Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

I dag er det altså første søndag i advent, og for oss som snakker og tenker på norsk er det jo lett å tro at selve ordet «advent» må ha noe med venting å gjøre, venting på julen. Men så blir vi gjort oppmerksom på at ordet advent egentlig betyr noe annet: «ankomst» – advent handler om at det er noen som kommer. Og den som kommer, er ingen hvem-som-helst; det er en konge! Ja, det er Herren Gud selv som kommer.

Mange mennesker tenker seg at Gud er en som står i ro, eller sitter i ro, langt langt der ute et sted; en som på avstand betrakter livet her på jorden, det som han satte i gang for lenge siden. Han er liksom bare en tilskuer, en fremmed som ikke når ned til oss. Og vi når ikke opp til ham heller.

Men Bibelen forteller oss at Gud er ikke langt vekke; Han kommer til oss! Her hvor vi er! Men er ikke det skremmende?! Må vi ikke forgå av skrekk og redsel hvis Gud selv, den Allmektige og Allvitende Gud kommer? Han vet jo alt om oss! Han kan lese oss, som en åpen bok, og vi vet at det står mye på sidene i denne boken vår som vi må skamme oss over. Det står blant annet om at vi ofte nesten har glemt Gud, og ikke har villet ha ham som herre og konge i våre liv. Vi har i stedet ønsket å være vår egen herre, gå våre egne veier og bare gjøre som vi selv ville. Må vi ikke da være redde, når den hellige Gud kommer til oss?

 

Les prekenen

 
 


 

Døden – begynnelsen på noe nytt

«… og om vi dør, så dør vi for Herren» (Rom 14,8).

Når Paulus sier: «Om vi dør, så dør vi for Herren», uttrykker han samtidig en forventning. En kristen er forventet å dø for Herren.

Men hva betyr det å dø for Herren? Det betyr først og fremst at tid og sted for vår død ikke ligger i våre hender. Det er noe vi må overlate fullt og helt til Herren Jesus. Holdninger som: «Det er mitt liv. Jeg kan gjøre med det som jeg vil», er meget vanlige i vår tid. Men de passer ikke for en som vil følge Herren. En kristen sier derimot: «Mitt liv er i din hånd, Herre.»

Å dø for Herren betyr også at vi villig godtar at Herren har rett til å avslutte livet vårt. Å dø for Herren betyr at vi overlater vår sjel i hans omsorg når han kaller oss til å forlate dette livet. Å dø for Herren betyr at vi trygt og rolig ser fram til å være sammen med Herren for alltid i himmelens evige salighet.

Derfor vil vi ikke rygge tilbake for Paulus’ ord om at vi skal dø for Herren. I stedet vil vi be Gud om hjelp til å være blant dem om hvilke det er sagt: «De døde for Herren.»

Døden er den siste døren vi må gå gjennom før vi går inn i evigheten. For noen representerer døden den absolutte slutten på alle ting. Etter døden fins det ingenting, mener de. Andre blir fylt av stor frykt når de står framfor døden fordi de ikke vet hva den leder dem inn til eller fordi de frykter dommen og fortapelsen.

Ved sin oppstandelse fra de døde har vår Herre Jesus vist oss at døden ikke er den absolutte ende. Den er i stedet innledningen til en helt ny eksistens. På grunn av Jesus og hans frelsesverk kan vi møte døden og den siste dommen uten frykt. Jesus har gått foran oss gjennom døden og inn til den evige herligheten, og alle som tror, skal følge etter ham.

På grunn av det Jesus gjorde for oss, trenger vi ikke frykte døden. Han har gjort det slik at vi kan «dø for Herren». Velsignet er de som dør for Herren!

Herre Jesus, styrk vår tro slik at vi også får være blant dem som dør for deg. Amen.

 

Vil du lese flere andakter? Da kan du gå til vårt andaktarkiv.

 

 

 


 

 

Når Gud anklages for det onde i verden

Troende har til alle tider strevd med spørsmålet om all lidelsen i verden. Vi hører daglig om krig og terror, jordskjelv og andre katastrofer. Hvordan kan Gud tillate at slike forferdelige og tragiske ting rammer mennesker? For han tillater det jo, selv om han er allmektig. Men å anklage Gud for det onde er egentlig vantro. En kristen bør aldri anklage Gud. Det er viktig å skille mellom to ulike måter å utspørre Gud: den syndige måten, når man stiller spørsmål til Gud ut fra arroganse og vantro – og på den annen side, den måten troende som Job og David midt i store prøvelser ropte ut sine spørsmål til Gud: «Hvorfor, Herre? Hvor lenge? Vil du glemme meg for alltid?» De urolige spørsmålene deres oppsto fra troen, ikke fra vantro. De kjente Herren som den som jo er god, rettferdig, barmhjertig og kjærlighetsfull, og derfor spurte de: «Hvorfor, Herre?»

