Vår Far styrer verden

Havdyp dekket den som en kappe, vannet stod over fjellene. Men det flyktet for din trussel, måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler til stedet du hadde fastsatt for det. Du satte en grense det ikke går over, det skal ikke dekke jorden mer (Salme 104,6-9).

Vi går glipp av mye her i livet om vi ikke interesserer oss for naturens undere. Det ligger i menneskets natur å være nysgjerrig og lære mer om naturlovene. Når vi er blitt gjenfødt i Kristus, er denne nysgjerrigheten en del av vårt liv som kristne. Derfor studerer vi naturen og viser respekt for balansen i naturen. Vi betrakter mangfoldet av planter og dyr og lærer hvordan de er avhengige av hverandre. Vi nyter synet av en blomstereng og ser hvor fantastisk hver enkelt lille blomst er utformet. Vi observerer maur og bier og ser hvor velorganisert de er. Vi leser om stjerner og planeter og ser hvor underfullt de er plassert på himmelen. Vi vet at hvert eneste lille snøflak og hvert eneste blad på trærne er unikt og har sin egen skjønnhet. Vi bekjenner, på samme måte som salmisten gjorde: «Herre, hvor mange dine gjerninger er! Og alle har du gjort med visdom.»

Hva skal til for at alt dette skal fungere? Ikke våre kloke hoder! «Du satte en grense,» sier salmisten. Gud har fastsatt en plass og en funksjon for alle ting i denne verden. Da jorden var «øde og tom», sa Gud: «Vannet under himmelen skal samle seg på et sted, så det faste land kommer til syne!» Og slik ble det. Det både ble slik og er slik.

Denne salmen handler om Guds skaperverk. Det Gud hadde grunnlagt fra begynnelsen av, stod fremdeles ved lag da denne salmen ble skrevet. Og det gjelder også i dag. Vi observerer naturen og sier: «Det er slik det er, og det er også slik det må være.» Og årsaken til at naturen er slik den er og fortsetter å være slik, er at Gud i begynnelsen sa: «Det bli!»

Du er viktigere for ham enn alle andre skapninger han har skapt. Gud har sagt at menneskene skal råde over alt det andre som han har skapt. Hvilke andre av skapningene samtaler Gud med slik han taler med oss når han henvender seg til oss i Guds Ord, og vi taler med ham i våre bønner? Til hvem av sine skapninger kommer han med innbydelsen om å være hans barn og arve hans herlighet? «Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til.»

Men du tilhører ham også av en annen årsak. Han har kjøpt deg for en ufattelig høy pris. I Jesus Kristus har han gjenopprettet freden i ditt liv ved at han har gitt deg hans rettferdighet og hellighet.

Allmektige Gud, fortsett å beskytte, lede og styre ditt skaperverk. Amen.

 


 

 

Oppdatrert webside om Luther og reformasjonen

Vår lutherske arv

Lutheranere bekjenner at de tror på Jesus. De tror på de gamle sannheter som Guds folk alltid har trodd på.

Som lutheranere bruker vi ofte et fortettet uttrykk som sier det som er kjernen i vår tro fra reformasjonen: Ved nåden alene, ved troen alene, ved Skriften alene.

Det betyr rett og slett at vi tror at vi er frelst ved Guds nåde alene. Guds nåde er den ufortjente kjærlighet til syndere som han viste da han sendte Jesus for å frelse oss fra synd og død.

Sjekk ut

 


 

 

La oss vandre med Jesus!

La oss gå opp til Jerusalem med Jesus under hans siste vandring. For ham var det en vandring til korset. For oss er det en åndelig vandring, en pilegrimsferd for på ny å tenke over hva Jesus har gjort for oss.

 

Les mer

 

 

 


Et nytt syn på døden

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem» (2 Kor 5,15).

Hva er døden? De fleste definisjoner på døden betrakter den som en slutt, en slutt på livet og en slutt på biologiske funksjoner. Når døden inntreffer, er livet slutt.

Kristus vår Frelser døde og forandret vårt syn på døden. Han forandret ikke dødens biologiske eller fysiske natur. Men det åndelige aspektet ved døden ble radikalt forandret. Dødens opprinnelige årsak ble fjernet da Kristus døde. Og fordi han døde for alle, er døden blitt beseiret for alle.

Døden kom inn i verden med synden, og siden synden går i arv fra generasjon til generasjon, gjør også døden det. Kristus kom og brøt denne dødelige sirkelen. Da han døde, tok han alles plass og erfarte en gang for alle den død som er syndens straff. Han bar verdens synder og betalte for dem ved å dø, ikke bare fysisk, men ved å lide den hellige Guds vrede mot synden. Derfor er alt blitt forandret etter Kristus døde. Hans død har gitt oss et nytt syn på døden.

Det gamle og naturlige synet på døden er at det er en fryktelig og grusom opplevelse. Før Jesus beseiret døden for oss, hang døden over oss som en truende virkelighet. Og framfor alt påminnet den oss om det å måtte stå ansikt til ansikt med den Gud som vi har krenket på så mange måter.

Nå har vi et nytt syn på døden. Den er fremdeles fryktelig for oss selv om den er blitt beseiret, men nå vet vi at når vi dør, er ikke døden en straff. På grunn av Kristi død er ikke vår død en straff. Dette aspektet ved døden har Kristi død tatt bort. I stedet blir nå døden en vei inn til det nye livet. Takket være Kristi død og oppstandelse er vår død ikke noe annet enn en søvn som vi en gang skal våkne opp av. Vi skal stå opp fra døden med herliggjorte legemer for å leve i de evige boliger som Jesus har gått for å gjøre ferdig for oss.

Kristus døde og oppstod igjen den tredje dagen. Vi skal også dø og oppstå igjen på den ytterste dagen når han kommer tilbake for å vekke opp alle som ligger i gravene. Men Kristi død og oppstandelse har også en betydning for oss mens vi ennå lever. Da vi ble døpt, ble vi begravet med ham og stod opp sammen med ham til et nytt åndelig liv. Nå lever vi ikke lenger bare for oss selv. Ja, hvorfor skulle jeg egentlig leve for meg selv? Hva har jeg gjort eller hva kan jeg gjøre for å fortjene å være senter for mitt liv? Men Jesus har gjort alt for meg. Han har beseiret synden, døden og helvete for meg. Derfor vil jeg leve for ham!

Jesus, takk for at du har beseiret døden for meg. Jeg vil leve for deg. Amen.

 

NYTT

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook.
Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


 

Reformasjonshelg

Hør foredrag klikk her

 


Vår lutherske arv

Hør opptak fra kirkemøte på Stemnestaden – klikk her 

 

 


 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag ved pastor Tor Jakob Welde:

 

 

Gratis eBøker