-

Guds barn og borgerrett i himmelen

Borgerskap i himmelen

«Men vi har vår borgerrett i himmelen» (Fil 3,20).

«Borgerrett i himmelen» er noe mer enn bare en from og fin frase. Det er en beskrivelse av den store ære som Gud har vist oss for Jesu skyld. I gammeltestamentlig tid var det forbundet med stor ære å ha borgerrett i Israel. I nytestamentlig tid var det en stor ære å ha romersk statsborgerskap. Hos oss betyr det mye å være norske statsborgere. Mange flyktninger og asylsøkere misunner oss det. Men ingenting av dette kan sammenlignes med det å ha borgerrett i himmelen.

Verdens riker går under. De er meget sårbare. Borgerne i de forskjellige landene må ofte bytte sin lojalitet til skiftende styresmakter. Jordisk borgerskap er aldri sikkert, og til slutt vil vi alle miste det. Når vi dør, er vi ikke lenger borgere av noe land på denne jord.

De som er borgere i himmelen, tilhører et rike som aldri går under og aldri forandrer seg. Dette riket står fast, for Herren beskytter det og bevarer alle de som tilhører det. De som er borgere i himmelen vil aldri bli fratatt sitt statsborgerskap; heller ikke tar det slutt ved døden. De har «en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen» – for dem (1 Pet 1,4).

Det mest karakteristiske ved dem som har borgerrett i himmelen, er at de tilhører Guds gjenløste folk. De tilhører det folk som Gud har gitt sin nåde i Jesus Kristus. De er mennesker som er blitt befridd fra den fordømmelse og fortapelse som tilhører Guds fiender. I stedet for å være atskilt fra Gud som fremmede og utlendinger, er de for Kristi skyld blitt medborgere med de hellige og medlemmer av hans familie.

Et statsborgerskap er noe vi setter høyt. Hvor mye mer burde vi ikke verdsette vår himmelske borgerrett. Det er ikke noe vi har fått fordi vi har gjort oss fortjent til det, men det er en borgerrett som Gud har gitt oss av bare nåde. Vi er borgere i himmelen fordi Jesus skaffet en plass til oss ved sin soningsdød på korset. Han forseglet vår borgerrett i himmelen ved sin oppstandelse fra de døde. Og han fór opp til himmelen for berede et sted for oss der.

Ved evangeliet har den Hellige Ånd ført oss til tro på disse herlige sannheter om Kristus. Han har vist oss at Guds løfter i Skriften er kraftige og sanne. Vi kan være trygge på at vi tilhører Kristus, og at himmelen tilhører oss. Mennesker kan frata oss vårt jordiske statsborgerskap. De kan sende oss på flukt fra vårt jordiske hjemland. Men ingen kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus eller frata oss vår himmelske borgerrett.

Vi takker deg, Herre, for at du har kalt oss inn i nådens rike. Vi gleder oss over at du har tilgitt oss våre synder og skrevet våre navn opp i det himmelske folkeregister. Amen.