Den Hellige Ånd og Kristus

PREKEN OVER JOH. 15,26-16,4
6. søndag etter påske

Vi går mot pinse. Pinse er framfor alt den høytid da vi taler om den Hellige Ånd. De andre store høytidene, jul og påske, er det den andre personen i guddommen, Sønnen Jesus Kristus, som står i sentrum, mens vi i pinsen framfor alt er opptatt av den tredje personen, den Hellige Ånd. Likevel er det en stor misforståelse å gjøre pinsen om til bare å dreie seg om den Hellige Ånd. Faktum er at pinsen har like mye med Jesus å gjøre som den har med den Hellige Ånd å gjøre. Jesus er like sentral i pinsen som ellers i kirkeåret. Og hvorfor? Det er noe vi lærer ikke minst av dagens evangelium. Den Hellige Ånd er uløselig knyttet sammen med Jesus Kristus. Både hans person og hans gjerning viser oss dette. Begge deler har noe med Jesus å gjøre. Vi kan derfor egentlig ikke tale om den Hellige Ånd, uten samtidig å tale om Jesus Kristus.


Den Hellige Ånds person og Kristus

La det være helt klart: Den Hellige Ånd er en person, en selvstendig person. Han er ikke bare en upersonlig kraft, slik mange hevder, men en person. Overalt i Skriften gis han personlige gjerninger. Han kommer, han blir sendt, han taler, han vitner osv. Et sted står det til og med at vi ikke må gjøre den Hellige Ånd sorg. Den Hellige Ånd er ikke bare en kraft i Gud, men en selvstendig person, og med en person menes "noe som ikke er en del av eller en egenskap hos noe annet, men noe som eksisterer selvstendig" (CA I). Den Hellige Ånd er altså en selvstendig person forskjellig fra Faderens og Sønnens person. Dette kommer klart fram av dagens evangelium. For her sier Jesus: "Jeg skal sende dere talsmannen fra Faderen." Sønnen skal sende den Hellige Ånd fra Faderen. Her blir Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds person nøye atskilt.

Men selv om vi må holde dem nøye atskilt, er de likevel av samme vesen. Hvordan kan vi si det? Det står at "sannhetens Ånd utgår fra Faderen", og at Sønnen skal sende talsmannen til sine disipler. I Galaterbrevet skriver Paulus at "Gud har gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper 'Abba Far!'". Den Hellige Ånd er Sønnens Ånd, Kristi Ånd. Han er samme vesen som Faderen og Sønnen.

Hva betyr dette for oss? Hva betyr det konkret for deg og meg at den Hellige Ånd er av samme vesen som Kristus og at han kommer fra ham? La oss gå til evangelieteksten. Jesus har like før talt om verdens hat mot de kristne. Han har sagt til disiplene: "Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først... En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere." Disiplene skulle bli hatet av de vantro jødene, sier Jesus. Vi vet at det var nøyaktig det som skjedde. Etter at Jesus hadde faret opp til himmelen og de begynte å vitne om ham over alt, ble de forfulgt på alle mulige måter. De ble kastet ut av synagogene. De ble hånet og spottet. De ble fengslet og torturert. Mange av dem led martyrdøden, nøyaktig slik Jesus hadde forutsagt. Men midt oppi alle trengslene, skulle de huske hva Jesus hadde lovet dem, nemlig talsmannen, den Hellige Ånd, som han skulle sende til dem. Selv om Jesus ikke lenger var personlig til stede hos dem, skulle han likevel sende sin egen Ånd til dem, som skulle gi dem kraft og styrke og frimodighet. Hele tiden skulle disiplene kjenne at de ikke var alene midt i en fiendtlig verden, men at Jesus fremdeles var hos dem ved sin Hellige Ånd. Og denne Ånd var altså ikke bare en slags ubestemmelig, mystisk kraft, en følelse av et eller annet, en merkelig opplevelse eller lignende, men han var Gud selv, en selvstendig person i Gud, av samme vesen som Faderen og Sønnen. Denne guddommelig person skulle være hos dem hele tiden. Han skulle styrke dem, veilede dem, trøste dem og hjelpe dem midt i striden.

