-

Uansett hvem du er

«Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham» (Rom 10,11-12).

Hvem er han Sønn av? Den som vet svaret på dette spørsmålet, tilhører et meget privilegert folk. Men dette store privilegium er ikke bare reservert for noen få utvalgte. Det gjelder alle. Gud vil at alle mennesker skal komme til erkjennelse av sannhetene om hans Sønn, Jesus Kristus.

Gud gjør ikke forskjell på folk. Han diskriminerer ikke på grunnlag av alder, kjønn, rase eller sosial status. Han vet at det ikke fins noen forskjell. Han vet at alle har syndet. Han vet at alle trenger en Frelser. Det fins ingen unntak. Både Kain og Abel behøvde en Frelser. Både Farao og Moses behøvde en Frelser. Både Saul og David behøvde en Frelser. Både Maria Magdalena og Maria, Jesu mor, behøvde en Frelser. Både Johannes og Judas behøvde en Frelser. Både den fortapte sønnen og hans eldre, hjemmeværende bror behøvde en Frelser. Både du og jeg behøver en Frelser. Behovet er universelt, og Gud oppfyller dette behovet.

Bibelen sier at Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn for verden, og at han kaller verden å komme til tro på hans Sønn. Derfor sier Skriften at enhver som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Ordet «enhver» er altomfattende. Det inkluderer alle. Den kjente skotske predikanten sa en gang at ordet «enhver» betydde mer for ham enn om den Hellige Ånd hadde satt hans eget navn inn i Bibelen. Han sa: «Dersom Gud hadde sagt at det fantes nåde for Richard Baxter, ville jeg ha trodde at Gud måtte ha ment en annen Richard Baxter. Men når han sier «enhver», vet jeg at han mener meg!»

Ikke en eneste av oss befinner oss utenfor Guds kjærlighetssfære. Guds kjærlighet er ikke eksklusiv. Den er inklusiv. Uansett hvem vi er, kaller Gud oss til å høre hans sannhet om Jesus Kristus og tro på ham. Men det vi har hørt om Jesus og har fått en ytre kunnskap om, blir ikke til noen nytte for oss om vi ikke ser at Jesus er vår egen Frelser. Det er en som har sagt at det er mulig å bomme på Guds løfter om tilgivelse og evig liv med ca. 40 cm. Det er omtrent avstanden mellom hodet og hjertet på et voksent menneske. Det går an å kjenne til Jesus og hans frelsesverk, uten å tro på det i sitt eget hjerte. Men for hver den som tror, gjelder Paulus’ ord: «Ingen som tror på ham, skal bli til skamme» – uansett hvem du er!

Herre, uansett hvem vi er, skap og bevar i oss troen på din altomfattende kjærlighet. Amen.