Ingenting er nytt under solen, men det kan virke som om det nå i vår tid forekommer mer av de syndige anklagene mot Gud enn i tidligere tider. Mange anklager Bibelens Gud for å være ond og grusom. Man mener det er Guds feil at det fins ondskap i verden, når det i stedet er vi syndige mennesker som burde innse at dette er vår skyld. Andre sier: «Avskaff all religion, på søppeldyngen med hele forestillingen om en Gud! Så vil verden bli et mye fredeligere og lykkeligere sted.»

Les artikkelen

 

 


 

 

Forside Rettferdiggjørelsen

Den rettferdighet som gjelder for Gud

Rom 1,16-17
Når man vil begrunne Skriftens lære om den rettferdiggjørelse som gjelder for Gud, må man ikke minst gi nøye akt på hva Romerbrevet lærer. I kap. 1,16-17 presenteres brevets tema: Den rettferdighet som gjelder for Gud og som åpenbares i evangeliet, av tro til tro.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse, for i det åpenbares den rettferdighet som gjelder for Gud, og denne er en forutsetning for saligheten hos Gud. For synden stenger et menneske ute fra himmelen og saligheten. Kan synderen bli erklært rettferdig, står intet lenger hindrende i veien for hans salighet. Den rettferdighet som synderen trenger, kalles i Rom 1,17 for dikaiosýne theoú, «Guds rettferdighet» eller «rettferdigheten fra Gud»; dvs. «den rettferdighet som gjelder for Gud». Det er spørsmål om menneskets rette forhold til Gud, at mennesket «innfor Gud» (enópion autoú, Rom 3,20), «hos Gud» (pará tói theói, Rom 2,13; Gal 3,11) gjelder som rettferdig, at det i Guds øyne nå er nøyaktig som Gud vil ha det. «Guds rettferdighet» betyr både at denne rettferdighet kommer fra Gud og at det er en rettferdighet som gjelder for Ham.

Rettferdigheten «åpenbares», eller mer nøyaktig «avdekkes» (apokalýptetai) i evangeliet, og det forutsetter at den allerede er for hånden før den åpenbares eller avdekkes (jfr. en avduking av en statue som innvies). Bare om noe som allerede faktisk eksisterer kan man bruke dette uttrykket. Den rettferdighet som er gyldig for Gud, er en gang for alle for hånden i ham som holder mål for Gud og som evangeliet handler om, nemlig i Kristus. Han har stilt den fram og til alles rådighet ved sitt liv, sin lidelse og død. Og da Kristus ikke bare er et sant menneske, men også sann Gud – Guds sønn – er det en fullkommen rettferdighet som den store, hellige Gud er helt tilfreds med. Gudemennesket Kristus har gjort menneskets forhold til Gud rett, har utvirket Guds nådige domfellelse over synderne.

Dette er skjult for menneskene, men ved evangeliet blir den rettferdighet som Kristus har ervervet for synderne åpenbart for menneskenes barn og også samtidig tilbudt og overrakt.

 

Fra boken «Rettferdiggjørelsen». Du kan nå lese boken på skjerm, smarttelefon og nettbrett!  Klikk her

 

 


 

Morgenstemning (web)

Gud er på din side

«Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje» (Rom 8,28).

Hvordan kan dårlig helse, lidelser, økonomisk ruin og andre tragedier tjene til det gode? Vel, de tjener ikke til det gode for alle. De tjener bare til det gode «for dem som elsker Gud». Det er en stor forskjell.

En som ikke tror, kan ganske enkelt ikke forstå dette. Han kan ikke forstå hvordan ulykker i livet kan tjene til å føre oss nærmere Gud og styrke troen. En ikke-kristen kan ikke forstå hvordan problemer i livet, eller det han vil kalle uflaks, kan lede oss til et rikere bønneliv og en sterkere avhengighet av Gud. Han forstår helt enkelt ikke hvordan prøvelser og fristelser er med på å avsløre det onde i vårt eget hjerte og samtidig gjøre det slik at vi ser vår kjærlige og nådige Gud og hans store trofasthet i et enda klarere lys.

Et Guds barn, derimot, forstår alt dette veldig godt. Han stoler på at det er rett det som Frelseren har sagt i sitt ord: «Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke én av dem til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet, er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.»

Når vi samtidig tenker på det offer han brakte oss da han sonte vår synd på korset, ville det være underlig om vi ikke kunne si oss enig i Paulus når han skriver: «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud.» Det er denne tilliten som ikke bare gjør at vi holder ut i livet, men som også gir oss glede og håp midt i prøvelsene.

Når alt kommer til alt, er Gud på vår side. Håpet vårt har en solid grunn. Og den grunnen er ikke våre egne famlende og usikre forsøk på å ta oss sammen. Det er Gud selv som har tatt saken i sine hender. Vi er trygge uansett hva som skjer. Han sier: «Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd» (Josva 1,9).

Kjære Herre, vær ved min side gjennom alle livets prøvelser. Amen.

Vil du lese flere andakter? Da kan du gå til vårt andaktarkiv.

 

 


 

Krusifiks

Rettferdiggjørelsen – en trøsterik sannhet for alle

Temaet for denne bibeltimen er kjent og veldig kjært for oss i LBK, et tema som vi liker godt å høre om og trenger å høre om ofte: nemlig rettferdiggjørelsen. Dette er jo «den læren som kirken står eller faller med» (M. Luther). Det er en lære som gir oss stor trøst; vi ser at troen vår hviler på noe som er fast og visst, vi står på en sikker grunn.    

