Den Hellige Ånds viktigste gjerning

PREKEN OVER JOH 14,15-21- 1. PINSEDAG

Hvordan skal jeg bli bevart som kristen? Hvordan skal jeg fortsette å tro på Jesus resten av livet mitt? Spesielt for deg som er ung, bør dette være noe som du er opptatt av hver dag. Hvordan skal jeg klare å stå imot alt det som vil friste meg til å falle fra og vende meg bort fra Jesus? Det fins så mange som har falt fra og som har sluttet å tro på Jesus. Hvordan skal jeg kunne bli bevart?

I dag er det pinse. I dag er det den Hellige Ånd som står i sentrum. Vi er vant til å tenke på alt det ekstraordinære som skjedde da den Hellige Ånd ble utgytt synlig over apostlene den første pinsedagen i Jerusalem. Men en av de aller viktigste oppgavene som den Hellige Ånd skulle gjøre, var nettopp å bevare deg og meg i troen på Jesus. Dette ser vi ikke minst av denne teksten som vi nettopp leste. Her sier Jesus: "Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd." Nå skulle Jesus snart forlate disiplene. Men han skulle ikke la dem bli igjen alene. "Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn," sa han. I stedet skulle han be sin Far i himmelen om at han måtte gi disiplene en talsmann, den Hellige Ånd. Han skulle bli hos disiplene for alltid.

Det er kanskje noen som lurer på hvorfor Jesus sier "en annen talsmann". Det betyr jo at de allerede har en talsmann. Hvem skulle det være? Det kan ikke være noen andre enn Jesus selv, han som sitter ved Faderens høyre side og går i forbønn for oss. Johannes skriver i sitt 1. brev at dersom "noen synder, har vi en som taler vår sak" – en talsmann – "hos Faderen, Jesus Kristus, den Rettferdige" (1 Joh 2,1). Derfor kaller Jesus den Hellige Ånd for en annen talsmann.

Den Hellige Ånd forsvarer sannheten

"Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann…" Denne bønnen av Jesus gikk i oppfyllelse på pinsedagen i Jerusalem, og den er siden blitt oppfylt i rikt mål. For på grunn av denne bønnen som Jesus ba, kommer den Hellige Ånd også til oss i dag, og blir hos oss og gjør sin gjerning i oss. Også i dag er den Hellige Ånd vår talsmann, vår trøster og hjelper.

En talsmann er som en advokat. Advokaten taler en annens sak. Han forsvarer en annens interesser. Han taler ikke sin egen sak og forsvarer ikke sine egne interesser. Men han er talsmann for en annen. I en rettssak skal han forsvare den som er tiltalt for en forbrytelse. Han skal prøve å få retten til å se saken ut fra den tiltaltes situasjon og løfte fram alle de punkter som taler til den tiltaltes fordel. Han skal prøve å få den tiltalte frikjent eller få retten til å godta en mildere straff. Det skal han gjøre ved å tale den tiltaltes sak.

Hvem er den Hellige Ånd advokat for? Hvem sin sak er det han taler? Han taler først og fremst Kristi sak. Han forsvarer Kristus og det han har gjort til vår frelse. Han fører Jesus inn i våre hjerter og gjør hans sak klarere for oss. Og det midlet han bruker til dette, er evangeliet i Ord og sakrament. Ved hjelp av nådemidlene utfører den Hellige Ånd sin forsvarergjerning for Jesus. Han viser oss hva Jesus har gjort for oss. Han gir oss et rett bilde av Jesus så vi ikke får et falskt og forvrengt bilde av ham, men et rett bilde, så vi ikke betrakter Jesus bare som en ny lovgiver, eller bare som et ideal, men som det han virkelig er, alle menneskers stedfortreder og frelser, vår forsoner og gjenløser.

Dette er viktig å huske på så vi ikke gir den Hellige Ånd skylden for alle de mange falske tanker som fins angående Jesus og evangeliet, og som er årsak til så mye splid innenfor den ytre, synlige kirken. De falske tankene om Jesus, det forvrengte bildet av ham, har ikke sitt opphav i den Hellige Ånd, men i det naturlige menneskets kjøttslige og forblindede sinn.

