Et levende håp

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!» (1 Pet 1,3).

En viktig side ved det å leve som mennesket, er å ha håp. Vi lever med forskjellig slags håp. Våre håp er ofte meget jordnære. Vi sier når vi står opp om morgenen: «Jeg håper at det ikke blir regn i dag.» Eller: «Jeg håper at tannlegen ikke finner hull i tennene mine.» Eller: «Jeg håper vi skal ha kjøttkaker til middag i dag.»

Svært ofte uttrykker ordet «håp» ikke noe annet enn et fromt ønske. Selv om det er overskyet med mørke regnskyer, kan vi likevel si: «Jeg håper at det ikke blir regn i dag.» Selv om vi er bortimot sikre på det motsatte, uttrykker vi likevel et fromt ønske om at det ikke vil regne.

Bibelen bruker ordet «håp» på en helt annen måte. Den bruker det om noe som er sikkert og visst. Når vi taler om vårt håp om evig liv hos Gud, er dette noe mer enn et fromt ønske eller et svakt håp som at vi en dag skal få bo i de himmelske boliger. Det bibelske håp er et trygt håp. Vi lever i vissheten om at vi etter dette livet skal få leve sammen med alle våre medtroende i Guds herlighet.

Peter taler derfor om et levende håp. Han skriver at Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, «har gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde». Vårt levende håp er nært knyttet til Jesu oppstandelse. Jesus døde på korset og ble lagt i graven. Men på den herlige første påskedags morgen stod han opp fra de døde. Han lever. Han er vår levende Frelser som lover oss: «Fordi jeg lever, skal også dere leve.»

På samme måten var vi en gang døde, åndelig talt. Da vi kom inn i denne verden, var vi døde i overtredelser og synder (Ef 2,1). Men fordi vi er født på ny, er vi nå åndelig levende. Vi har et levende håp, et håp som lever. Vi har et håp som aldri vil svikte. Dette gir oss en fullkommen tillit til at vi en dag skal følge vår Frelser og stå opp av våre graver. Vårt håp er ikke døden, men livet.

Vår tro er visshet om å ha
Guds nåde i det lave,
en ingen av seg selv kan ta,
den er en Åndens gave,
den faste grunn i hjertet lagt,
ved ordet om den nådepakt
som er i Kristus stiftet.

 

 


Guds Ord til hele mennesket

Skriften som hellig Skrift, som Guds gave, er ikke bare til for å meddele noen kunnskaper, noen lærer, altså bare for intellektet. Ordet er til for hele mennesket slik som det er skapt av Gud med alt det som er nedlagt i mennesket.

Når Jesus Kristus sier: «De ord jeg har talt til dere, er Ånd og liv» (Joh 6,63), er ordet «er» avgjørende. Det er ikke bare et klosset uttrykk, men det er virkelig ment som det står. Johannesevangeliet som virker så enkelt, er likevel – noe alle som har arbeidet med det, er enig om – preget av et spesielt fint språk, av skjønne uttrykk og av dyp.

Les mer

 


Troen ser det fornuften ikke kan forstå

Den lutherske tro har alltid holdt fornuften høyt som et instrument til å skaffe seg kunnskap. Troen er verken anti-intellektuell eller uintellektuell. De rasjonelle prosesser og evner som fins i mennesket, er involvert både i overføringen og mottakelsen av guddommelige sannheter. Gud virker i mennesket som i en rasjonell skapning, og ikke på samme måte som han virker i en stein eller en trestokk.

Men likevel, dersom den lutherske tro er tro mot den store reformatoren, nekter den å la fornuften dømme i saker som angår Guds ords sannheter. Heller ikke tillater den fornuften å komme med de retningslinjer som Skriften skal tolkes etter. Antirasjonalismen i den lutherske teologi er spesielt tydelig i læren om realpresensen [Kristi legeme og blods sanne nærvær i nattverden], Kristi person [Kristus som sann Gud og sant menneske i én person], omvendelsen og utvelgelsen og bevarelsen i troen.

Det største paradokset er imidlertid motsetningen mellom loven og evangeliet. Å skille rett mellom lov og evangelium har alltid vært en av hovedsakene i luthersk teologi. Den ene forteller oss at Gud hater mennesket, og den andre at Gud elsker det samme mennesket. Den ene sier at Gud vil fordømme alle syndere, og den andre at Gud har tilgitt alle syndere. Men problemet blir løst i Kristi kors og hans stedfortredende godtgjørelse. Dette kan bare troen forstå, og her blir både loven og evangeliet fullkomment oppfylt.

