Den som har ører å høre med – hør

«Den som har ører å høre med, hør!» roper Jesus ut til alle tilhørerne etter at han har fortalt lignelsen om såmannen og såkornet. Det er viktig å høre. Det er viktig at mennesker kommer og hører Guds ord. Hvorfor er det så viktig? Fordi troen kommer av hørelsen. Ingen kan bli kristen uten å høre Guds ord forkynt. Paulus skriver i Romerbrevet: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord» (Rom 10,17). Derfor kan vi aldri slutte med å formane og oppmuntre hverandre til å høre Guds ord flittig.

Det er farlig å slutte å høre Ordet – livsfarlig, livsfarlig for det åndelige livet. Troen vår risikerer å dø ut om den ikke hele tiden får ny næring av høre evangeliet. Evangeliet er nemlig ikke noe som finnes i naturlig form i oss.

 

Les mer

 


 

Gud er god mot oss

«Lik lønn for likt arbeid» er et prinsipp som står sterkt i norsk arbeidsliv. Og derfor ville arbeidsgiveren i Jesu lignelse sikkert fått en del kjeft her til lands idag. Han gir jo arbeiderne sine lik lønn for ulikt arbeid! Noen hadde jo jobbet hele dagen, tolv lange timer, andre bare i én time, og så fikk alle samme lønn! Det er lett å forstå at dette var tungt å svelge for en del av dem. Men husbonden, vingårdseieren, syntes ikke at han hadde gjort noe som helst urett. Mener Jesus virkelig at det bør være slik i arbeidslivet? Vil han innføre et nytt økonomisk system, der alle skal få lik betaling uansett hvor mye eller lite vi har jobbet?

 

LES PREKENEN

 


 

Hvem er Jesus?

Jesus spurte disiplene: «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen Johannes,» svarte de, «men noen sier Elia, og andre at en av de gamle profetene er stått opp.» «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Messias» (Luk 9,18-20).

«Hvem er Jesus?» To år etter at han begynte å undervise og helbrede, ba han disiplene om å reflektere over dette spørsmålet. Men først ville han at de skulle si hvem folk trodde han var.

Hvem tror du Jesus er? Dette er et meget viktig spørsmål å ta stilling til, for faktum er at hele vår frelse avhenger av vårt forhold til ham.

Jesus var etter hvert blitt godt kjent. Ryktet om ham hadde spredt seg over alt. Både hans mektige ord og kraftige undergjerninger hadde gjort stort inntrykk på folk. De aller fleste mente at det måtte være noe spesielt med ham. Noen hadde alvorlige diskusjoner om han muligens kunne være døperen Johannes, den store forkynneren og døperen som hadde vendt tilbake til livet etter at han var blitt halshugd av Herodes. Eller kanskje han var profeten Elia? Det fantes mange som trodde at profeten Elia skulle komme tilbake før Messias kom. Noen trodde at Jesus kanskje var denne andre Elia. Andre igjen mente at han måtte være en av de andre profetene som hadde vendt tilbake til livet.

Men da disiplene fortalte Jesus om alle disse forskjellige oppfatningene om ham, brydde han seg ikke om å besvare dem. Mennesker som mente han måtte være døperen Johannes, eller Elia aller kanskje en av de andre profetene, hadde nok høye tanker om ham. Men de var meget fjernt fra sannheten.

Felles for alle menneskelige oppfatninger om Jesus er at de bygger på fornuftens logiske slutninger. Folket på Jesu tid så de mektige gjerningene Jesus gjorde, og hørte hans mektige ord. De trakk derfor den slutningen at han måtte være en stor profet. Likevel tok de feil. For det er umulig å få en rett oppfatning av Jesus bare ved hjelp av fornuften. Det er bare gjennom Guds ord vi kan få en rett oppfatning om ham. Guds ord sier at Jesus er Guds egen Sønn og verdens Frelser.

«Og dere,» sa Jesus til disiplene, «hvem sier dere at jeg er?» Ja, hvem sier vi at han er? Bare et stort menneske, et ideal, en fin og god person? Peter svarte: «Du er Guds Messias.» Han er den Gud har sendt for å frelse verden fra deres synder. Den som kjenner Jesus som sin Frelser, han kjenner ham rett.

Himmelske Far, takk for at du sendte Jesus til denne verden. Takk for at du har vist meg at han er min Frelser fra all synd. Amen.

 

Vil du lese flere andakter? Da kan du gå til vårt andaktarkiv.

 

 


 

Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke?

«… for at de skal være ett»
Det eksisterer en inderlig, ubrytelig enhet mellom alle medlemmene av den usynlige kirken. Alle de troende er allerede ett. De er ett legeme, en familie. Denne enhet eksisterer på tvers av alle grenser, det være seg raseskiller, kulturforskjeller, kirketilhørighet osv. Vi kan være uvitende om enkelte lærer i Skriften. Det kan være ting i Bibelen vi ikke har forstått helt – noe det alltid kommer til å være (1 Kor 13,12). Likevel tilhører vi den kristne kirke på jorden om vi bare tror på Jesus Kristus som vår Frelser fra synd.

Men selv om vi som troende allerede er ett, er det Guds vilje at vi også i den synlige kirke skal være ett. Gud vil ikke at vi skal strides. Gud vil også læreenhet. En slik læreenhet eksisterer ikke i dag, som vi jo alle vet. Den synlige kirke er delt opp i mange forskjellige kirkesamfunn. En slik splittelse er et stort anstøt, både for verden omkring oss og også for svake troende og nyomvendte. Det er ikke til Guds behag.

Dessverre er det ofte slik at det er de som vil holde seg til Skriften alene som får skylden for splittelsen innenfor den synlige kirke. Men Bibelen plasserer ansvaret et annet sted, nemlig hos …

Les artikkelen