Hvilket bilde gir den Hellige Ånd av Jesus? Jesus sier i teksten vår: "Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far." Den Hellige Ånd vitner om Jesus at han er i Faderen og Faderen er i ham, at de to er ett, av samme guddomsvesen. Det vil altså si at den Hellige Ånd vitner om Jesus at han ikke bare er et menneske, men at han også er Gud. Den som fornekter at Jesus er sann Gud og sant menneske, har ikke den Hellige Ånd.

Jesus kaller ham for sannhetens Ånd. Vi kan da tenke på ham som er den store motstanderen. Han blir i Bibelen kalt for løgnens far. Hvorfor? Fordi det han vitner om, er løgn og bedrag. Men det sannhetens Ånd vitner om, er sant. Det er selve sannheten. Det er den evige og uforanderlige sannhet. Det er sannheten om oss mennesker, at vi er fortapte og fordømte syndere som er i stort behov av en frelser, og det er sannheten om Gud, at han er en nådig og forsonet Gud som elsker synderen for Jesu Kristi skyld. Denne sannhet vitner den Hellige Ånd om. Denne sannhet innprenter han i våre hjerter slik at vi blir sterke i troen på evangeliet og har en god samvittighet for Gud.

Den Hellige Ånd er vår trøster og hjelper som forsvarer oss mot angrep utenfra. Og måten han gjør dette på, er at han driver oss til evangeliet. Når djevelen anfekter oss og prøver å få oss til å tvile på om vi er frelst, leder den Hellige Ånd oss til evangeliet. Han viser oss at vi er under nåden, at vi er Guds barn på tross av våre synder og vår egen uverdighet. Og han viser oss hvorfor vi er under nåden, nemlig for Jesu Kristi skyld, fordi han var villig til å lide og dø i vårt sted. Slik er han sannhetens Ånd som vitner om sannheten.

Den Hellige Ånd skaper enhet

Den Hellige Ånd er vår trøster og hjelper som holder oss fast i fellesskapet med Jesus. Selv blir den Hellige Ånd i oss og skal være i oss, sier Jesus (v 16). Og han er aldri uvirksom. Den Hellige Ånd ligger aldri i dvale. Han utfører hele tiden sin gjerning i oss.

"Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at jeg er i dere og dere i meg," sier Jesus. Den Hellige Ånd gjør en vidunderlig gjerning. Han får oss til å skjønne. Han åpner øynene våre slik at vi skjønner viktige ting. Hva er det vi skjønner? Vi skjønner at Jesus er ett med sin himmelske Far, og at vi er ett med Jesus. Den Hellige Ånd gjør oss til ett med vår Frelser. De troende blir som ett legeme der Jesus er hodet og de troende er lemmene. Ikke alle lemmene er like, ikke alle er like sterke, men alle er lemmer på det samme legemet. De har det samme hodet, den samme Herre.

Paulus uttrykker dette slik: "Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle" (Ef 4,3-6). Åndens verk består altså i å skape enhet og fellesskap. Han fører mennesker sammen så de blir ett legeme, har én Herre, én tro, én dåp og én Gud. Han gjør dem ett med Jesus, og han gjør dem ett med hverandre. Splittelse og splid er ikke Åndens verk. Det er ikke den Hellige Ånds skyld at det fins så mange forskjellige kirkesamfunn og så mye splittelse innenfor kirkene. Det er ikke sannheten, Guds rene evangelium, som den Hellige Ånd vitner om, som skaper splittelse. Ånden skaper enhet, menneskets onde, stolte natur skaper splittelse. Guds ord skaper enhet, den falske lære skaper splittelse. "Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur, "skriver Paulus til galaterne, og deriblant nevner han "fiendskap, strid, rivalisering, stridigheter, partier…" (Gal 5,20). "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred…" (5,22).

Den Hellige Ånd får oss til å elske Gud og holde hans bud

En viktig del av Åndens gjerning i våre hjerter er kjærligheten til Gud. Fordi Ånden åpenbarer evangeliet for oss og viser oss hvilken god og nådig Gud vi har for Kristi skyld, driver han oss også til å elske Gud og holde hans bud. Jesus sier: "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud" (v 15). "Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg" (v 21).

