OBS! Den Lutherske Bekjennelseskirke får nå ny nettside. Her kan du gå til den nye versjonen!

Nye prekener:
"Kvinne, din tro er stor!"
Frelsen er nær
Jesus kommer forbi
Jesu første tegn

Andre prekener i arkivet:
Kjent rettferdig av Gud
Ingenting er umulig for Gud
Den største i himmelriket
Den rette gudsdyrkelse

Lydfiler med prekener og taler - klikk her!

Daglige bibelord på twitter - klikk her!

Hør hva Gud sier

Du sier:  "Det er umulig."
Gud sier:  "Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud" (Luk 18,27).

Du sier:  "Jeg er så trett."
Gud sier:  "Jeg vil gi dere hvile" (Matt 11,28).

Du sier:  "Jeg orker ikke mer."
Gud sier:  "Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet"
(2 Kor 12,9).

Du sier:  "Jeg kan ikke tilgi meg selv."
Gud sier:  "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus" (Rom 8,1).

Du sier:  "Jeg føler meg så ensom."
Gud sier:  "Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke" (Hebr 13,5).

Guds vrede og Guds nåde

For den menneskelige fornuft er læren om Guds vrede og Guds nåde et stort problem. En Gud som både er uendelig rettferdig og uendelig nådig, kan ikke rommes innenfor den menneskelige fornufts grenser. Vi innser denne vanskelighet, og taler som Luther og de lutherske bekjennelsesskrifter om å skille rett mellom lov og evangelium. Vi mener at Dr. Walther hadde rett da han sa at for det menneske som ikke forstår å skille rett her, må Bibelen synes å inneholde flere motsigelser enn Koranen. Men vår kirke og forkynnelse viser hen til Kristi kors og til læren om den stedfortredende soning som en løsning på denne tilsynelatende motsigelse.

Luther sier at Bibelen holder fram for oss et dobbelt bilde av Gud: Et av frykt, dvs. et overveldende bilde av Guds strenge vrede som ingen kan unnfly, og som ville drive oss til fortvilelse dersom vi ikke hadde troen; og på den andre siden et motsatt bilde av Guds nåde, som troen ser hen til, og dermed får en vennlig og trøstefull tillit til Gud (WA 12,633).

I Galaterbrevskommentaren behandler han gang på gang dette skillet mellom lov og evangelium. Der sier han at lovens hensikt er å anklage, ydmyke og døde oss, føre til helvete og ta fra oss alt. Evangeliets hensikt derimot er å erklære oss skyldfrie og frikjenne, opphøye og levendegjøre oss, føre oss til himmelen og gjøre oss rike på alle ting (WA 40,1,371).

Også bekjennelsesskriftene peker på dette skillet. Apologien sier at lov og evangelium må holdes like atskilt som himmel og jord (Apol. III). Konkordieformelen lærer i femte artikkel at der dette skillet ikke holdes klart fram, gis det ikke en sann undervisning i kirken.

Dette dype skille mellom lov og evangelium blir tydelig i en av de tidligste og største åpenbaringer som Gud har gitt om seg selv i Bibelen.

Etter at han hadde knust gullkalven, ba Moses om det privilegiet å få se Gud. Han ville se hvordan Gud egentlig var. Men Herren svarte Moses at intet menneske kan se Gud og leve, men han lovet ham likevel at han skulle få se en flik av hans herlighet på avstand. Deretter får vi vite at Herren selv talte med Moses om hvilken Gud han er. Den skildring som her blir gitt, beskriver klart og tydelig lovens og evangeliets grunnbegreper. Ordene som brukes, er delvis velkjente for oss, da mange kristne har lært første delen av beskrivelsen utenat: "Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar miskunn vare i tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd." Det er vanskelig å finne en mer uttrykksfull bekreftelse på Guds barmhjertige vilje til å forlate menneskenes synder.

Men så fortsetter bibelordet uten avbrudd: "Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn og barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd" (2 Mos 34,6-7). Disse ord forkynner like ettertrykkelig Guds rettferdige vilje til å straffe enhver synder.

