lutherrose

Hva er en lutheraner?

Vi lever i en vanskelig tid, en tid med mye frykt og usikkerhet. Vi møter tragedier, sykdom, krig og nød over alt i denne verden. I tillegg ser vi mye dårlig lederskap blant dem som skulle styre den kristne kirken. Falske lærere har en mye større tilhengerskare enn de som trofast vil holde fast ved Guds ord.

Mennesker i vår tid er på vandring. De leter etter noe å tro på. Vi er overbevist om at den kristne tro og den lutherske kirken har dette mennesker leter etter. Den har Bibelen – Guds sikre og frelsende Ord for mennesker til alle tider, av alle folkeslag og nasjoner.

Mennesker leter også etter noen å tro på. Den lutherske kirken har Ham de leter etter – Jesus Kristus. Det sentrale budskapet i Bibelen er at syndere (og det inkluderer alle mennesker) har en Frelser. Jesus Kristus er Guds egen Sønn som levde et fullkomment liv, døde på korset og stod opp fra de døde for bringe oss tilgivelse, fred med Gud og evig liv, i stedet for skyld, frykt og fordømmelse.

Dette er kjernen i vår tro. I vår tid med så mye usikkerhet og frykt, kan bare den kristne troen gi mennesker håp og mot – både i det daglige livet og i møte med døden.

Bibelen sier: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

 

En tro som er verdt å leve

Denne tro er ikke bare en følelse eller en intellektuell øvelse. Den er en levende tillit som kommer til uttrykk i hverdagen. En lutheraner er overbevist om at den kristne troen er et verk av den Hellige Ånd, skapt gjennom Ord og sakramenter. Denne tro er ikke noe dødt, men levende og virksomt. Den viser seg i kjærlighet til Gud og medmennesker. Selv om en kristen vet at han aldri blir fullkommen her på jorden, lever han i troen på evangeliet om syndenes tilgivelse for Kristi skyld, og i denne troen ønsker han å leve sitt liv etter Guds vilje.

En gave å dele

Guds frie gave om frelse og evig liv ved Jesus Kristus, er en gave som vi ønsker å dele med andre. Derfor samles vi til gudstjenester og bibelstudier, og derfor underviser vi våre barn og unge.

Også du er velkommen til å lære mer om den kristne troen, høre Guds ord og lære Kristus å kjenne. All vår forkynnelse konsentrerer seg omkring evangeliet om Jesus og hans stedfortredende soningsverk for alle menneskers synder – også dine.

 

En arv å føre videre

Vår lutherske tro er grunnet på Bibelens sannheter. At vi kaller oss lutheranere, skyldes at vi er overbevist om at den lutherske læren slik den ble bekjent av Martin Luther og de andre lutherske reformatorene på 1500-tallet, stemmer overens med Bibelens lære.

Luther kjempet med de samme grunnleggende problemene som dagens mennesker. Han lengtet etter fred med Gud og vissheten om at han eide Guds rettferdighet. Som katolsk munk trodde han lenge at Guds rettferdighet bare er noe som en hellig Gud krever av ham. Han forstod ikke evangeliet om den Guds rettferdighet som er åpenbart i Jesus Kristus og som gis til alle mennesker av bare nåde – det vil si helt uten våre fortjenester. Luther innså at han ikke klarte å oppnå Guds rettferdighet, frelse og fred, ved egne gjerninger. Men Gud åpnet Luthers øyne – slik han har åpnet så mange menneskers øyne – og viste ham hva Bibelen sier om Jesus og hans fullkomne rettferdighet. Luther så at han fikk Jesu rettferdighet av bare nåde, ved tro, uten lovens gjerninger.

Da Luther oppdaget Guds kjærlighet i Jesus Kristus, utbrøt han: «Jeg følte det som om jeg var født på ny og hadde gått inn gjennom åpne dører til paradiset.»

Disse dørene er åpne også for deg. Jesus Kristus har gjort opp for alle menneskers synder, også for dine.

 

lutherrose

Lutherrosen

Lutherrosen er den lutherske kirkens eget merke. Den består av et kors midt i et rødt hjerte som hviler på den hvite messianske rosen med grønne, friske blader. Rundt rosen går det en gullring som symboliserer evigheten. Innenfor sirkelen står også bokstavene VIVIT som er latin for «Han lever».

Mens Luther oppholdt seg på borgen Coburg, ga han kurfyrste Johann Fredrik et segl av gull med Lutherrosen som han siden 1516 hadde tatt ut av sitt familievåpen og tolket som et symbol for sin teologi.

«Da De spør meg om seglet er det rette, vil jeg gi Dem del i mine første tanker om hvordan jeg vil oppfatte seglet som et symbol for min teologi. Det viktigste skulle være et kors i et hjerte for å minne meg om at troen på den korsfestede gjør oss salige. Men et slik hjerte skal stå midt i en hvit rose og vise at troen skjenker glede, trøst og fred; derfor skal rosen være hvit og ikke rød, for det hvite er åndenes og alle englenes farge. En slik rose i et himmelfarget felt for å vise at denne glede i ånden og i troen er en begynnelse til den kommende himmelske glede. Og om det himmelfargede feltet skal det være en gylden ring, for å vise at denne salighet i himmelen varer evig, og at den også er kosteligere enn alle gleder og alt godt, likesom gullet er det høyeste, edleste og kostbareste metall.»