Jesus sier:
"Den som ikke
er med meg,
er mot meg.
Den som
ikke samler
med meg,
han sprer."

Med eller mot Jesus?

PREKEN OVER LUK 11,14-28
3 søndag i faste

Fins det en djevel? Fins det en ond åndsmakt? Fins det onde ånder? Det moderne mennesket sier nei. Det fins ingen djevel, ingen ond åndsmakt. Troen på en djevel er bare gammel overtro. Det var tidligere tiders menneskers forsøk på å forklare det ondes eksistens.

Men Bibelen er helt klar på dette punkt: Det fins en djevel, og det fins onde ånder som står i hans tjeneste. Dagens evangelietekst er et klart og utvetydig vitnesbyrd om dette. Her underviser Jesus rett og slett om den onde og hans rike. Han viser hvilken stor makt djevelen har, men han viser også at det fins en som er enda mektigere, en som overmanner den onde og tar makten fra ham.

I våre tid er det stor interesse for okkulte ting. Noen, spesielt yngre mennesker, som er kommet i opposisjon til samfunnet, går så langt at de begynner å drive med satanisme, tilbedelse av Satan og bruk av sataniske symboler. De dyrker det onde, og mener at dess mer ondskap de kan spre rundt seg, dess bedre. 

Vi kristne kan ofte bli skremt og redde når vi hører om satanisme. Denne råe ondskapen virker så skremmende. Og vi lurer kanskje på om vi selv en dag vil bli utpekt som mål for deres ondskap.

Men vi trenger ikke frykte. Vi trenger i det hele tatt ikke være redd for Satan. For han som vi tror på, han som er vår Herre og som vi tjener, er sterkere enn Satan, mye sterkere. Ja, han har fullstendig overmannet og beseiret Satan. Satan har rett og slett ingen makt over ham. Og fordi han ikke har noen makt over vår Herre Jesus, har den heller ikke noen makt over dem som holder seg til ham. Han har ingen makt over oss.

Det betyr ikke at vi ikke kommer til å bli rammet av vonde ting så lenge vi er kristne. For det kommer vi til å gjøre. Fordi vi lever midt i en ond og vantro verden, vil også vi møte motstand og ondskap. Men den onde skal ikke få makten over oss. Han kan nok påføre oss mye lidelse og smerte. Men den endelige seieren tilhører vår Herre Jesus og hver den som tror på ham. Han er "den sterke" som har avvæpnet den onde, og som teksten vår taler om.

La oss derfor holde fast ved Jesus. La oss være med ham, og ikke mot ham! For det fins bare disse to alternativene. Er vi med Jesus, da er vi med ham som har seiret over djevelen. Jesus sier i dagens evangelium: "Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer."

Vær med Jesus!

Det høres kanskje litt uvanlig ut når Jesus sier at vi må være "med ham". Vi er vant til å høre det motsatte: "Herren være med dere." Men i denne teksten sier ikke Jesus: "Den som jeg ikke er med...", men han sier: "Den som ikke er med meg, er mot meg." I dette ligger formaningen til oss alle: Vær med Jesus! Ellers er du mot ham!

Å være med Jesus, hva innebærer det? Det betyr i alle fall at vi ikke hører til motstanderne hans. Da hadde vi vel knapt kommet til gudstjeneste i dag. Nei, vi er for Jesus. Vi står på hans side. Men om vi bare er for Jesus på samme måten som vi er for demokrati, eller for et eller annet politisk parti, eller for EU, eller for noe annet som vi mener er godt og rett, da er det ikke nok. For Jesus sier ikke: "Den som ikke er for meg, er mot meg." Nei, han bruker en annen preposisjon som uttrykker et mye mer inderlig forhold. Han sier: "Den som ikke er med meg, er mot meg."

