Den Lutherske Bekjennelseskirke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
KIRKEORDNING
 

KIRKEORDNING

 

 

1.         Innledning

            Den Lutherske Bekjennelseskirke bekjenner at Guds Ord er den øverste autoritet. Denne kirkeordning inneholder derfor bare slike regler og forordninger som kirken i kristen frihet har vedtatt for å regulere kirkens felles virksomhet og sørge for at kirkens arbeid utføres ”sømmelig og ordentlig” (1 Kor 14,40).

 

2.         Navn

            Navnet på kirken skal være Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK).

 

3.         Trosgrunnlag

            Den Lutherske Bekjennelseskirke bekjenner at Det gamle og Det nye testamentes kanoniske bøker er det guddommelig inspirerte og ufeilbare Guds ord, og underkaster seg dette Guds ord som den eneste ufeilbare autoritet i alt som angår lære, tro og liv.

 

            Den Lutherske Bekjennelseskirke bekjenner at den evangelisk-lutherske kirkens bekjennelsesskrifter, som er samlet i Konkordieboken av 1580, i sin helhet er en korrekt presentasjon og utlegning av Guds ords rene lære.

 

4.         Hensikt

Den Lutherske Bekjennelseskirke vil ved en rett forvaltning av Ord og sakrament forkynne for alle mennesker den frelse som har skjedd i og ved Jesus Kristus og hans stedfortredende godtgjørelse (satisfactio vicaria).

 

5.         Organisasjon

Den Lutherske Bekjennelseskirke er en sammenslutning av hver for seg selvstendige bekjennelsestro lutherske forsamlinger som på grunn av enighet i den bibelske læren og dens praktiske anvendelse har inngått kirkefellesskap med hverandre.

 

6.         Forsamlingers medlemskap

Forsamlinger som ønsker å bli medlem i Den Lutherske Bekjennelseskirke, skal sende en skriftlig søknad til kirkestyret. Kirkestyret og lærekommisjonen behandler søknaden. Kirkemøtet vedtar og bevilger medlemskap i kirken.

 

7.         Bekjennelseskirken og dens forsamlinger

Den Lutherske Bekjennelseskirke har ingen myndighet til å bestemme over de enkelte forsamlingene, men skal tjene som en støtte og hjelp for dem i deres felles virksomhet. Hver forsamling er selvstendig og eier retten til å utøve den av Gud gitte nøkkelmakten. Men det er også forsamlingenes plikt å arbeide i fellesskap og gjensidig forståelse med hverandre. Som kirke har også Den Lutherske Bekjennelseskirke rett til å utøve nøkkelmakten, f.eks. tilsette og avsette lærere for dens presteutdannelse eller andre Ordets tjenere som er kalt av hele kirken.

 

            Den Lutherske Bekjennelseskirkes oppgave er:

 

a)      å støtte og gi råd til medlemsforsamlingene

b)      å ta seg av forsamlingenes interesser i forhold til andre kirker eller forsamlinger og til offentlige myndigheter

c)      å sørge for nyutdanning og videreutdanning av prester og lærere

d)      å utgi trykt og nettbasert materiell som kan fremme forsamlingenes virksomhet

e)      for øvrig å arbeide i overensstemmelse med Herrens misjonsbefaling.

 

8.         Kirkemøtet

Den Lutherske Bekjennelseskirkes besluttende organ er kirkemøtet. Kirkemøtet er enten et ordinært kirkemøte som holdes hvert annet år, eller et ekstraordinært kirkemøte. Innkalling til kirkemøte, ordinært eller ekstraordinært, skal alltid gjøres av kirkestyret. Minst to måneder før møtetidspunktet skal innkallingen gjøres kjent for kirkens medlemmer ved kunngjøring i kirkens offisielle organ eller på annen tjenlig måte. Kirkemøtet holdes på det sted som er fastsatt av kirkestyret. Ekstraordinært kirkemøte skal holdes når særskilte grunner foreligger og kirkestyret så beslutter, eller om to av kirkens forsamlinger krever det. Grunnen til at ekstraordinært kirkemøte holdes, må tilkjennegis i innkallingen til møtet.

 

Stemmerett ved kirkemøtet har alle nærværende nattverdsberettigede, mannlige medlemmer som har fylt 18 år, og som av respektive forsamlingers årsmøte er godkjent som stemmeberettiget. Hvem som er stemmeberettiget i hver forsamling, skal skriftlig gjøres kjent for kirkemøtets ordstyrer før forhandlingene begynner. De saker som skal behandles på kirkemøtet, skal være forberedt av kirkestyret eller på annen måte om kirkemøtet så har besluttet, og ført opp på møtets saksliste, som sendes til forsamlingene senest én måned før kirkemøtet. Valg kan likevel foretas av kirkemøtet uten forutgående forberedelse.

 

Forslag som skal behandles på kirkemøtet, skal sendes skriftlig til kirkestyret senest 60 dager i forveien.   

