Den Hellige Ånd - vår beste lærer

Preken over Joh 16,12-15 – 4. søndag etter påske

Hvem var den beste læreren du hadde på skolen? Vi som er litt eldre husker sikkert en eller flere av lærerne som vi hadde da vi gikk på skolen. Og dere som fortsatt går på skole, har kanskje også en eller flere lærere som utmerker seg. Det er noe spesielt med gode lærere. Jeg husker for eksempel spesielt godt en mattelærer som jeg hadde på gymnaset. Han var utrolig flink til å lære fra seg. Han var en dyktig pedagog. Og han var flink til å motivere oss elever til å gjøre det lille ekstra.

Hva er det som er spesielt med gode lærere? Det kan være mange ting, men det er kanskje framfor alt tre ting som gjør dem gode: De kan faget sitt, de er dyktige å lære fra seg, og framfor alt, de underviser i det som er nødvendig. De vet hva som er viktig for elevene å lære seg. De vet når elevene behøver klar og tydelig tilrettevisning; de vet når de behøver støtte og oppmuntring; de vet når de behøver konkret hjelp i vanskelige situasjoner. Det fins nok dessverre ikke mange slike lærere, og faktum er at ingen menneskelig lærer er en fullkommen pedagog på alle områder.

I dagens evangelium forteller Jesus derimot om en slik fullkommen pedagog. Han har en fullkommen kunnskap om det han taler om. Han er en effektiv og overbevisende motivator. Og han underviser oss i det vi framfor alt trenger. Jesus taler om den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er vår beste lærer.

DEN HELLIGE ÅND – VÅR BESTE LÆRER
I. Fordi han lærer oss de beste tingene
II. Fordi han er en overbevisende lærer
III. Fordi han har den fullkomne kunnskapen

I. Den Hellige Ånd lærer oss de beste tingene

Den natten Jesus ble forrådt, natten før korsfestelsen, talte Jesus til disiplene sine. Han holdt en lang og inderlig avskjedstale for dem. Han forberedte dem på at han skulle dra bort og ikke lenger være sammen med dem. For disiplene var dette ingen god nyhet. De ble veldig lei seg da de hørte at Jesus skulle dra bort. Men Jesus sa til dem: "Det er det beste for dere at jeg går bort." Hvordan kunne han tale slik? Hvordan kunne det være til det beste for disiplene at han ikke lenger skulle være med dem, og støtte og hjelpe og oppmuntre dem? Det kunne da umulig være bra for dem. Det beste måtte da vel være at Jesus var hos dem? Men Jesus sier uttrykkelig at det var til det beste for dem at han drog bort. "For," sier Jesus, "dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere."

Det er meget tydelig når vi leser evangelienes beretning om det som skjedde i forbindelse med påsken, at disiplene ennå ikke på dette stadiet var i stand til å forstå fullt ut hva Jesu lidelse og død innebar for dem. Når han fortalte om sin lidelse og død, forsto de ham ikke. Derfor var de fulle av sorg nå når han forberedte dem på at han skulle dra bort fra dem.

Men den Hellige Ånd skulle forandre på alt! Da han kom på pinsedagen, erstattet han disiplenes fortvilelse og forvirring og tvil, med en guddommelig innsikt og klarhet. Han inspirerte hele deres forkynnelse og alt det de skrev, slik at apostlene skrev og talte Guds eget ord – nettopp de ordene vi har i Det nye testamentet.

Derfor var det til det beste for dem at Jesus drog bort, for da kunne han sende den Hellige Ånd, han som er den beste læreren. Den Hellige Ånd skulle veilede dem til den fulle sannheten. Gjennom den Hellige Ånds åpenbaring skulle disiplene få en guddommelig innsikt i Guds herlige sannheter. De som tidligere var forvirret og uklare i sin oppfatning om Guds rike, skulle få en klar og tydelig visshet og innsikt i alt det Gud ville åpenbare for oss mennesker.

Gjennom disse skriftene som apostlene har skrevet ned og som vi har i Det nye testamentet, kommer også den Hellige Ånd til oss. Gjennom disse skriftene gir han oss innsikt og klarhet. Han opplyser oss og underviser oss. Og i det vi vokser i vår kunnskap og forståelse av de hellige Skriftene, fører Ånden oss stadig dypere inn i Guds sannhet.

Noen ganger når vi kjøper en lærebok i et eller annet emne, følger det med en kassett eller en video som skal hjelpe oss til å forstå innholdet i boken bedre. Med Bibelen følger det alltid en slik hjelp – den Hellige Ånd. Når vi leser Bibelen, hjelper den Hellige Ånd oss til å forstå den. Han åpner øynene våre og leder oss inn i Bibelens herlige sannheter. Enkelte mennesker klager på at de ikke forstår Bibelen. Svært ofte skyldes dette at de aldri leser i den. Vi kan ikke regne med å forstå en bok om vi ikke leser den. Derfor bør vi lese Bibelen daglig, slik at den Hellige Ånd kan få undervise oss gjennom den og åpne våre hjerter for de herlige sannheter Bibelen inneholder.

