Evangelisten Lukas

Minnedag 18. oktober

Lukas, «vår kjære lege» (Kol 4,14), var en trofast følgesvenn og medarbeider av apostelen Paulus. I vanskelige tider, da andre skilte lag med apostelen (2 Tim 4,11), forble Lukas ved hans side. Han kom antagelig fra Antiokia i Syria, et tidlig sentrum for hedningekristne og en by kjent for sine utdanningsinstitusjoner for kunst og vitenskap. Lukas var tydeligvis selv velutdannet; ikke bare var han lege, men viser også svært gode litterære ferdigheter og kunnskap om historie, samfunn m.m. Stadige referanser til herskeres regjeringstid og lignende (Luk 3,1, Apg 11,28) er med på å understreke at menneskene og hendelsene det berettes om virkelig eksisterte og fant sted.

Lukas var antagelig en omvendt hedning (Kol 4,11.14) og dermed den eneste av de nytestamentlige forfatterne med ikke-jødisk bakgrunn. Han forteller grundig om Jesu liv og virksomhet etter selv å ha gått gjennom en mengde øyenvitneskildringer (Luk 1,1-4). Evangelieboken (og dens fortsettelse, Apostlenes gjerninger) er stilet til Teofilus, trolig en romersk embetsmann. Tid: ca. 55-65 e.Kr. Det som særlig fremheves er «det gode budskapet», forkynnelsen av evangeliet, og at dette gjelder alle jordens folk. I keiser Augustus’ regjeringstid er Herren, Kristus Jesus, kommet til verden som frelseren for hele Adams ætt. Han oppsøker de bortkomne og fortapte får, han er tolleres og synderes venn.

Ifølge tradisjonen døde Lukas en naturlig død nær byen Theben i Hellas, 84 år gammel.

Tor Jakob Welde

Maleri av Matthias Storm. Evangelistene Lukas (til høyre) og Markus. 

 

 


Gjennom lidelse til herlighet

«Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham» (Rom 8,17).

Med tydelig og klare ord sammenfatter den inspirerte apostelen Paulus vårt nye forhold til Gud i Kristus. Med stor veltalenhet leder han oss til en klar forståelse av vår nåværende status og fører oss like fram til himmelens porter.

Ved sin store nåde har den Hellige Ånd kalt oss til tro på Kristi evangelium. Ved dette frelsende Ord opplyser han oss, renser oss og bevarer oss i troen på ham. Ifølge det samme Ord blir vi derfor med rette kalt Guds «barn». Men hvem kan begripe hva dette innebærer? Selv den kloke og erfarne Johannes måtte stanse opp i undring og utbryte: «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det» (1 Joh 3,1).

«Men er vi barn, da er vi også arvinger,» fortsetter Paulus. «Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger.» Vi, som en gang ikke var et folk i det hele tatt, har nå fått den ubegripelige ære å kalles Guds folk. På grunn av våre synder fortjente vi å arve hans vrede. Men nå har vi fått løfter om en arv som får verdens rikeste mann til å se ut som en elendig tigger. For Jesu skyld er vi blitt arvinger av det evige livet. Hver den som tror på ham, skal aldri dø.

Paulus sammenfatter dette slik: «Så sant vi lider med ham, skal vi også herliggjøres med ham.» Det er umulig å unngå lidelsene i denne verden. Kristus måtte lide, og det samme må vi. «En disippel står ikke over sin mester, en tjener ikke over sin herre» (Matt 10,24). Paulus gjør dette helt klart: Ingen lidelse medfører ingen herlighet.

Men «det vi må lide her i tiden, er ikke for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår» (Rom 8,18). Hvem av oss kan forestille oss himmelens herlighet? «Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham…» (1 Kor 2,9). Med våre menneskelige øyne ser vi oss omkring, og vi ser ingenting annet enn fristelser, sykdom, død og forderv. Med våre menneskelige ører hører vi om krig, jordskjelv, branner og oversvømmelser. Men med troens ører hører vi om Guds miskunn og tilgivelse i Kristus, og med troens øyne ser vi fram til den herlighet som skal bli åpenbart for oss.

