-

Hvordan kan vi argumentere for et kreasjonistisk verdensbilde?

Spørsmål og svar ved korsets fot

I tillegg til spørsmålet ditt nevnte du at det denne måne­den (februar 2009) er 200 år siden Charles Darwins fødsel og du antok at evolusjonstilhengere trolig vil bruke jubileet som et påskudd for å fremme sitt ver­densbilde. Så spurte du om vi planlegger å fremme vårt ver­densbilde som en motvekt.

Vårt vitnesbyrd til verden innebærer en forkasting av darwinistisk evolusjon. Når vi deler vår tro med verden, opp­lyses folk om grunnlaget for vårt verdensbilde, et ord som du gjorde lurt i å bruke i spørs­målet ditt. Et verdensbilde eller verdenssyn er et menneskes sum av oppfatninger om ver­dens og universets sammenset­ning og opphav – og et men­neskes plass og mening i det. Et fullmodent verdensbilde gir svar på livets grunnleggende spørsmål. Det darwinistiske verdensbildet skiller seg dras­tisk fra Skriftens verdensbilde og skapelseshistorien. Folk burde forstå dette.

Det darwinistiske verdensbildet
Historisk evolusjonisme tar for gitt at alle sansbare hendel­ser kan forklares av naturlige krefter. Det fysiske universet er en virkning av naturlige kref­ter og verken et overnaturlig vesen (Gud) eller overnatur­lige hendelser (under) hadde noen innvirkning. Med denne grunnleggende oppfatningen oppstår følgende verdensbilde: universet og menneskeslekten ble til av naturlige fenomen og kunne ikke ha blitt til på andre måter.

Forestillingen om en skaper, om menneskeheten som ska­pelsens krone og om lovens og evangeliets sannheter er ufor­enlig med dette verdensbildet. Synd, objektivt rett og galt, en Frelser og frelse fra syndeskyld finnes ikke. Heller ikke finnes rettferdiggjørelse og helliggjø­relse som gaver fra Gud, bare skiftende og ustabile meninger om hva som er godt og vondt og om hvorfor mennesker gjør slikt. Bruken av teorien om na­turlig utvalg i sosiale, politiske og økonomiske saker (sosial darwinisme) har sitt logiske opphav i et slikt verdensbilde.

Det bibelske verdensbildet
Et bibelsk og kristent verdens­bilde tar for gitt at Bibelen er Guds inspirerte og rådende sannhetsåpenbaring. Hva Bibe­len sier om universets opphav og natur, er sant, pålitelig og tilstrekkelig. Gud skapte verdensrommet og jorden av ingen ting på seks dager, og menneskeheten er kronen på skaperens verk. Guds åpenba­ring forsikrer også om at ideer om for eksempel menneskers syndighet, forsoning og frelse gjennom Jesus Kristus og ån­delig og evig liv ved guddom­melig nåde gjennom troen på Kristus ikke bare er ideer, men virkelige sannheter.

Til et slikt verdensbilde, som har Gud som sentrum og hvor Bibelen står i fokus, trengs det ingen sansbare bevis for å underbygge skapelseshistorien. Gud var det eneste øyenvitnet og har gitt oss en troverdig og tilstrekkelig beretning. Vi som har dette verdensbildet, stoler fullt ut på den allmektige Skaperen og det han forteller oss om sitt skaperverk like så vel som det han sier om sitt forso­nings- og helliggjørelsesverk.

argumentere for vårt verdensbilde
Hvordan fremmer vi vårt verdensbilde best? Noen prøver å gjøre dette ved såkalt «skapelsesvitenskap», et apo­logetisk forskningsfelt som prøver å «forsvare» skapelses­beretningen ved å vise til det fornuftige ved våre overbevis­ninger og det ufornuftige ved det evolusjonistiske verdensbil­det. Andre regner skapelsesvi­tenskapen som unødvendig og mener den til og med motvir­ker sin egen hensikt. De tviler på at bibelhistoriene (også den om syndfloden) gir fullgode forklaringer på observerte geologiske og fossile fenomen. De viser til at det er nok å tro at Gud skapte universet gammelt – og legger uproblema­tisk til at han kan ha skapt og gravd ned fossiler eller lagt flere steinlag oppå hverandre uten å legge dem ned en etter en over lengre tid.

Når vi formidler vårt verdensbilde, vil vi ikke legge skjul på at skapelsesberetnin­gen er troverdig, trass i vår begrensede evne til å forstå hvordan Gud gjorde hva han gjorde. Det sikre beviset er Guds klare Ord. Men sentrum og hovedsaken i vitnesbyrdet vårt er framstillingen av synd og nåde, vårt ansvar overfor Skaperen og Guds nådige lege­middel mot synden og døden, nemlig Kristi forsonende offer som gir liv nå og for alltid.

Forrest Bivens