Den greske preposisjonen som oversettes med "med", uttrykker en nær forbindelse og et nært fellesskap. Et annet sted har Jesus sammenlignet forholdet mellom seg og de troende med et vintre. "Jeg er vintreet, dere er grenene," sa han til disiplene sine (Joh 15,5). Eller Paulus har sammenlignet det med et legeme der Kristus er hode og vi er lemmene. Om vi tenker på disse to bildene, vintreet og legemet, forstår vi at her er det tale om et inderlig og uoppløselig fellesskap der vi står i et totalt avhengighetsforhold til vår Herre. For hva hender om grenen faller av treet? Den visner bort. Eller hva med et legeme uten hode? Det er helt hjelpeløst og kan rett og slett ikke fungere. Å være med Jesus, er derfor å stå i det samme avhengighetsforholdet til ham som en gren har til vintreet og et legeme til hodet.

Å være med Jesus betyr at vi tror og vet i vårt hjerte at Jesus er med oss og hos oss, for han har sagt en gang for alle: "Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Å være med Jesus betyr også at vi tror og vet at han er med oss i sitt Ord og i sine sakramenter, slik at når vi hører Ordet, vet vi at det er han som taler til oss, og når vi mottar brødet og vinen i nattverden, vet vi at det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod vi mottar.

Å være med Jesus betyr også at vi vet at han er den sterkeste som har overmannet og beseiret den onde. Det har han ikke gjort ved hjelp av sin guddommelige allmakt og herlighet, men han har gjort det på en mye mer utrolig måte. Han har nemlig overvunnet den sterke ved selv å bli svak. Han har latt seg arrestere, spytte på, håne og torturere og til slutt korsfeste - og slik har han overvunnet djevelen. For da han fornedret seg selv og ble svak og avmektig, skjedde det utrolige at han sonet vår skyld og bar vår straff. Og fordi han har sonet vår skyld og straff, har han frigjort oss fra djevelen. For djevelen har bare rett og makt over en som er skyldig. Over den uskyldige har han ingen makt og rett lenger.

Slik har Jesus overmannet den sterke, tatt fra ham alle våpnene hans, og satt ham ut av spill. Jesus har beseiret den onde. Og den som er med Jesus, har også del i hans seier. Han har del i hans makt over den onde.

Bevar hans Ord!

Men dermed forstår vi også at det avgjørende i denne saken er å være med Jesus og ikke mot ham. For er vi ikke med Jesus, da er vi med hans fiende. Da er vi med ham som Jesus har beseiret, og da er vi selv en Jesu motstander. Det nytter ikke om vi har en positiv innstilling, er litt kristelig interessert, kanskje går litt i kirken, eller f.eks. har litt svermeriske tanker om Jesu mor, slik som den kvinnen vi hører om til slutt i teksten vår og som utbrøt: "Salig er det morsliv som bar det og det bryst du diet." Nei, å være med Jesus er å si det Jesus ville at vi skulle si: "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det." Å være med Jesus, er framfor alt å høre Guds ord og ta vare på det. Det er å la Guds ord få lede oss gjennom livet. Det er å la Guds ord få styrke oss og rettlede oss dag for dag.

I vår tid er det populært å velge seg sin egen form for tro eller sin egen form for kristendom. Én tro eller religiøs oppfatning bli sett på som like akseptabel som en annen. Men Jesus er meget klar på dette punkt: Den som ikke er med ham, er mot ham. Det fins ingen alternativer, ingen mellomløsninger.

Jesus viser i denne teksten at selv om han er den sterkeste som har overmannet djevelen, er likevel ikke den onde å spøke med. Djevelen forsøker hele tiden av all kraft å gjenerobre oss. Jesus sier at når han er blitt fordrevet ut av et hjerte, vender han snart tilbake med en syvfoldig forsterkning. Derfor er det viktig at alle de som sammen med Luther bekjenner i sitt hjerte: "Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre, som har gjenløst meg fra djevelens makt", også lar seg advare av Skriftens ord: "Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen!" (1 Pet 5,8-9).

Det er farlig å bli slapp som kristen. Det er farlig å begynne å sove. Vi må ikke tro at djevelen har gitt opp fordi om han en gang er blitt fordrevet. Nei, han sier: "Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot." Han kommer tilbake. Derfor sier Jesus at salig er den som hører Guds ord og tar vare på det. Bare den kan bli bevart i det inderlige og saliggjørende fellesskapet med Jesus. Slutter vi å høre Guds ord og slutter vi å ta vare på det, ligger marken igjen åpen for djevelen. Da er det lett for ham å gjenerobre det han en gang hadde tapt. "Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå," sier Jesus. Ja, dette viser seg dessverre så altfor ofte å være sant.