Å Hellige Ånd, gi oss styrke til å bære de lidelser vi må gjennomgå i livet, og forny oss dag for dag med det velsignede håpet om evig liv, for Jesu skyld. Amen.

 


 

Helse og liv

I bønnen Fadervår ber vi om «vårt daglige brød». I dette ligger en bønn om alt vi trenger for vår eksistens her på jorden.

Selve livet er, akkurat som helsen, en gave fra oven. Men er det på noen måte mulig også å se på sykdom som en gave fra Gud, selv om vi vanligvis ikke ber om det? Hvordan kan vi svare positivt på det? Og hva skal vi si om døden, slutten på vår eksistens her på jorden? Den inngikk jo ikke i Guds opprinnelige plan, men trådte inn på scenen gjennom menneskenes synd. Kan selv døden sees på som en gave fra himmelen, og i så fall hvordan?

Det er slike spørsmål denne artikkelen handler om. Måtte den bli til velsignelse for alle lesere!

Les mer

 


 

Selvfrelse?

Hvorfor er det umulig for et menneske å frelse seg selv? Hvorfor kan ikke et menneske ved egne anstrengelser bli fullkomment syndfritt og godt og slik oppfylle betingelsene for evig lykke og salighet i fellesskap med Gud? Da Jesus sa: ”Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike”, ble disiplene meget forskrekket og sa: ”Hvem kan da bli frelst?” Jesus så på dem og sa: ”For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig” (Matt 19,24-26).

Et menneske kan prestere en noenlunde god utside. Men det er langt fra det samme som å være fullkomment ren og god. Mennesket skal også være rent på innsiden, i hjertet. Da de skriftlærde og fariseerne mente om seg selv at de var rettferdige, sa Jesus: ”Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden rent!” (Matt 23,25-26). For at et tre skal kunne bære god frukt, må det være et godt tre, sa Jesus ved et annet tilfelle. ”Et dårlig tre kan ikke gi god frukt” (Matt 7,18).

 

Hjertets omskjærelse

Gud krevde av gudsfolket i den gamle pakt at de ikke bare skulle ha en ytre lydighet, en ytreomskjærelse, men hjertets omskjærelse. ”Omskjær nå deres hjerter, og vær ikke lenger så stridlynte!” (5 Mos 10,16). ”Omskjær dere for Herren, og ta bort hjertets forhud, dere menn i Juda og dere folk i Jerusalem” (Jer 4,4). ”Jerusalem, rens ditt hjerte for ondskap, så skal du bli berget. Hvor lenge vil du gi rom for onde tanker i ditt sinn?” (Jer 4,14). ”Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, dere israelitter?” (Esek 18,31).

Hvem kan da bli frelst? Et hjertesykt menneske kan jo ikke helbrede seg selv!

Les artikkelen

 


 

G U D S T J E N E S T E R

22. søndag etter Treenighetsdag

23. oktober 2016

Den ubarmhjertige medtjeneren

GT: 5 Mos 50,12-26
Epistel: Rom 11,1-12
Evangelium: Matt 18,23-35
Prekentekst: Matt 18,15-22

Stavanger:
Høymesse 11.00  Bibelstudium
David Edvardsen

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
Egil Edvardsen

 

 

 

 

Bibelens lære om kirkefellesskap

Dette er første kapitlet av boken At de alle må være ett – Bibelens lære om kirkens enhet av Seth Erlandsson, som utkom på norsk første gang i 1977. Boken er  fortsatt svært aktuell og publiseres nå i år som gratis e-bok i en språklig oppdatert utgave.

 

1. Fra synder til helgen

Kirken i egentlig betydning er de som har en sann tro på Jesus Kristus. Hvordan har denne kirken blitt til? Hvordan blir en fortapt synder et medlem av denne kirken? Et medlem som for Kristi skyld kalles “hellig” eller “helgen” samtidig som han er en synder?

 

Les mer

 


 

Bibel og bekjennelse 2-2016 (forside)

Les Bibel og bekjennelse