Alle kristne har fått denne mektige hjelperen, den Hellige Ånd. Også du og jeg har av Jesus fått den Hellige Ånd. "Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper 'Abba, Far!'", skriver Paulus til galaterne. Denne Ånd, som er av samme vesen som Faderen og Sønnen, har vi fått i våre hjerter. Han bor der. Tenk dere altså: Den allmektige Gud selv bor i våre hjerter. Det er noe å tenke på når vi synes at livet blir for vanskelig, at verden går oss imot, at det er for hardt å være kristen midt i en vantro verden. Vår Frelser, Jesus Kristus, har sendt sin egen Ånd til oss.

Den Hellige Ånds gjerning og Kristus

Hva gjør den Hellige Ånd? Hva gjør han når Jesus sender ham til oss? Vi har allerede sagt at han styrker og trøster oss. Og som vi sa helt til å begynne med: Det den Hellige Ånd gjør, er først og fremst noe som har med Kristus å gjøre. Jesus sa i evangelieteksten: "Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg." Den Hellige Ånds skulle vitne om Jesus. Det er det eneste Jesus sier her. Av det forstår vi at dette er den viktigste gjerning som den Hellige Ånd skulle gjøre: han skulle vitne om Kristus. Han skulle lære oss Kristus å kjenne, peke på ham, fortelle for oss hvem han var og hva han gjorde for alle mennesker. Men skulle vi kunne stole på det den Hellige Ånd sa om Kristus? Ja, for Jesus sier at han er sannhetens Ånd. Hans vitnesbyrd er et sant vitnesbyrd. Det han taler, er sannheten. Med andre ord: Den Hellige Ånd skulle gi disiplene og alle troende til alle tider den sanne, levende og frelsende kunnskapen om Jesus Kristus. Eller for å si det ennå enklere: Han skulle fortelle oss det som var sant om Jesus. Han skulle fortelle oss at Jesus Kristus er Guds egen Sønn som ble menneske for å ta på seg alle menneskers synder, for å lide og dø i alle menneskers sted. Og den Hellige Ånd skulle gjøre dette klart for hver enkelt personlig. Han skulle fortelle hver enkelt av disiplene at det var for hver enkelt av dem at Jesus døde. Han skulle fortelle det for Peter at det var for Peter han døde. Han skulle fortelle det for Johannes at det var for Johannes han døde, osv. Og han skulle fortelle det for deg at det var nettopp for deg Jesus døde, og han skulle fortelle det for meg at det var nettopp for meg Jesus døde. Han skulle med andre ord vitne om Kristus på en slik måte at vi kom til tro på Jesus. Han skulle skape troen i våre hjerter.

Men nå er det jo slik som alle kristne daglig får erfare, at fordi vi er blitt troende, er det ikke dermed sagt at alle bekymringer er borte. For vi er på samme tid troende og syndere. Ofte dukker synden opp og plager samvittighetene våre. Da trenger vi trøst. Da trenger vi tilgivelse og nåde. Da trenger vi å få høre på nytt: Jesus har også gjenløst meg med sitt dyre blod! Jesus er også min Frelser! En slik trøst finner vi ikke hos oss selv. Vårt hjerte og vår samvittighet minner oss bare om vår synd og skyld. Vi sier bare: Jeg har syndet for lenge. Min synd er for stor. Det er ikke noe å gjøre med meg. Men da kommer den Hellige Ånd og vitner om Kristus og sier klart og tydelig: Dine synder er tilgitt! Kristus har også gjort opp for deg. Hans legeme og blod er gitt og utgytt også for deg. Også du får være et Guds barn. Slik forklarer den Hellige Ånd Kristus for oss. Slik maler han det trøstefulle bildet for våre øyne: Kristus, den korsfestede, og han gjør det klart og tydelig for oss. Han gir lys og liv, glede og fred. Og det er på grunn av dette siste at den Hellige Ånd også kalles for Trøsteren. De plagede og urolige samvittighetene våre trøster han med evangeliet om Jesus, Frelseren vår. Han gir lys der det før var mørkt, liv der det før var død, glede der det før var sorg, fred der det før var uro - alt sammen ved å vitne om Kristus.

