De lutherske bekjennelsesskriftene

 

Foredrag av pastor Egil Edvardsen

 

 


 

Vår lutherske arv

I 2017 feirer vi 500-års jubileet for den lutherske reformasjonen. Den 31. oktober 1517 publiserte Martin Luther sine berømte 95 teser mot avlatshandelen. Dette markerte den spede begynnelsen på det som etter hvert skulle utvikle seg til et fullt brudd med den romersk-katolske kirken og grunnleggelsen av de protestantiske kirkesamfunnene.

Les mer

 

 


Dronning Ester og purimfesten

Dronning Ester, maleri av Edwin Long, 1878.

Den årlige jødiske purimfesten feires de fleste steder på den fjortende dagen av måneden adar, som i 2017 faller på 12. mars. Purim er til minne om en hendelse det fortelles om i den gammeltestamentlige Esters bok.

Store deler av jødefolket var blitt bortført til riket i øst, og Haman, perserkongen Xerxes’ øverste rådgiver, som var fornærmet på jøden Mordekai, la en plan om å utrydde alle jøder i hele riket. Haman fikk overtalt kongen til å sende ut befaling om at jødene skulle drepes på en og samme dag; datoen var bestemt ved loddtrekning (purim, lodder) – den trettende dagen i den tolvte måneden. Men Mordekai ba dronning Ester om å være modig og gå, med fare for sitt eget liv, inn til kongen for å be om redning. «Hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» (Est 4,14).

Hamans jødeutryddelse ble avverget; på den fastsatte dagen var jødene blitt utstyrt med våpen så de kunne forsvare seg, og de vant seier over fiendene sine. Dagen etter festet de, og det ble bestemt at gjennom alle tider og i alle slekter skulle jødene feire purim med glede, fest og gjestebud, en dag da de sender mat som gaver til hverandre og til de fattige. «Purim-dagene skulle aldri falle bort blant jødene og aldri gå av minne hos etterkommerne deres» (Est 9,28).

Hamantaschen med sviskefyll.

I våre dager er purim-feiringen fremfor alt en fest for barna. De kler seg ut i karnevalsdrakter, oftest som helter eller skurker fra den bibelske fortellingen. Det fremføres også komiske skuespill. Alle forventes å lytte til en opplesning av Esters bok, og da er det tradisjon å trampe med beina, rope/bue eller svinge med skraller hver gang navnet Haman nevnes i fortellingen, dette er for å «utviske» fiendens navn. Man spiser og drikker mye godt, sender ut gaver med mat og drikke, og gir gaver til gode formål. Mange baker og spiser hamantaschen (Hamans lommer), trekantede små kaker fylt med syltetøy.

Pastor Tor Jakob Welde

 

 


 

«Opp til Jerusalem»

Andakter for fastetiden og påsken – av John A. Braun

Vandre med Frelseren under fastetiden og påsken. Følg ham opp til Jerusalem når han utfører sitt frelsesverk for deg.
Disse 55 inspirerende andaktene knytter sammen de fire evangeliene og tar deg med på Jesu vandring når han går for å lide og til slutt vinner seier i Jerusalem.
Ti minutter om dagen, fra Askeonsdag til og med påske, eller når som helst det passer deg. Vandre med Jesus og mediter over hans kjærlighet til deg.

182 sider trådheftet. Pris kr. 175,- (inkl. porto).

Bestill her! 

 


Den rette pris

«Gud sendte sin Sønn… for å kjøpe dem fri som stod under loven» (Gal 4,4-5).

Apostelen Peter skriver: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod» (1 Pet 1,18-19). Johannes skriver: «Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd» (1 Joh 1,7). Og Paulus skriver: «I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene» (Ef 1,7). Og vi leser i Luthers lille katekisme: «Han har gjenløst meg… ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyrebare blod.»

I de siste tiårene har politisk korrekte kirkeledere og liberale bibeloversettere funnet denne «blodteologien» i Bibelen så usmakelig at de faktisk har forandret visse steder i bibeloversettelsene. De har erstattet ordet «blod» med ordet «død». Det er vanskelig nok for dem å snakke om å være kjøpt fri ved Guds Sønns død, enda vanskeligere er det for dem å snakke om å være kjøpt fri ved Guds Sønns blod.

Men den rette prisen for vår gjenløsning var likevel ingenting mindre enn Guds Sønns blod. Vi kan ikke fjerne blodteologien fra Bibelen. «Gud sendte sin Sønn… for å kjøpe dem fri som stod under loven,» og den loven er uløselig knyttet til blod.

I hele den loven som Kristus kom for å oppfylle, tales det om blod. Vi leser om blodet som ble malt på dørstolpene under den første påsken, likeså om blodet som skulle stenkes på prestenes klær og på alle dem som deltok i gudstjenesten, og som skulle helles over alteret. Og vi hører om den blodige slaktingen av offerlammet. Det gammeltestamentlige prinsippet var at «livet er i blodet» og «uten at blod blir utøst, blir ikke synd tilgitt».

Vi trenger ikke bli sjokkert over dette. Vi lever i en blodig verden, fra blodsutgytelsene på abortklinikkene til blodsutgytelsene på slagmarkene. I vår tid forstår vi meget godt at synden fører med seg blodsutgytelser, og at noen ganger må noen betale med sitt blod på slagmarken for at frihet og fred skal kunne gjenopprettes.

Den rette prisen for vår gjenløsning – Guds løsepenge som han betalte for å kjøpe oss fri fra syndens, dødens og helvetets slaveri – var ingenting mindre enn Jesu blod. Men denne høye prisen viser samtidig hvor dyrebare vi er. Og den viser hvor elsket vi er av Gud.

Just som jeg er – så syk og trett,
i synd og skam, i mørke tett,
la blodet rense bort hver plett!
Jeg kommer, o Guds Lam, til deg.

 


 

 

G U D S T J E N E S T E R

26. mars  (Sommertid begynner)

Maria budskapsdag

Kristi fødsel bebudes

GT: Jes 11,1-5
Lektie: Åp 21,1-7
Evangelium: Luk 1,26-38
Prekentekst: Luk 1,46-55

Stavanger:
Familiegudstjeneste 11.00  Kirkekaffe
Tor Jakob Welde

Avaldsnes:
Gudstjeneste 17.00
Tor Jakob Welde

 

 

 

Program for kirkedagen 7. mai

 


Kirkemøte 2017

Program klikk her


 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag av pastor Tor Jakob Welde:

 


 

 

Om kristent fellesskap

Les foredraget

 


 

 

Gi en gave til
LBKs arbeid