Dette er ikke minst alvorlige ord til oss som er foreldre. Vi bar en gang våre barn til dåpen. I dåpen ble djevelen drevet ut av de små hjertene, og Jesus tok bolig i dem. Ved et Guds under ble de et Guds barn. Men djevelen har ikke gitt opp. Han fortsetter å kjempe for å gjenerobre våre barn. Derfor bør vi aldri gå trett med å oppmuntre og formane dem til å holde seg nær til Jesus og hans ord. Gjennom en aktiv påvirkning i hverdagen må vi innprente i dem at ingenting er viktigere enn å høre Guds ord og ta vare på det. Absolutt ingenting i livet er viktigere enn dette. Verken studier eller arbeid eller karriere, verken fritidssysler eller hus eller familie, ingenting er viktigere enn å høre Guds ord og ta vare på det. For det er bare ved å holde oss til Jesus og hans ord at vi selv og våre barn kan bli bevart fra på ny å havne i den ondes klør.

"Den som ikke er med meg, er mot meg." Å være med Jesus, å ha samfunn med Jesus, kan vi bare he gjennom Guds ord.

Samle med Jesus!

Men Jesus forklarer dette med å være med ham enda litt mer, for han sier: "Den som ikke samler med meg, han sprer." Vi skal samle med ham. Om vi ikke gjør det, da sprer vi, sier han. Hva kan han mene med dette? Han taler selvfølgelig om å samle mennesker, om å være en menneskesamler. Om den Hellige Ånd lærer vi i forklaringen til den tredje trosartikkelen at det er han som "kaller, samler, opplyser og helliggjør" oss. Jesus vil altså at vi skal være verktøy for den Hellige Ånd. Også vi skal være med på denne innsamlingen av mennesker.

Om Jesus sier evangelisten Johannes et sted: "Han skulle ikke bare dø for folket; han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring" (Joh 11,52). Jesus døde ikke bare for Israels folk, men for alle folk, for alle mennesker. Derfor gav han misjonsbefalingen før han for opp til himmelen: "Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler." Det betyr med andre ord: "Gå ut og samle sammen menneskene til meg." Bibelen ligner menneskene med en flokk villfarne sauer: "Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei." Nå skal vi som er med Jesus, og ikke mot ham, nå skal vi gå ut og være med ham å samle alle disse sammen.

Å være menneskesamler er ingen hobby som vi kan gjøre eller la være alt etter som vi har lyst til. Det er en tjeneste som vi har fått oss pålagt som kristne. For Jesus sier at enten samler vi med ham, eller så sprer vi. Heller ikke her finnes det noen middelvei. Det finnes ingen tilstand der vi ikke samler, men heller ikke sprer. Nei, om vi ikke samler mennesker med Jesus, da sprer vi. Da er vi med på å forårsake at den ondes rike får utbredelse, og ikke Kristi rike. Om vi ikke er med på å bygge Guds rike, da forhindrer vi byggingen av det! Det fins kanskje ikke noe ord i Bibelen som så sterkt understreker at utbredelsen av evangeliet er kirkens og hver enkelt kristens hovedoppgave, som dette Jesus sier her i teksten vår: "Den som ikke samler med meg, han sprer."

Så vil vi gjøre hvert vårt lille bidrag i arbeidet med å samle mennesker inn til Jesus, og fortelle mennesker om ham som kom for å gjøre ende på alle djevelens gjerninger. Det er ingen svak Herre og Frelser vi skal forkynne om, men en som ved sin uskyldige lidelse og død har fratatt Satan all makt over oss.

Han har frigjort oss fra synden og døden og Satans makt. La oss ikke gå trette, men fortsette frimodig å være med på innsamlingen inntil Jesus kommer igjen og skal gi oss den endelige frihet fra den onde og hans rike. Amen.

(Preken av pastor Egil Edvardsen.)

 DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden

Tilbake til prekenarkivet