Slik åpenbarer Herren seg for Moses som den Gud som forlater og som straffer. Her ligger det grunnleggende skillet mellom lov og evangelium. I loven møter vi den Gud som straffer, og i evangeliet den Gud som forlater. Og i Bibelen er dette én og samme Gud.

Det er blitt gjort mange forsøk på å løse denne motsigelse. Det er de som sier at bildet av den Gud som straffer, hører til de tidligere stadier av religionens utvikling, og at begrepet nådig Gud gradvis fortrenger slike primitive oppfatninger, som fremdeles bare overlever blant teologiske mørkemenn. Andre, som ikke er fullt så radikale, reduserer Guds rettferdighet til håndterlige proporsjoner og sier at Jesus er kommet for å åpenbare en Gud som har en kjærlighet som langt overstiger hans rettferdighet og nidkjærhet. Selv om nok Gud straffer, er dette aldri ment som straff, men som et middel til forbedring, og til slutt skal den tid komme, da Gud bare er nådig.

Men slike oppfatninger kan vi ikke ha dersom vi aksepterer hele Bibelen som Guds verbalt inspirerte og ufeilbare Ord. Vi bør ikke en gang si at Jesus kom for å vende Guds vrede til barmhjertighet, for selv om vi nok kan forstå en slik påstand, har den en tendens til ikke å la Guds egen beskrivelse av seg selv stå ukorrigert. Gud er alltid og uforanderlig den som forlater og som straffer. Den eneste virkelig tilfredsstillende løsningen finner vi i Kristi stedfortredende forsoning og i hans kors.

Fra "Skriften og saligheten",
av Siegbert W. Becker.

Les flere artikler om aktuelle emner her!

LUTHER SIER

  Kristus i sakramentet er åndelig føde for sjelen.

 

Flere luthersitat
twitter.com/luthersk

GUDSTJENESTER

 1 PINSEDAG
24 MAI 2015
"Den Hellige Ånds utgytelse"
GT: Joel 3,1-5
Lektie: Apg 2,1-11
Evangelium: Joh 14,23-31

Stavanger:
Dusavikveien 83
Høymesse 11.00
Egil Edvardsen
Bibelstudium 12.15

Avaldsnes:
Visnesveien 75
Gudstjeneste 11.30
Tor Jakob Welde

Utfyllende program 

NÆRMERE
JESUS

av John A. Braun


Andakter om Frelserens virksomhet i Galilea.

Livets sorger og bekymringer kan kanskje drive en kristen til å stole mer på Jesus, men det som drar en disippel nærmere Jesus, er Frelserens mektige ord og kjærlige gjerninger. Denne andaktsboka viser hvor sant dette er.

Kr. 100,- (+ porto)

Bestilles fra:
FORLAGET SCRIPTURA

Solåsveien 20, 4330 Ålgård
Tlf 51 61 75 40
egil.edvardsen@luthersk-kirke.no 

Dette tror vi
En sammenfatning 
av Den lutherske bekjennelseskirkes lære

Klikk her!

Lesetips:
www.wuerzel.de

www.whataboutjesus.com
www.lbk.cc

PREKENER

Det hjertet er fullt av, taler munnen
Det hjertet er fullt av, renner over og kommer ut av munnen vår i form av ord. Om vi tenker gode tanker i hjertet vårt, kommer det ut gode ord. Om vi tenker onde tanker, kommer det ut onde ord.
Les mer her!
Bare én herre
Problemet, slik Jesus ser det, er ikke mangel på penger, men kjærligheten til penger.
Les mer her!
Dåpen som motivasjon
Tenker vi noen gang på vår egen dåp? Tenker vi noen gang at dåpen har betydning for oss i dag?
Les mer her!

ARTIKLER

Den kristne tro -
visdom eller dårskap?

