En gyllen regel

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Matt 7,12-14 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange […]

Hør prekenen

Ikke av brød alene

Preken på 7. søndag etter Treenighetsdag, av Egil Edvardsen Mark 8,1-9 En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa:  «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. […]

Hør prekenen

Kom og se!

Preken på Apostelsøndagen, av pastor Tor Jakob Welde ‭Joh‬ ‭1,35-51‬ Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, […]

Hør prekenen

Gud holder sine løfter

Preken på Døperen Johannes’ dag, av pastor Egil Edvardsen Luk 1,5-25 I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var […]

Hør prekenen

Å gjengjelde ondt med godt

Preken på 4. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Matt 5,38-42 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil […]

Hør prekenen

Bortkomne sønner

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas‬ ‭15,11-32‬ Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro […]

Hør prekenen

Å være disippel koster alt

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 14,25-35 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke […]

Hør prekenen

Å være rik i Gud

Preken på 1. søndag etter Treenighetssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 12,13-21 En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare […]

Hør prekenen

Den kristne nestekjærligheten

Preken på Treenighetsdagen, av pastor Egil Edvardsen Joh 15,12-17 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke […]

Hør prekenen

Greiner på vintreet

Preken på 1. pinsedag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 15,1-11 «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg […]

Hør prekenen

En perfekt venn og far

Preken på 6. søndag etter påske, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 11,5-13 Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød! En venn som er på reise, er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham.’ Tror dere han da […]

Hør prekenen

At de alle må være ett

Preken på Bønnesøndag, av pastor Egil Edvardsen Joh 17,18-23 Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle […]

Hør prekenen

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 17,1-8 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du […]

Hør prekenen

Herren er min hyrde

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor Tor Jakob Welde Salme 23 En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. […]

Hør prekenen

Den oppstandne gir kraft og håp

Preken på 1. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: «Jeg […]

Hør prekenen

Han er stått opp!

Preken på 1. påskedag, av pastor Tor Jakob Welde Lukas 24,1-9 Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De […]

Hør prekenen

Hosianna!

Preken på Palmesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 12,1-16 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom […]

Hør prekenen

Et gledelig besøk

Preken på Maria budskapsdag, av pastorpraktikant David Edvardsen Luk 1,39-45 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og […]

Hør prekenen

«Jeg er livets brød»

Preken på Midtfastesøndag, av pastor Tor Jakob Welde Joh 6,24-36 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, […]

Hør prekenen

Kampen mot ondskapen

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen  Luk 4,31-37 Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte […]

Hør prekenen

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Luk 7,36-50 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå […]

Hør prekenen

Kampen om vår sjel

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han […]

Hør prekenen

For å oppfylle all rettferdighet

Preken på Fastelavnssøndag, av pastor Tor Jakob Welde Matteus 3,13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre […]

Hør prekenen

Er korset nok?

Preken på Såmannssøndag, av pastor Egil Edvardsen 1 Kor 1,18-25 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise, hvor […]

Hør prekenen

Bare nåde

Preken på Vingårdssøndagen, av pastor Tor Jakob Welde Matt 20,1-16 «For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han […]

Hør prekenen

Når jeg er svak, da er jeg sterk

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Tor Jakob Welde 2 Kor 12,7-10 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den […]

Hør prekenen

Hvor har Jesus sin lære fra?

Preken på 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen  Joh 7,14-18 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer […]

Hør prekenen

Å finne Jesus

  Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Egil Edvardsen Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da […]

Hør prekenen