Læren om rettferdiggjørelsen er i grunnen enkel. Et lite barn som går på en bra søndagsskole kan fortelle hva dette går ut på; det handler om Jesus og det han gjorde for oss. Ja, og hva gjorde Jesus for oss? «Han tok bort syndene våre,» svarer barnet. Nettopp. Jesus tok bort syndene våre. Så enkelt kan det sies, så rent og klart. Dette er rettferdiggjørelsen, kort fortalt, og her er vi ved selve kjernen i kristendommen. Egentlig enkelt, men vi mennesker har en lei tendens til å klusse det til, og derfor fins dessverre mye uklarhet når det gjelder rettferdiggjørelsen. 

Mange vil nekte for at det er sant, at Jesus virkelig tok bort syndene våre. Men dette er en bibelsk sannhet. Bibelen lærer at ikke bare har Jesus tatt bort våre synder; han har tatt bort syndene til hver mann, kvinne og barn som noensinne har levd eller noen gang kommer til å leve. Han har tatt bort verdens synd.

Les mer

 


 

Høst

«For at verden skal forstå at du har sendt meg» (Joh 17,23)

De tre eldste evangeliene Matteus, Markus og Lukas vitner klart om hvem Jesus er: hans person, hans oppdrag, hans ord og gjerninger. Men likevel er den sanne Jesus ukjent for mange. De forstår ikke hvem han er, først og fremst fordi de ikke vil lytte til hva Guds ord forteller om ham. På apostelen Johannes sin tid under hans to siste leveår på 90-tallet ble de kristne forsamlingene truet av gnostiske vranglærere som forvansket det apostoliske vitnesbyrdet om Jesus. I Efesos fikk apostelen Johannes erfare hvordan disse spredte panteistiske lærer som alvorlig forvansket det ekte vitnesbyrdet om Jesus. Derfor mente han det var passende å utfylle de synoptiske evangeliene med ytterligere ett utførlig vitnesbyrd om hva Jesus sa og gjorde, hendelser han oppfattet med egne ører og øyne. I slutten av evangeliet sitt nevner han at han som øyenvitne kunne fortalt mer om Jesu person og underverk, «men disse (tegn) er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Joh 20,31).

I sitt 17. kapittel gjengir Johannes Jesu innholdsrike øversteprestelige forbønn like før han ble sveket og fengslet i Getsemane. Dette vidunderlige kapitlet gir svar til flere viktige spørsmål, hovedsaklig følgende:

1) Hva innebærer det å være troende?

2) Hva er oppdraget deres?

3) Hva hindrer dem i oppdraget deres?

 

Les artikkelen

 

 

Gudstjenester

6. desember 2015

2. søndag i advent

Tegn på Herrens gjenkomst

GT: Jes 2,2-4
Epistel: Hebr 10,35-39
Evangelium: Luk 21,25-36
Prekentekst: Luk 12,35-40

Stavanger:
Ingen gudstjeneste

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
Egil Edvardsen


Program høsten 2015


 


 

Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke?

«… for at de skal være ett»
Det eksisterer en inderlig, ubrytelig enhet mellom alle medlemmene av den usynlige kirken. Alle de troende er allerede ett. De er ett legeme, en familie. Denne enhet eksisterer på tvers av alle grenser, det være seg raseskiller, kulturforskjeller, kirketilhørighet osv. Vi kan være uvitende om enkelte lærer i Skriften. Det kan være ting i Bibelen vi ikke har forstått helt – noe det alltid kommer til å være (1 Kor 13,12). Likevel tilhører vi den kristne kirke på jorden om vi bare tror på Jesus Kristus som vår Frelser fra synd.

Men selv om vi som troende allerede er ett, er det Guds vilje at vi også i den synlige kirke skal være ett. Gud vil ikke at vi skal strides. Gud vil også læreenhet. En slik læreenhet eksisterer ikke i dag, som vi jo alle vet. Den synlige kirke er delt opp i mange forskjellige kirkesamfunn. En slik splittelse er et stort anstøt, både for verden omkring oss og også for svake troende og nyomvendte. Det er ikke til Guds behag.

Dessverre er det ofte slik at det er de som vil holde seg til Skriften alene som får skylden for splittelsen innenfor den synlige kirke. Men Bibelen plasserer ansvaret et annet sted, nemlig hos «dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot» (Rom 16,17). Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus: «Det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret» (2 Tim 4,4). Slike er det som er årsak til splittelsene innenfor kristenheten. (Jfr. også Apg 20,29-30; 2 Tim 2,16-18).

Selv om Gud vil at vi skal arbeide for enhet, vil han også at vi samtidig skal vokte oss for «falske profeter» (Matt 7,15; Tit 3,10; Åp 2,14-16) og ikke ha noe med dem å gjøre. En falsk lære kan ikke skape tro eller lede mennesker på rett vei.

Les artikkelen