Jesus sier at den Hellige Ånd skal veilede disiplene til "den fulle sannhet". Den sannhet Jesus taler om, er den fulle sannhet om Gud og hans store nåde. Det er den fulle sannhet om Guds herlige plan om å frelse oss mennesker fra våre synder. Evangeliet om Jesus er en dårskap for verden. Den menneskelige fornuften kan ikke forstå det av seg selv. Men den Hellige Ånd åpner våre øyne og sinn så vi ser den ubegripelige sannheten at Gud elsker oss for Jesu Kristi skyld. Av naturen forstår ikke vi mennesker det som kommer fra Gud. Ordet om korset er en dårskap for fornuften, sier Bibelen. Men den Hellige Ånd åpenbarer det for oss gjennom Bibelens ord. Han er vår fullkomne lærer fordi han lærer oss den fulle sannhet om Gud og hans frelse.

Det har funnes nok av religiøse lærere og religionsstiftere som har villet åpne menneskers øyne opp gjennom tidene. Vi kan for eksempel bare tenke på en Muhammed eller en Buddha. Og i vår tid oppstår det guruer og åndelige veiledere over alt. De gir sine tilhengere en grundig og alvorlig undervisning i sine såkalte hellige skrifter. Problemet med alle disse er at det som de underviser i og det som alle deres elever ofrer mye tid og store anstrengelser for å lære seg, ikke er den guddommelig sannhet som menneskene egentlig behøver. Om de er aldri så grundige og virker aldri så troverdige i sin undervisning, er og blir det bare menneskelærer. Så i stedet for å opplyse sine tilhengere, blir de bare ført enda dypere inn i mørket. Vi vet hvem det er som står bak alle disse menneskelærer. Det er ham som det ikke fins sannhet i og som Jesus kaller "løgnens far" (Joh 8,44). Johannes kaller ham for "villfarelsens ånd" (1 Joh 4,6). Djevelen er hundre prosent tilhengere av religiøs undervisning så lenge han selv får påvirke undervisningen og sørge for at Bibelens sannheter fortrenges og forvrenges.

Derfor er det virkelig "til det beste for oss" at Gud sender oss den Hellige Ånd. Han er den beste læreren fordi han underviser oss i de beste tingene, nemlig Guds fulle sannhet om vår frelse. Den Hellige Ånd lærer oss hvordan vi blir frelst. Han åpenbarer oss det herlige evangeliet om Jesus Kristus som sonet all vår skyld da han led og døde på korset, og som sto opp igjen seierrik fra graven.

2. Den Hellige Ånd er en overbevisende lærer

Men den Hellige Ånd møter en stor utfordring når han underviser mennesker. Da vi møtte den Hellige Ånd for første gang, var vi alle som lærerens store skrekk. Ikke ville vi høre på ham. Ikke ville vi la oss rettlede av ham. Ikke ville vi lyde ham. På grunn av vår syndige natur var vi fullstendig blinde og døve overfor den Hellige Ånd. Vi fattet overhode ingenting av den sannhet han forkynte. Og vi hadde ingen interesse av å lytte til ham. Men det var ikke bare det at Guds sannheter var uinteressante og irrelevante for oss, vi var fiendtlig innstilt til dem. Bibelen sier at det som "menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud" (Rom 8,7). Det siste vi hadde lyst til som naturlige mennesker, var å bli kjent med Guds sannheter.

Det er altså ikke bare slik som noen tror, at det uomvendte mennesket har en liten religiøs gnist som bare venter på å bli tent av den Hellige Ånd. Nei, det naturlige mennesket er fullstendig dødt, åndelig talt. Det vil ikke høre og det kan ikke høre på det som kommer fra Gud. Paulus sier det slik: "Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det" (1 Kor 2,14).

Dette er den tilstand vi alle sammen befinner oss i slik vi er av naturen. Vi er virkelig lærerens store skrekk. Vi burde blitt forkastet som fullstendig håpløse tilfeller.

Hva kommer det da av at vi nå har lyst til å bruke tid på å høre Guds ord og lese i Bibelen? Hvorfor har vi nå et behov av å høre evangeliet? Hva er årsaken til denne forandringen? Alt skyldes den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er ikke bare den beste læreren fordi han forkynner oss de beste tingene, nemlig Guds herlige sannheter om vår frelse, men han er også den beste læreren fordi han er en overbevisende lærer. Han forkynner med overbevisning og kraft.

