-

Hvordan passer belønning sammen med nåden alene?

Spørsmål: Bibelen taler tydelig om troende mennesker som på den ytterste dagen «belønnes» for ting de har gjort. Hvordan henger dette sammen med læren om «av nåde ved troen alene»?

 

Du stiller et veldig godt spørsmål som kloke og observante bibellesere har stilt i generasjoner. Det finnes mange bibelsteder som legger vekt på at vår frelse er en gave som vi tar imot ved Guds nåde. Men det kan se ut som det bibelstedet du nevner taler mot denne sannheten.

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort (Matt 16,27).

Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker.  For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Kristus skal være den herre dere tjener. Men den som gjør urett, skal få lønn som fortjent, her er det ikke forskjell på folk (Kol 3,23-25).

Et tilfredsstillende svar på dette er viktig både for oss selv og andre.

 

En motsigelse som får sin forklaring gjennom loven og evangeliet?

En mulig løsning på den tilsynelatende motsetningen er at disse påstandene er gudommelig lov som hjelper oss til å forstå at vi er syndere. Hensikten er at vi skal trekke en slutning som er ubehagelig, men riktig: Vi fortjener ikke annet enn Guds vrede og straff som «lønn» for synd. Denne sannheten viser vei for det vilkårsløse evangeliet slik at det kommer til oss med glede og trøst. Gjennom Kristi lydighet får vi på den ytterste dagen dommen «Uskyldig!». Og dette får vi kun av nåde gjennom tro.

 

En motsigelse som får sin forklaring ved at vi studerer språket?

Et annet svar har med oversettelsen å gjøre. Det greske ordet har en videre betydning enn ordet «gi lønn». Det er vanskelig for oversettere å gi en helt korrekt oversettelse uten å bruke et uttrykk eller flere ord.

En betydning av ordet som brukes her er sant nok belønning eller godtgjørelse for noe som en har fortjent. Hvis vi forstår ordet på denne måten, blir det en åpenbar motsigelse til andre bibelsteder.

Men dette greske ordet kan også bety å gi noe som er lovet under ed eller noe du skylder mennesker fordi du tidligere har lovet det. Enten mottakeren fortjener det eller ikke, har giveren en forpliktelse fordi han gav et løfte og sverget på det.

Imidlertid har tidligere generasjoners bibelforskere konstruert uttrykket «nådelønn» for å forsøke å klargjøre hva Bibelen lærer om dette. De brukte ordet lønn, men understreket at en slik lønn er ikke noe vi fortjener. I trofasthet mot sitt eget løfte gir Gud oss det han skylder oss fordi han har lovet det.

Til slutt kan vi nevne at det brukes et annet ord i Kolosserbrevet 3,25 for å fortelle oss at de onde skal få igjen for den urett de har gjort. Det greske ordet peker definitivt på en gjengjeldelse som kan sees som fortjent. I overensstemmelse med all bibelsk undervisning blir vi her minnet om at troende mottar ufortjente gaver, mens de som ikke tror, får den lønn de fortjener. Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre (Rom 6,23).

 

Av prof. Forrest Bivens