Jesus ber for enhet

«Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg»
(Joh 17,21).

Det er egentlig en stor skam at det fins så mange kirker i verden. Det fins mangfoldige forskjellige kirkesamfunn bare i vårt eget land. Noen ganger virker det som om de kjemper mer mot hverandre enn mot vantroen i verden. Er dette etter Guds vilje?

Nei. Jesus vil ha enhet. Han ber for enhet. Hva er grunnlaget for den enheten han ønsker? Det er Guds Ord. Før Jesus for opp til himmelen, sa han til disiplene: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,19-20). Jesus understreker at for å gjøre mennesker til hans disipler, skal vi lære dem å holde hvert ord han har gitt oss.

Dessverre er det mange som gjør opprør mot Kristi ord. De lærer annerledes enn det han har befalt oss. Noen vil ikke døpe barn fordi de hevder at Gud ikke forventer at små barn kan tro noe de ikke kan forstå. Men Jesus sier at vi skal døpe alle folkeslag og at Guds rike hører barna til. Andre sier at Jesus ikke er tilstede i nattverden med sitt hellige legeme og blod fordi dette er ufornuftig. Men Jesus sier om brødet og vinen når han innstifter nattverden: «Dette er mitt legeme… Dette er mitt blod.»

Herren vil at vi skal være forenet i Ordet. Den perfekte modellen for denne enheten er den enheten som eksisterer mellom ham selv og hans himmelske Far. Faderen og Sønnen er ett i vesen, gjerning og oppdrag.

Herren vil at vi alltid skal strebe etter en slik fullkommen enhet. Det er sant at selv den minste trosgnist forener oss med Gud og forener oss med hans kirke på jorden. Alle som tror på Jesus som sin Frelser, er allerede ett. Dette er en usynlig enhet som bare Gud kan se. Men ved den Hellige Ånds kraft ønsker vi at denne usynlige enheten også skal ta seg et synlig uttrykk idet vi forenes under Guds ord. I en slik synlig og ytre enhet er vi villig til å bringe alle våre tanker, ord og gjerninger i samsvar med Guds ord. Vi ønsker å styrke denne enheten ved at vi lar Guds ord bli forkynt klart og rent. Og i det vi vokser i troen på Guds nåde i Kristus, vil også enheten mellom oss bli sterkere. En slik enhet er det Jesus ber om. Det er en enhet som er tuftet på Guds ord alene.

En slik enhet er en ekte og sann enhet fordi den bygger på Guds Ord som er sannhet. En slik enhet er en oppfyllelse av Jesu bønn.

Jesus Kristus, du som er kirkens Herre, hjelp alle dine troende på jorden til å være fullt ut forenet i tro, kjærlighet og tjeneste for deg. Amen.

 

 


 

 

Bibelske prinsipper 
som påvirker utøvelsen av kristent fellesskap

Jesus Kristus er et menneske (1 Tim 2,5). Dette er en bibelsk sannhet. Vi bekjenner også i Den lille katekismen: «Jeg tror at Jesus Kristus… sant menneske, født av jomfru Maria, er min Herre.» Men når denne sannheten blir skilt fra resten av den informasjon som Bibelen gir om Jesu person, og det blir hevdet at Jesus er et menneske og ingenting annet, da uttrykker disse ordene i stedet en vranglære. Da har vi ikke lenger Skriftens lære, men den samme falske lære som Islam eller Jehovas Vitner har om Jesus. Jesus er et menneske, men på samme tid tror vi at Jesus er Gud (Joh 1,1). Det er mer enn én bibelsk lære som vitner om ham og hjelper oss å forstå ham.
Guds folk i Det gamle testamente fikk befaling om at de ikke skulle gjøre noe arbeid på sabbatsdagen (2 Mos 20,8-11). Dette er en bibelsk sannhet. Men dette var ikke hele Guds vilje om hvordan mennesket skulle oppføre seg på sabbaten. Forbudet mot å arbeide på sabbatsdagen kunne bare forstås riktig i lys av Guds befaling om å elske vår neste. Jesus framholder at Gud ikke skapte mennesket for sabbatens skyld, men sabbaten ble skapt for å tjene mennesket (Mark 2,27). Jesu disipler hadde lov til å plukke nok korn på sabbatsdagen til å kunne mette sine sultne mager (Mark 2,23-26). Jesus hadde lov til å vise barmhjertighet og helbrede en mann på sabbaten (Mark 3,4-5). Det var lov å gjøre godt på sabbaten selv om det innebar at et arbeid måtte utføres (Matt 12,11-12). Faktum er at det å unnlate å vise barmhjertighet mot et medmenneske, selv om det innebar at det måtte utføres et arbeid på sabbaten, var synd (Hos 6,5-6; jfr Matt 12,7). Det fantes altså mer enn én bibelsk lære som viste hvordan Gud ville at menneskene skulle oppføre seg på sabbatsdagen.