Gjennom loven har han vist oss vår synd. Han har åpnet øynene på oss så vi har sett vår forferdelige situasjon uten Jesus. Han har fått oss til å innse at vi er fullstendig fortapt uten ham. Og så har han brakt oss det glade budskapet om ham som døde for oss på korset og tok bort vår syndeskyld da han gikk imellom Gud og oss. Men merk dere dette: Den Hellige Ånd ikke bare bringer oss evangeliet om Jesus, men han omskaper også hjertene våre slik at vi tror og tar imot evangeliet. Den Hellige Ånd tenner den første lille trosgnisten i oss ved evangeliet, og ved det samme evangeliet gir han næring til denne lille gnisten slik at den etter hvert vokser og blir til en sterk trosflamme.

Det hender nok saktens at vår gamle, syndige natur heller kaldt vann på denne flammen og forsøker å slokke den. Men ved den Hellige Ånd, vår store lærers overbevisende kraft, slokker ikke troen ut. Han fører oss stadig til evangeliet om Jesus og maler Frelseren vår så tydelig for øynene våre, at vi ser og tror at han døde for alle våre synder. Jesus sier i dagens evangelium at den Hellige Ånd skal forherlige ham. Ja, den Hellige Ånd gjør Jesus stor og herlig for oss. Han peker utrettelig på Jesus og driver oss til ham. Han viser oss at Jesus er vår eneste redning mot synden.

3. Den Hellige Ånd har en fullkommen kunnskap

Det kan være flere ting som avgjør om en lærer er god eller dårlig. Men svært ofte er en lærer dårlig fordi han har manglende kunnskaper. Han vet rett og slett ikke nok om det han underviser i, eller han har ganske enkelt feilaktige kunnskaper.

Den Hellige Ånd har ingen mangler som lærer. Han har ingen feilaktige kunnskaper. Han har en fullkommen kunnskap om det han underviser og rettleder oss i. Hvorfor? Fordi han er samtidig sann Gud. Jesus sier i teksten vår: "Han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."

Nå skulle altså disiplene få en ny lærer, eller "en annen talsmann", som Jesus selv omtaler ham (Joh 14,16). Jesus selv skulle gå til Faderen, mens Den Hellige Ånd skulle fortsette undervisningen av disiplene. Hvordan skulle den nye læreren bli? Skulle han lære disiplene noe nytt og fremmed? Skulle han undervise på samme måte som Jesus?

Dere behøver ikke bekymre dere, sier Jesus til disiplene. Det er faktisk til det beste for dere at jeg går bort, for da kan jeg sende Ånden til dere, og han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Med andre ord: Den Hellige Ånd forkynner ikke noe annet enn de samme guddommelige sannheter som Jesus selv. Hovedoppgaven hans er å påminne alle Jesu disipler om det Jesus selv har lært i sitt Ord. Den Hellige Ånds gjerning er å lede oss til Guds eget ord og forklare det for oss.

Tenk hvilket herlig løfte Jesus kommer med her! Den Hellige Ånd skal forkynne for oss alt det han hører hos Gud. Han skal ta av det som tilhører Jesus og forkynne det for oss. Forstår vi hva dette betyr for oss som lever i dag 2000 år etter at Jesus uttalte disse ordene? Det betyr at når den Hellige Ånd leder oss inn i Guds ord og åpner Skriftene for oss, så er det Guds egne, herlige sannheter han forkynner for oss.

Jesus er Guds Sønn. "I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede," sier Skriften (Kol 2,3). Alt det som tilhører Gud Fader, tilhører også Kristus. Når derfor den Hellige Ånd tar av det som tilhører Kristus og forkynner det for oss, da vet vi at det er de guddommelige sannheter han forkynner oss. Disse sannheter finner vi i Guds eget ord. Ingen andre steder finner vi dem. For Guds ord er ingenting annet enn de ord som apostler og profeter har skrevet ned på Åndens inspirasjon. Guds ord er sannhet. Og gjennom Guds ord taler den Hellige Ånd og underviser og rettleder.

Ser du hvilken stor lærer den Hellige Ånd er? Han tar oss i hånden og fører oss til Guds ord. Han åpner Skriftene for oss og gjør Guds sannheter i Ordet store og herlige for oss. Han gjør det med overbevisning og kraft. Så la oss takke Jesus, vår Frelser, fordi han har sendt den Hellige Ånd. Vi ser at det var til det beste for oss at han selv drog bort slik at han kunne sende den Hellige Ånd til oss – den beste læreren. Amen.

(Preken av pastor Egil Edvardsen.)DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden


Tilbake til prekenarkivet