 

Hastesaker kan, uten forberedelse, tas opp til behandling på kirkemøtet, om nærværende stemmeberettigede medlemmer enstemmig vedtar det.

 

Når en sak er ferdig behandlet, har ordstyrer ansvar for at det formuleres et forslag til vedtak. Deretter skal saken avgjøres ved håndsopprekning. Om én eller flere av kirkemøtets stemmeberettigede krever det, skal avstemmingen være skriftlig. Valg avgjøres alltid ved skriftlig avstemming. Enhver sak avgjøres ved simpelt flertall. Ved likt stemmetall ved valg trekkes lodd mellom kandidatene. I øvrige saker faller avgjørelsen ved ordstyrerens dobbeltstemme.

 

Opptellingen av stemmer ved skriftlige avstemminger skjer ved at to personer blant de nærværende stemmeberettigede utpekes til dette.

 

Møtereferatet skal inneholde en fortegnelse over de nærværende stemmeberettigede medlemmene.

 

Underskrivningen av møtereferatet skal skje så snart som mulig etter kirkemøtet, eller umiddelbart etter møtets avslutning, om kirkemøtet vedtar det.

 

Hver forsamling skal motta en kopi av referatet.

 

Den som har deltatt på kirkemøtets behandling av en sak, kan reservere seg mot det vedtak som ble fattet. Reservasjonen må gjøres kjent før forhandlingsmøtet er hevet og skal føres inn i referatet.

 

Kirkemøtet skal:

 

a)      godkjenne stemmerettsmanntallet. Inntil dette er gjort, er uten innskrenkning de personer stemmeberettigede som den enkelte forsamling har godkjent. Som medlemsforsamling regnes den forsamling som senest ved forrige kirkemøte ble innvilget medlemskap.

b)      utpeke ordstyrer, viseordstyrer, sekretær og visesekretær for forhandlingene

c)      utpeke to protokolleringsmenn

d)      granske kirkestyrets, lærekommisjonens og eventuelle andre utvalgs virksomhet siden forrige kirkemøte

e)      fatte vedtak angående ansvarsfrihet med hensyn til kirkestyrets økonomiske forvaltning i det nærmest forutgående regnskapsår

f)        fatte vedtak vedrørende kirkens eiendom, inntekter og utgifter og vedta budsjett

g)      velge kirkestyre for tiden fram til neste kirkemøte

h)      velge lærekommisjon for tiden fram til neste kirkemøte

i)        velge to revisorer og en vararevisor for tiden fram til neste kirkemøte

j)        velge to personer, som utgjør kirkens valgkomite, som legger fram forslag om kandidater til kirkestyre, lærekommisjon og revisorer

k)      fatte vedtak om å oppta eller utestenge forsamlinger

l)        fatte vedtak om å inngå eller oppheve kirkefellesskap med andre kirker

m)    behandle spørsmål som skriftlig er forelagt kirkemøtet og er reist av kirkestyret, medlemsforsamling eller medlem av slik forsamling 

 

9.         Kirkestyret

            Den Lutherske Bekjennelseskirkes forberedende og utøvende organ er kirkestyret.

 

Kirkestyret består av fire medlemmer som velges for en mandatperiode på 4 år. Ved det første kirkemøtet velges imidlertid to personer for 2 år og to personer for 4 år. Deretter velges det ved hvert kirkemøte to personer for 4 år. Hvert kirkemøte velger også to varamenn for 2 år.

 

            Kirkestyret skal:

 

a)      velge blant sine medlemmer formann, nestformann, sekretær og visesekretær og dessuten, innenfor eller utenfor styret, utpeke kasserer og firmategner

b)      sammenkalle kirkemøte, bestemme tid og sted for møtet og sørge for gudstjenester og foredrag i forbindelse med møtet

c)      sette opp saksliste for kirkemøtet

d)      legge fram forslag til stemmerettsmanntall for kirkemøtet

e)      være saksbehandler for de saker som skal behandles på kirkemøtet

f)        iverksette kirkemøtets vedtak

g)      framlegge rapport om egen virksomhet siden forrige kirkemøte

h)      legge fram årlig økonomisk rapport til forsamlingene og bekjentgjøre revisorenes merknader

i)        planlegge og lede kirkens felles misjonsvirksomhet

j)        for øvrig arbeide for å støtte og råde kirkens forsamlinger og fremme kirkens virksomhet

 

 

 

10.       Lærekommisjonen

Den Lutherske Bekjennelseskirkes spesielle organ for behandling av lærespørmål, er lærekommisjonen.

 

Lærekommisjonens oppgave er på oppdrag av kirkemøtet, kirkestyret eller forsamling holde læresamtaler, pastoralkonferanser, bistå forsamlingene ved kall av pastorer og lærere, behandle spørsmål om kirke- og læretukt, m.m.

 

Lærekommisjonen består av tre medlemmer som velges av kirkemøtet for 2 år. Av medlemmene skal minst to være innehavere av læreembetet i kirken. For øvrig er stemmeberettigede medlemmer av kirken valgbare. Maksimum én person kan være medlem av både lærekommisjonen og kirkestyret samtidig.

