Hjertets innstilling

Preken over Mark 7,5-16, 8 søn e Treenighet

I dagens tekst er fariseerne igjen ute etter å fange Jesus. Og nå tror de at de har ham. De har kommet hele veien fra Jerusalem til Genesaret, det er en lang vei. De har virkelig lagt seg i selen for fange Jesus i å gjøre noe galt eller si noe galt. De vil så gjerne dømme ham etter sin egen lov. De tror de har en god mulighet nå, for disiplene hans har nettopp spist mat uten å vaske hendene først. Jødene hadde nemlig kommet på en lov som sa at det var ulovlig å spise mat uten å vaske hendene først. Det var like syndig som ekteskapsbrudd. De hadde forresten mange slike lover som omhandlet ytre handlinger. Tjukke bøker som tjente som tillegg til Bibelen, men som etter hvert ble viktigere for dem enn Guds klare ord. Dagens jøder har arvet disse lovene, de kan for eksempel ikke gå mer et visst antall meter på sabbaten.

Tanken bak å utvikle egne lover som ikke har direkte dekning i Skriften, er at de som regel er lettere å kontrollere og å overholde. Dersom jødene bare spiste den rette maten til den rette tiden og vasket hendene først og holdt seg i ro på sabbaten og gav sin gave til templet, regnet de seg selv som rettferdige. I sine egne øyne gjorde gjerningene dem rene og rettferdige for både Gud og mennesker. De ville heller skape en mengde egne lover og regler og følge dem, enn å følge Guds egen lov. Hvorfor det? Fordi det er lettere å følge sin egen lov enn noen andres lov. Jødene lagde en lov som var overkommelig, veldig detaljert, men allikevel overkommelig. Holdt de bare den, kunne de ha god samvittighet. Prøvde de derimot å holde Guds lov, fikk de jo bare dårlig samvittighet. De hadde altså prøvd å holde Guds lov, men det ble for komplisert. Den dømmer jo både tanker, ord og gjerninger. Det ble litt i meste laget for dem. Derfor bedre å ha en mengde lover som omhandlet ytre handlinger og nøye seg med det. Bare det var jo mer enn nok.

Har ikke vi også lett for å følge våre egne normer i våre liv? Er det ikke lett å lage egne regler for hva som er bra og dårlig oppførsel, istedenfor å følge Guds klare bud? Jesus tar fram budet om at du skal hedre din far og din mor i denne teksten. Da hadde jødene kommet på en regel som sa at da kunne de gi en gave til templet isteden, og dermed skulle de ikke hjelpe sine foreldre. Vi har lett for å gradere ulike gjerninger ut fra hva vi selv synes er bra og dårlig. Noen gjerninger settere vi høyere enn andre. Jødene satte en gave til tempelet høyere enn å hjelpe sine foreldre. Hva setter vi høyest i livet? Hva mener vi er det mest hederlige å gjøre? Stemmer våre ideer overens med Guds ord, eller kommer de i konflikt med hva Gud vil vi skal gjøre?

Den grunnleggende feilen som jødene gjorde på Jesu tid og som vi gjør i våre liv, er at vi setter kvalitetsstempel på ytre handlinger og lar handlingene tjene som bevis på om vi er gode mennesker. Gode handlinger kommer fra gode mennesker. Han gjør godt – derfor er han god! Problemet er at dette er feil rekkefølge. Gode handlinger gjør ikke et godt hjerte – det er omvendt: Et godt hjerte gjør gode gjerninger! Det vanskelige er nemlig ikke å utføre en enkel handling. Det vanskelige er å være grunnleggende god i sitt hjerte hele tiden. Jesajas ord er også noe vi skal ta til oss. Jesus siterer Jesaja når han sier at «dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg». Hykleri kaller Jesus dette. Folk later som de ærer Gud ved å gjøre gode gjerninger mens de passer på at folk ser på, og i virkeligheten forsøker å bringe ære til seg selv. For Gud handler det ikke i første omgang om hva vi gjør med våre hender, men om hvor vi har vårt hjerte. Hjertets innstilling til Gud er det det handler om.