Sann lutherdom hevder at mennesket må ta fornuften til fange under Guds ord og følge etter Guds ord i alle ting, selv om det som sies virker umulig og absurd for fornuften. Faktum er at dersom ikke forkynnere forkynner et evangelium som er anstøtelig for jøder og uforstand for hedninger [1 Kor 1,23], kan de ikke lenger være sikker på om de forkynner evangeliet om Jesus Kristus. De ting som hører Guds Ånd til, er uforstand for det naturlige mennesket.

Fra «The Foolishness of God» (Guds dårskap)
av Siegbert W. Becker.

 

 


 

Ikonmaleri av Ignatius som martyr.

Ignatius av Antiokia

Ignatius ble født ca år 37 e. Kr. i Lilleasia (dagens Tyrkia), sannsynligvis var han av syrisk opprinnelse. Han ble elev av apostelen og evangelisten Johannes og ca. år 70 innsatt som biskop i Antiokia i Syria, ved Middelhavet, nær grensen mellom nåtidens Tyrkia og Syria. Antiokia var den gang tredje største by i Romerriket, etter Roma og Alexandria. Der holdt den første store hedningekristne menigheten til, og der oppsto uttrykket «kristen»/«de kristne» (Apg 11,26). Ignatius virket som biskop i Antiokia i om lag førti år. I år 107 beordret keiser Trajan de kristne til å ofre til de romerske gudene slik som alle andre borgere; å nekte ble straffet med døden. Biskop Ignatius ble snart arrestert og sendt fra Antiokia til Roma.

På vei til Roma skrev han syv berømte brev, seks av dem til ulike menigheter, og ett til den unge kristne lederen Polykarp som han møtte på reisen, i Smyrna. Brevene vitner om frimodighet med tanke på dødsdommen han har i vente, han ser på lenkene sine som et smykke, et kjede av «åndelige perler», og gleder seg over å skulle bli martyr i Roma – «min fødsel forestår». Til unge Polykarp skriver han: «Stå fast lik en ambolt under slag. Det tilkommer en stor kjempe å få slag og å seire. Vi må framfor alt utholde alle ting for Guds skyld. Vis enda større iver enn hittil, og lær tidene å kjenne.»

Nattverden kaller han for «udødelighetens legemiddel, en motgift mot døden», og han advarer mot fellesskap med vranglærere: «Må ingen bli bedratt … Legg merke til dem som lærer falskt om Jesu Kristi nåde, som har kommet til oss, hvordan deres meninger står imot Guds sinn. De bekjenner ikke at eukaristien (nattverden) er vår Frelsers Jesu Kristi kjøtt, som led for våre synder, og som Faderen i sin godhet vekket opp igjen. Man skal holde seg borte fra slike mennesker.»

I Roma sto Ignatius imot alle overtalelsesforsøk og ble til sist dømt til døden ved å kastes til løvene i Det flaviske amfiteater («Colosseum»).

Pastor Tor Jakob Welde

 


 

Nattverdsfellesskap

På samme måte som man i strid med bibelsk og luthersk lære har tøyd kirkefellesskapet til å omfatte også dem som tolererer visse avvik fra den bibelske læren, har man også tøyd nattverdsfellesskapet til å omfatte slike. Man sier at “alle som vil tro på Jesus” er velkomne til nattverdsbordet, uavhengig av hvilket kirkesamfunn de tilhører. Denne praktiseringen av et åpent nattverdsbord viser hvor fremmed man har blitt for den bibelske og lutherske læren om kirkefellesskap.

Les mer

 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


 

Oppdatrert webside om Luther og reformasjonen

Vår lutherske arv

Lutheranere bekjenner at de tror på Jesus. De tror på de gamle sannheter som Guds folk alltid har trodd på.

Som lutheranere bruker vi ofte et fortettet uttrykk som sier det som er kjernen i vår tro fra reformasjonen: Ved nåden alene, ved troen alene, ved Skriften alene.

Det betyr rett og slett at vi tror at vi er frelst ved Guds nåde alene. Guds nåde er den ufortjente kjærlighet til syndere som han viste da han sendte Jesus for å frelse oss fra synd og død.

Sjekk ut

 


 

La oss vandre med Jesus!

La oss gå opp til Jerusalem med Jesus under hans siste vandring. For ham var det en vandring til korset. For oss er det en åndelig vandring, en pilegrimsferd for på ny å tenke over hva Jesus har gjort for oss.

 

Les mer

 


Gratis eBøker