 

Lærekommisjonen skal:

 

a)      blant medlemmene velge formann, nestformann og sekretær

b)      være ansvarlig for kirkens utdanning og videreutdanning av prester og lærere

c)      fastsette kunnskapskrav, læreplaner, dispensasjonsvilkår og egnede læremidler for kirkens utdanning og videreutdanning av prester og lærere

d)      på oppdrag av kirkemøtet eller kirkestyret arrangere læresamtale med:

1)      personer som foreslås skikkede for kall til det offentlige prekenembetet

2)      personer som foreslås skikkede for kall til tjeneste som lærere ved kirkens preste- eller lærerutdanning

3)      representanter fra andre kirker som ønsker læresamtale med vår kirke, dersom kirkemøtet eller kirkestyret anbefaler dette

4)      representanter for forsamling som ønsker å slutte seg til vår kirke

5)      prest, lærer eller annet medlem av kirken som anklages for falsk lære, om forsamling krever dette

6)      representanter for forsamling hvor falsk lære eller praksis påtales eller av gode grunner mistenkes

e)      redegjøre for førte læresamtaler til kirkestyret, berørte forsamlinger og kirkemøtet

f)        komme med anbefalinger i anledning av førte læresamtaler

g)      på oppdrag av kirkemøtet, kirkestyret eller forsamling granske materiell av lærekarakter til bruk i kirken og komme med anbefalinger om utgivelse, innkjøp, oversettelse m.m.

h)      bistå forsamlingene med råd ved kall av pastorer og lærere

i)        komme med uttalelser til kirkemøtet og kirkestyret om forslag til kirkefellesskap med andre kirker eller opphevelse av slikt fellesskap

j)        komme med uttalelser i lærespørsmål når det kreves av kirkemøtet, kirkestyret eller en enkelt forsamling i kirken

k)      arrangere pastoralkonferanser

l)        avgi beretning av egen virksomhet til kirkemøtet

m)    for øvrig forsøke å fremme interessen for rett bibelsk undervisning og forskning innenfor og utenfor Den Lutherske Bekjennelseskirke.

 

11.       Ansvarsområder

            Kirkestyrets formann skal:

a)      erklære kirkemøtet åpnet og lede forhandlingene inntil ordstyrer er valgt

b)      sammenkalle til møter i kirkestyret, sette opp forslag til saksliste ved disse møter og lede forhandlingene

c)      være ansvarlig for å iverksette kirkestyrets vedtak

d)      være ansvarlig for kirkestyrets korrespondanse

e)      være ansvarlig for kirkemøtets og kirkestyrets protokoller og kirkens øvrige arkiv

f)        for øvrig arbeide for kirkens formål

 

Kirkestyrets nestformann skal:

a)      bistå formannen i hans oppgaver

b)      ivareta formannens oppgaver ved forfall

 

Kirkestyrets sekretær skal:

Skrive referat ved kirkestyrets møter

 

Kirkestyrets visesekretær skal:

Ivareta sekretærens oppgaver ved forfall

 

Kirkestyrets kasserer skal:

a)      føre kirkens regnskaper

b)      være ansvarlig for kirkens kontante midler og se til at disse i størst mulig grad er plassert på rentebærende konto

c)      bistå kirkestyret ved utarbeidelse av forslag til budsjett

d)      iverksette kirkens utbetalinger i samsvar med budsjett vedtatt av kirkemøtet og kirkemøtets øvrige vedtak

e)      på oppfordring være til stede på kirkestyrets møter for å orientere om kirkens økonomiske stilling

f)        på oppfordring fra revisorene la disse få granske kirkens regnskaper med tilhørende bilag.

 

Kirkens revisorer skal:

Umiddelbart etter hvert årsskifte granske kirkens regnskaper og forvaltning under nærmest foregående kalenderår, og alle handlinger som berører kirkens økonomi, samt avgi revisjonsberetning og uttale seg i spørsmålet om ansvarsfrihet for kirkestyret for den tid revisjonen omfatter.

 

Vararevisor skal:

Ved ordinær revisors forfall overta hans ansvar og arbeid.

 

Lærekommisjonens formann skal:

Lede og fordele kommisjonens arbeid.

 

Valgkomiteen skal:

a)      utse kandidater til kirkestyret, lærekommisjonen og revisorer

b)      forankre sine forslag i kirkens forsamlinger.

 

12.       Forandringer og tilføyelser til kirkeordningen

            Forslag til forandring eller tilføyelse til kirkeordningen skal presenteres skriftlig til kirkestyret. Melding om forslag til forandring eller tilføyelse skal sendes til alle medlemsforsamlinger minst 60 dager før neste ordinære kirkemøte. Forandring eller tilføyelse til kirkeordningen må godkjennes av minst 2/3 av kirkemøtets stemmeberettigede medlemmer.