Gud vil at hans folk skal vise enighet. Det skal ikke være splittelse blant oss, men vi skal «stå sammen i syn og tanke» (1 Kor 1,10). Han vil også at vi skal holde øye «med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære vi har tatt imot». Han vil at vi skal holde oss unna dem (Rom 16,17). Disse formaningene uttrykker bibelske sannheter. Men det fins flere enn bare en eller to bibelske lærer som vi må rette oss etter om vi vil følge disse formaningene på en slik måte at det kan være til Guds behag og til menneskers beste. I det følgende studiet vil vi undersøke noen av disse bibelske prinsippene som påvirker utøvelsen av det kristne fellesskapet.

 

Les mer

 

 


 

En hjelp i sorgen

«Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg» (Rom 9,2).

Helt siden synden gjorde sitt inntog i verden, har sorg, skuffelser, lidelser og bekymringer vært en del av livet. Dette faktum har menneskene innsett, og de har forsøkt mange ting for å takle sorgene og smertene. Noen prøver å unngå sorgen, andre å fornekte den. Noen smiler og avfeier den, andre gråter og klager over den.

Men det fins en bedre måte, Guds måte. I Guds ord lærer vi at ingenting skjer med oss uten at Gud tillater det. Vi er ikke fatalister som tror at vi er i hendene på en blind skjebne. På tross av sorg og lidelse er vi Guds barn ved troen på Kristus. Selv om vi ikke alltid ser dem, er vi likevel omsluttet av Guds beskyttende armer. Vi vet at dette er et paradoks. Vi innser at det kan være vanskelig for mange å tro at det fins en Gud som beskytter dem og har omsorg for dem når de opplever store ulykker og tragiske hendelser i livet. Likevel tror vi at Gud vil holde sine løfter om å bevare oss gjennom alle sorger, smerter og lidelser i livet og gi oss evig liv.

Sorg er ikke et tegn på at Gud ikke bryr seg. Det er tvert imot et tegn på at vi befinner oss under hans kjærlige omsorg. Bibelen sier: «Herren tukter den han elsker» (Hebr 12,6). Noen ganger fortsetter sorgen uten at vi forstår hvorfor, men vi vet at Gud har en spesiell hensikt med den. Gud tok ikke bort alle sorger i Paulus’ liv. Men han viste at gjennom denne plagede mannen kunne han utføre sin plan med å spre evangeliet til hedningene. Den plagede Paulus fikk den store oppgaven å forkynne for mennesker evangeliet om den korsfestede og oppstandne Frelseren.

Gud lar oss ikke alltid få vår vilje. Han leder oss noen ganger inn på stier som vi ikke ønsker å gå. Dette gjør han for å oppdra oss til trofaste tjenere som stoler ene og alene på hans nåde og kraft. Når han lar oss få oppleve sorg og lidelse, gjør han det for å prøve oss og styrke oss i troen på ham. Han gir oss den lærdom Paulus fikk, nemlig at Guds kraft fullendes i vår svakhet (2 Kor 12,9).

Det som er typisk for en sann kristen tro, er at den griper om Kristus uansett hva som skjer. Så en av hensiktene med at Gud tillater at vi rammes av sorger og plager i livet, er å styrke og rense vår tro. Og han har lovet at vi ikke skal bli prøvet mer enn det vi kan tåle.

Angsten kan vendes til varende glede,
smerten skal vinne så salig en fred,
armod bli kledd i det rikeste klede,
styrke skal komme i svakhetens sted,
sorgen forgå,
gleden bestå –
himlen kan ene alt dette formå.

 

 


 

Gudstjenester


Bønnesøndag

1. mai 2016

Kristus lærer oss å be

GT: 1 Kong 3,5-15
Epistel: Hebr 7,18-25
Evangelium: Joh 16,23-30
Prekentekst: Joh 17,18-23

Stavanger:
Høymesse 11.00  Bibelstudium 12.15
Egil Edvardsen

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
Tor Jakob Welde

 


 

 

Lutherrose

Hva er en lutheraner?

Vi lever i en vanskelig tid, en tid med mye frykt og usikkerhet. Vi møter tragedier, sykdom, krig og nød over alt i denne verden. I tillegg ser vi mye dårlig lederskap blant dem som skulle styre den kristne kirken. Falske lærere har en mye større tilhengerskare enn de som trofast vil holde fast ved Guds ord.

Les mer

 


 

Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke?

Les artikkelen

 

 


 

 

Gratis e-bok: 
Bibelens opprinnelse og formål

 

 


 

 

Forside Rettferdiggjørelsen

Gratis e-bok: Rettferdiggjørelsen