-

En hjelp i sorgen

«Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg« (Rom 9,2).

Helt siden synden gjorde sitt inntog i verden, har sorg, skuffelser, lidelser og bekymringer vært en del av livet. Dette faktum har menneskene innsett, og de har forsøkt mange ting for å takle sorgene og smertene. Noen prøver å unngå sorgen, andre å fornekte den. Noen smiler og avfeier den, andre gråter og klager over den.

Men det fins en bedre måte, Guds måte. I Guds ord lærer vi at ingenting skjer med oss uten at Gud tillater det. Vi er ikke fatalister som tror at vi er i hendene på en blind skjebne. På tross av sorg og lidelse er vi Guds barn ved troen på Kristus. Selv om vi ikke alltid ser dem, er vi likevel omsluttet av Guds beskyttende armer. Vi vet at dette er et paradoks. Vi innser at det kan være vanskelig for mange å tro at det fins en Gud som beskytter dem og har omsorg for dem når de opplever store ulykker og tragiske hendelser i livet. Likevel tror vi at Gud vil holde sine løfter om å bevare oss gjennom alle sorger, smerter og lidelser i livet og gi oss evig liv.

Sorg er ikke et tegn på at Gud ikke bryr seg. Det er tvert imot et tegn på at vi befinner oss under hans kjærlige omsorg. Bibelen sier: «Herren tukter den han elsker» (Hebr 12,6). Noen ganger fortsetter sorgen uten at vi forstår hvorfor, men vi vet at Gud har en spesiell hensikt med den. Gud tok ikke bort alle sorger i Paulus’ liv. Men han viste at gjennom denne plagede mannen kunne han utføre sin plan med å spre evangeliet til hedningene. Den plagede Paulus fikk den store oppgaven å forkynne for mennesker evangeliet om den korsfestede og oppstandne Frelseren.

Gud lar oss ikke alltid få vår vilje. Han leder oss noen ganger inn på stier som vi ikke ønsker å gå. Dette gjør han for å oppdra oss til trofaste tjenere som stoler ene og alene på hans nåde og kraft. Når han lar oss få oppleve sorg og lidelse, gjør han det for å prøve oss og styrke oss i troen på ham. Han gir oss den lærdom Paulus fikk, nemlig at Guds kraft fullendes i vår svakhet (2 Kor 12,9).

Det som er typisk for en sann kristen tro, er at den griper om Kristus uansett hva som skjer. Så en av hensiktene med at Gud tillater at vi rammes av sorger og plager i livet, er å styrke og rense vår tro. Og han har lovet at vi ikke skal bli prøvet mer enn det vi kan tåle.

Angsten kan vendes til varende glede,
smerten skal vinne så salig en fred,
armod bli kledd i det rikeste klede,
styrke skal komme i svakhetens sted,
sorgen forgå,
gleden bestå –
himlen kan ene alt dette formå.