Det er umulig å elske Gud og samtidig ikke holde hans bud. Det er umulig å tro i våre hjerter at Gud har tilgitt oss våre synder og samtidig fortsette å leve i synd, ukjærlighet og uvennskap. Tror vi at Jesus er vår Frelser og vår eneste redning, at han har gjort alt for oss, forsonet oss med Gud, utøst sitt blod for oss, overvunnet døden og djevelen, og gitt oss alt det han har, ja, så vil vi også elske ham. Om kjærligheten til Jesus fins i hjertene våre, kan den ikke være til ingen nytte. Den bryter seg fram og viser seg i det at vi gjerne vil gjøre det Jesus vil vi skal gjøre og holde det han har befalt.

Kjærlighetsgjerningene blir en synlig frukt av den usynlige troen. Troen kan vi ikke se. Bare Gud kan se den. Men vi kan se hverandres gjerninger. Og den som sier han har tro, men ikke har gjerninger, kan vi ikke høre på (jfr Jak 2,14ff). Fins det ingen frukter, ingen grønne blader, ingen friske skudd på et tre, så vet vi at treet er dødt. Nå om våren kommer det igjen grønne blader på trærne. Om det fins et tre som ikke får noen grønne blader, ukene går og ingenting skjer, da vet vi at treet er dødt. Slik er det også med troen. Fins det ingen frukter, er den død. Fins det en levende tro, vil den alltid være virksom i kjærlighet og lydighet mot Guds bud. "Den som elsker meg, holder mine bud," sier Jesus.

Og til slutt sier han: "Den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham" (v 21). Den som altså på en slik måte bærer troens gode frukter ved at han elsker Jesus og holder hans bud, han "skal elskes av min Far" og "også jeg skal elske ham", sier Jesus. Hva mener han? Har han ikke allerede elsket oss? Jo visst, han har dødt for oss og latt evangeliet bli forkynt for oss før vi ba ham om det og før vi kjente ham. "Han har elsket oss først" (1 Joh 4,19).

Faderens kjærlighet er ikke noe vi har gjort oss fortjent til med vår kjærlighet. Det er ikke slik at vi først begynner å elske ham, og deretter, som en følge av dette, elsker Gud oss. Nei, Bibelen forteller oss at "Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere" (Rom 5,8). Da vi ennå var syndere og manglet fullstendig all kjærlighet til ham, elsket han oss. Ja, ikke bare det: Han elsket oss allerede før verdens grunnvoll ble lagt, da han utvalgte oss og bestemte at vi skulle få barnekår hos ham ved Jesus Kristus (Ef 1,3-4). Hans kjærlighet er altså like evig som ham selv, og derfor kan den ikke være en følge av vår kjærlighet til ham.

Men Jesu ord her i teksten vår er likevel et trøsterikt løfte om at Guds kjærlighet forblir over oss. Hans kjærlighet svikter ikke, men står fast til evig tid. Når vi elsker Gud og holder hans bud, vet vi at han aldri vil svikte oss. Han vil være vår Gud og vi skal være hans barn for alltid.

I dag har vi talt litt om den Hellige Ånds gjerning i oss. Vi har ikke konsentrert oss så mye om alt dette sensasjonelle som skjedde på pinsedagen i Jerusalem, alle disse ytre tegnene som apostlene fikk del i. Vi har talt om den Hellige Ånds viktigste gjerning, den gjerning som består i at han skaper troen i våre hjerter, at han føder oss på nytt, og at han bevare oss i troen til den ytterste dagen. Den Hellige Ånd forsvarer sannheten og taler Kristi sak. Han skaper enhet mellom de troende og driver dem til å elske Gud.

Tenk hvor viktig den Hellige Ånd er for oss! Tenk hvor avgjørende det er for vår frelse at Jesus sendte den Hellige Ånd, talsmannen og trøsteren, til oss. Uten den Hellige Ånd hadde vi ikke kunnet bli frelst. Derfor vil vi takke og prise den Hellige Ånd for hans store gjerning, og vi vil be ham om å bli i oss og fortsette å utføre sin gjerning i oss helt til vår siste dag. Amen.

(Preken av pastor Egil Edvardsen.)DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden


Tilbake til prekenarkivet