv, […]

Hør preken

Den viktigste juleforberedelsen

Preken på 3. søndag i advent, av pastor David Edvardsen Lukas 3,1-6: I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas […]

Hør preken

Herren er nær!

Preken på 2. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Lukas 17,20-30: En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er […]

Hør preken

Godt budskap for fattige

Preken på 1. søndag i advent, av pastor T.J. Welde Lukas 4,16-22: Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: […]

Hør preken

Guds Sønns røst gir liv

Preken på Domssøndag, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 5,22-29 «Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord […]

Hør preken

Nye Jerusalem

Preken av pastor T. J. Welde  En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den […]

Hør preken

Salt og lys i verden

Preken på Allehelgensdag, av pastor Egil Edvardsen Tekst: Matt 5,13-16 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan […]

Hør preken

Kom, alle som strever

Preken på reformasjonsdagen av pastor T.J. Welde    Matteus‬ ‭11,25-30‬ ‭ På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far […]

Hør preken

Gode hensikter

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor David Edvardsen Tekst: Joh 9,2-3 «Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.»        

Hør preken