Den Hellige Ånds vitnesbyrd og Kristi ord

Men på hvilken måte vitner den Hellige Ånd om Kristus? Hvordan gjør han dette? Gjør han det ved hjelp av våre følelser? Er Kristus-vitnesbyrdet en følelse i oss? Eller gjør han det ved hjelp av personlige opplevelser? Vitner han for oss ved hjelp av erfaringer? Nei, om vi ville lete etter den Hellige Ånds vitnesbyrd i oss selv, om vi ville forsøke å kjenne troen inni oss, da finner vi ingenting og kjenner ingenting. Det er riktig som vi sa at Gud har gitt den Hellige Ånd i våre hjerter. Men når den Hellige Ånd, som bor i våre hjerter, vitner for oss om Kristus, gjør han det ikke ved hjelp av noe inni oss, våre følelser eller erfaringer. Han gjør det ved hjelp av ytre, synlige og gripbare midler. Han gjør det ved hjelp av noe vi kan høre med våre egne ører, noe vi kan se med våre egne øyne, noe vi kan gripe med våre hender og smake med vår munn. Når den Hellige Ånd vitner om Kristus, gjør han det kort og godt ved hjelpe av Ordet og sakramentene, ytre, synlige midler. Den Hellige Ånd vitner om Jesus, lærer oss ham å kjenne, trøster oss gjennom Ordet og sakramentene, gjennom evangeliet. Så hør nå, med eller uten følelser og stemninger, evangeliet! Hør hva som blir sagt deg om Jesus Kristus, Frelseren din! Søk ikke i deg selv, men søk i Skriften som på hvert eneste blad vitner om Kristus. Tenk på din egen dåp, dette gjenfødelsens bad, da du ble et Guds barn og Gud gav deg alle sine velsignelser, syndenes forlatelse, evig liv og frelse. Og ta imot nattverden, hvor Jesus Kristus, din Frelser, gir deg personlig som en garanti på at frelsen også gjelder deg, sitt eget legeme og blod under synlige midler, brød og vin, nettopp det legeme og blod som han ofret på korset for alle dine synder.

Vi ser altså på ny hvor uløselig den Hellige Ånd er knyttet til Kristus. For når han vitner om Kristus for oss, gjør han det nettopp gjennom det Ord som Kristus talte og som vitner om ham, og nettopp gjennom de sakramenter som Kristus innstiftet. Den Hellige Ånd virker ikke på egen hånd, eller uten bruk av konkrete midler. Han virker alltid gjennom de Ord som Jesus talte og de sakramenter som han innstiftet. Når vi hører, leser og lærer, når vi bruker sakramentene, kommer den Hellige Ånd, Trøsteren, til oss og beveger sjelen vår selv om vi ikke føler noe eller kjenner noe spesielt. Han fører oss til Kristus gjennom Ordet og sakramentene.

Dette skal vi være glad for. At den Hellige Ånd virker nettopp på denne måten, skal vi virkelig være glad for. For dermed vet vi at vår tro ikke forandrer seg i takt med våre følelser. Den som ikke kan peke på store og fantastiske opplevelser i sitt liv, kan være like sikker på at han er et Guds barn som den som har opplevd store ting. For Ordet sier at Jesus Kristus døde for alle, også for meg som ikke alltid føler så veldig mye, eller opplever så veldig mye.

Jesus sender den Hellige Ånd til oss. Tenk hvilken mektig hjelper og trøster vi har fått til å føre oss trygt fram til målet. Kanskje vi nå forstår hvordan Jesus kan tale som han gjør når han sier til disiplene: "Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere." Husk at det var først etter at Jesus hadde gått bort at de før så svake og redde disiplene ble til mektige og frimodige vitner for ham, for da hadde Jesus sendt den Hellige Ånd til dem. Den samme Hellige Ånd sender han til oss også. Heller ikke vi trenger gå ut i verden med vitnesbyrdet om Frelseren vår redde og motløse, for også vi har fått den Hellige Ånd av Jesus. Også oss skal han gi kraft, også oss skal han trøste, også for oss skal han vitne om Kristus, vår Frelser. Amen.

(Preken av pastor Egil Edvardsen.)

 DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden

Tilbake til prekenarkivet