Det er ikke merkelig at den kristne troen er dårskap for så mange, for det er jo så mye i det kristne budskapet som er så uforståelig og paradoksalt. Det fins så mye i Bibelen som aldri blir besvart. Det er så mange ting i kristendommen som ingen av oss kan forklare. 
Les mer her!
Kristus - vår stedfortreder
Det er kanskje ingenting som er så viktig å holde fast ved i kristendommen, som dette at Kristus var vår stedfortreder. Tar vi det bort, faller hele forsoningen og rettferdiggjørelsen. Hele vår frelse avhenger av at han var vår stedfortreder, at han gikk i stedet for oss.
Les mer her!
Bibelens ufeilbarhet
Moderne konservative teologer mener at Bibelens ufeilbarhet er blitt en festning som det er umulig å forsvare, og at det heller ikke er nødvendig å prøve å forsvare den. På en måte er disse mennesker en enda større fare for kirken enn de som åpent forkaster det sentrale i evangeliet. 
Les mer her!

Verbalinspirasjon
Hva menes med at Bibelen er Guds ord? Hva sier Bibelen selv om sin tilkomst? Hva betyr det for en kristen prest og lekmann at hvert ord i Skriften er inspirert av Gud?
Les mer her!

Jeg tror på ...
Artikler om den kristne
trosbekjennelsen!

Luthersk
bekjennelseskirke

Hva er en bekjennelseskirke? Hvorfor må kirken være en bekjennelseskirke? Hva skiller en bekjennelseskirke fra folkekirken?
Les mer her!

Vedlikeholdstjeneste
  Om ikke pastoren "vedlikeholder" seg selv og sin menighet, vil den til slutt dø.
  Evangeliet om frelsen av nåde alene, ved troen alene, er så stikk i strid med den menneskelige natur, at den som ikke regelmessig får høre det, snart vil miste det.
  Jesus sier: "Hold fast på det dere har, inntil jeg kommer" (Åp 2,25).
Les mer her om vedlikeholdstjeneste i den kristne menigheten!
"Opp til Jerusalem"
Andakter for fastetiden og påsken - av John A. Braun

Vandre med Frelseren under fastetiden og påsken. Følg ham opp til Jerusalem når han utfører sitt frelsesverk for deg.
Disse 55 inspirerende andaktene knytter sammen de fire evangeliene og tar deg med på Jesu vandring når han går for å lide og til slutt vinner seier i Jerusalem.
Ti minutter om dagen, fra Askeonsdag til og med påske, eller når som helst det passer deg. Vandre med Jesus og mediter over hans kjærlighet til deg.

182 sider trådheftet. Pris kr. 175,- (inkl. porto). 
Utgitt av FORLAGET SCRIPTURA.
Bestill her! Eller spør etter den i bokhandelen!

Andaktsboka "I en tid som denne"
En samling med 100 trøsteandakter som bygger på Det gamle testamentet. Slik Gud hjalp mennesker i tidligere tider, hjelper han også i dag. Det er vårt håp at leserne må finne Guds trøst i disse andaktene.

Utgitt av Forlaget Scriptura
i samarbeid med Den lutherske bekjennelseskirkes litteraturkomité.

Kr. 95,-. SPØR ETTER DEN I BOKHANDELEN! 
Eller bestill pr. e-post her! (Tillegg for porto kr. 22,-)

Dype røtter gjør deg rotfestet
Når jeg tenker på dype røtter, får jeg assosiasjoner til en spesiell plante jeg har voksende i hagen min for tiden. Og faktumet er at jeg ikke har særlig mye til overs for denne planten, men uansett hvordan det nå enn er, så har jeg begynt å beundre denne planten for at den ikke har gitt opp, men tvert imot bestemt seg for å bli stående og vokse akkurat der den en gang ble plantet...  Les videre her!BIBLICUM
tidsskrift for bibelsk tro og forskning


Bibel og Bekjennelse
Organ for Den lutherske
bekjennelseskirke

Her kan du laste ned bladet
i pdf-format!

DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE
Hvem er vi? 
  Hva skjer?   Hvor finner du oss?   Våre søsterkirker   Lesestoff  
Til oppbyggelse 
  Ukens andakt   Prekener   Foredrag

Oppdatert 21.05.2015
Webmaster: egil.edvardsen@luthersk-kirke.no