I seg selv er hjertet sykt. Og av syke hjerter kommer syke handlinger. Våre hjerter ble skapt med tanke på å tjene Gud fullkomment. Men i og med syndefallet ble våre hjerter syke. Våre hjerter drog seg bort fra Gud og ville gå sine egne veier. I oss selv vil vi helst gjøre det vi selv vil, vi vil følge våre egne lover og regler og late som at det er godt i Guds øyne. Vi vil helst ikke følge Guds lov, for vi vet hva den krever – den krever fullkommenhet. Og det vet vi at vi aldri klarer å oppfylle. Guds lov er for stor og krevende for oss. Den dekker hele mennesket, innvendig og utvendig, tanker, ord og gjerninger. Vi vil heller ha en alternativ og overkommelig lov, en som på bakgrunn av våre gjerninger sier at vi er gode mennesker. Gud dømmer oss på bakgrunn av våre hjerter. Vårt hjerte er født i synd og er grunnleggende motstander av Guds lov fra den dagen vi ble født. Det er langt borte fra Gud. Det vil gå sine egne veier. Det hjertet dømmer Gud. Han avfeier det som ufullkomment og som ikke godt nok. Han ser bakom våre gjerninger og ser til hjertet.

Men Gud er ikke bare den Gud som dømmer, han er også den Gud som frelser. Det samme hjertet som prøver å lure Gud, har han renset for all synd. Jesu død på korset og hans oppstandelse renser oss fra all synd. Hans legeme og blod, gitt for oss og for våre synder, er det som renser vårt hjerte. Jesus har renset vårt hjerte. Han gjorde det da han stod opp igjen og med det overvant synden, døden og djevelen. Han overvant mørkets hersker og sitter som seierherre i himmelen. Mens våre hjerter blir urene innenifra, renser Jesus dem utenifra. Han tar seg av renselsesprosessen, og det har han gjort en gang for alltid.

Samtidig vet vi at vi faller tilbake i gamle synder selv om Jesus har renset oss. Hjertet vil legge ut på egne veier så snart vi tar pause fra Gud. Derfor er det så viktig med stadig påfyll av Guds Ord der Gud klart forteller oss at Jesus har renset våre hjerter og at han har gjort oss rene for å leve rene liv. I sitt ord gir han oss kraft og styrke til å lede våre hjerter slik at våre liv stemmer overens med Guds vilje. Gjennom Guds Ord vil også våre handlinger søke å være i overensstemmelse med Guds vilje. Når vi søker å følge Guds Ord i våre liv, vil vi oppdage at våre handlinger faktisk stemmer overens med Guds vilje. Når de kommer fra et rent og rettferdiggjort hjerte, vil våre handlinger være gode og kjærlighetsfulle, både mot våre medmennesker, men også mot Gud. Da vil alt vi gjør stemme overens med Guds Ord. Da vil det ikke være menneskebud vi følger lenger, men Guds bud.

Så lenge vi er på jorden, vil vi svinge mellom å ville følge Guds bud og følge menneskebud. Det avgjørende er våre hjerters innstilling til Gud. Og den innstillingen er det bare Jesus som kan gjøre noe med. Bare han kan endre retning på hjertet og holde det på stø kurs. Bare gjerninger gjort av et hjerte som er renset i Jesu blod er behagelige for Gud. Derfor skal vi bekjenne våre synder og stadig ta imot Jesu kropp og blod i nattverden for på ny å påminnes om det offer hans død på korset var. Der skal vi påminnes om at han har slettet ut vår synd og skyld, og vi får styrkes i vår tro og få ny kraft i den daglige kampen mellom det gamle og det nye mennesket.

Ved slutten av våre liv vil Gud passe på å gjøre slutt på denne kampen for godt. I himmelen vil våre handlinger alltid stemme overens med Guds vilje. Ja, da vil det som her på jorden bare av og til er vårt hjertes vilje, alltid være vår vilje – nemlig å tjene Gud fullkomment og helhjertet. Må han bevare oss i troen inntil den dagen. Amen.

La oss be!
Vi takker deg, vår kjære Herre og Gud, for at du har renset våre hjerter for all synd. Takk for at du stadig griper inn og leder våre hjerter på stø kurs mot handlinger som behager deg. Vi ber at vi alltid må få forbli i ditt Ord og får ta imot din nåde slik at våre handlinger får stemme overens med din vilje, og at vi til sist får komme hjem til deg der våre hjerter alltid vil gjøre din vilje. Det ber vi i Jesu Kristi navn. Amen.

(Preken av Øyvind Edvardsen.)DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden


Tilbake til prekenarkivet