Bibelens budskap forandrer seg ikke

Bibelens budskap forandrer seg ikke, like lite som Gud som har gitt det, forandrer seg. I en foranderlig tid betyr det at det budskapet vi presenterer, av de fleste blir betraktet som foreldet. De verdier vi har og som vi grunner på Bibelens undervisning, blir sett på som like verdiløse som alle andre feilaktige oppfatninger menneskene hadde under antikken. Det får vi tåle. Vår oppgave er å være vitner om det Gud har sagt i sitt ord, ikke forvanske det.

De som forkynner Guds ord slik han har åpenbart det i Skriften, blir ofte betraktet som kunnskapsløse. De som for eksempel bekjenner at Gud skapte verden på seks dager, blir ansett for å være for dumme til å kunne forstå det vitenskapen har kommet fram til. Men det er ikke bare på det naturvitenskapelige området som det forholder seg slik. De som trofast forkynner frelseshistorien slik Gud har åpenbart den i Bibelen, blir betraktet som dårlige historikere. De som tror på Bibelens underberetninger og forutsigende profetier blir sett på som udugelige når det gjelder å forstå tekstenes virkelige innhold. Ja, det er ganske enkelt slik at vitenskapelig metode, slik som den ofte brukes i dag uansett forskningsområde, ikke regner med en Gud som griper inn i historien. De som gjør det, blir sett på som overtroiske.

Men den vitenskapelige metode, slik den brukes i dag, bekrefter likevel én bibelsk sannhet. I den andre trosartikkelen bekjenner vi: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham…». Fornuften kan aldri lede mennesker til å akseptere Bibelens sannhet. Bibelens sannhet kan aldri bli bekreftet som et vitenskapelig forskningsresultat. Vitenskapen kan for eksempel aldri bevise at Gud skapte verden på seks dager. Forskerne mangler instrumenter som kan utforske hva som skjedde i løpet av skapelsesdagene, og de som gir inntrykk av at de er i stand til å utforske det som hendte i historiens begynnelse, lyver. Men Gud har åpenbart sine gjerninger for oss i sitt ord. «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige» (Hebr 11,3). På samme måte er det med alle Guds under og gjerninger som Bibelen åpenbarer, spesielt Guds frelsesgjerninger. Det falne menneskets fornuft tar direkte anstøt av budskapet om Guds ufortjente nåde i Kristus. Det er gjennom troen vi tar imot Guds ords sannhet.

Fornuften kan ikke bekrefte Guds ords sannhet. Dermed er det ikke sagt at fornuften er fornuftig når den motsier Guds ords sannhet. Vitenskapen, som ikke kan bevise Guds ords sannhet, er uvitenskapelig når den motsier Skriften. Fornuften, som ikke kan komme fram til sannheten i Guds ord, er alltid ufornuftig når den fornekter Skriftens sannhet.

Les mer

 

 

 

Les: Bibel og bekjennelse 3-2019

Tema: Den kjønnsnøytrale bølgen


Hør foredrag og andakter ved LBKs kirkemøte på Finnøy.

KLIKK HER


Gratis eBøker

Klikk her