-

En unik konge

«For et barn er oss født… og hans navn skal være:… Veldig Gud» (Jes 9,6).

Det er en som har sagt at de under Jesus gjorde blekner i forhold til det under Jesus er. Det vedkommende mente, var at selve inkarnasjonen – at Gud blir menneske – er det største av alle under. Fram mot jul vil vi konsentrere oss om dette underet på ny i det vi hører om Jesu fødsel.

Jesus er konge. På palmesøndag rider han inn i Jerusalem og blir hyllet av folket som en konge. I møte med Pilatus sier han det like ut: «Jeg er konge» (Joh 18,37). Omkring 700 år før denne kongen ble født, profeterte Jesaja om hans ankomst. Og profeten gav en tydelig beskrivelse av hvem og hvordan denne kongen skulle være.

Han begynner med å si: «For et barn er oss født…». Den frelserkongen som skulle komme, skulle bli født som et barn. Det betyr at han skulle være et sant menneske. Juleevangeliet forteller om hvordan denne profetien ble oppfylt: «Og hun (Maria) fødte sin sønn, den førstefødte…» (Luk 2,7). Men dette barnet er mye mer enn bare et vanlig lite barn. Jesaja skrev: «Hans navn skal være… Veldig Gud.» Profeten gir denne kongen et guddommelig navn. Dermed sier han at denne kongen også skulle være sann Gud. Også juleevangeliet gir barnet i Betlehem et guddommelig navn. Engelen sa til hyrdene: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren» (Luk 2,11).

Julen er et under: Gud og menneske blir en person, født i Betlehem. Som lutherske kristne bekjenner vi denne sannheten i Luthers forklaring til den andre trosartikkelen: «Jeg tror at Jesus Kristus, som er sann Gud født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av jomfru Maria, er min Herre.»

På grunn av dette under kan vi juble høyt. Vår konge kom for å frelse oss. Dersom Jesus ikke er både sann Gud og sant menneske, kunne han ikke frelse oss. Som et sant menneske ble han stedfortreder for alle syndige mennesker. Som sann Gud, «Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud», var hans liv og død nok til å betale for alle menneskers synder.

Tviler du noen gang på dine synders tilgivelse? I Kristus har du en unik konge og frelser som er din fullkomne stedfortreder fordi han er Gud og menneske i én person. Dette store julens under, at Gud ble menneske i Kristus, er selve garantien for din frelse. Derfor kan vi og alle kristne love og prise Gud av hele vårt hjerte og takke ham for hans store under.

Salighetens Gud er her,
kjød og blod med oss han bær,
vil med oss sin himmel dele –
pris Guds nåde, alle sjele!